Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Šaľa

Klientske centrum Šaľa
Hlavná 2/1,
927 01 Šaľa

Prednosta
Ing. Melinda Czapáriková
telefón: Supervízor: 0961345700, sekretariát: 0961342001
fax: 0961342009
e-mail: Podateľňa Okresného úradu Šaľa: TA.13G4@SA.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Oznam !

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

OZNÁMENIE PRE POLITICKÉ STRANY

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Šali  je

 

TA.13G4@SA.SKAF3PYLD@

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (PDF, 222 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie  - vzor (RTF, 48 kB)

 

Oznam !

Verejnosť žiadame, aby:

 • v styku s Okresným úradom Šaľa prednostne využívala telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu,
 • vstupovala do priestorov Okresného úradu Šaľa len s prekrytými hornými dýchacími cestami a pri vstupe si dezinfikovala ruky, 
 • dodržiavala opatrenia pri ohrození verejného zdravia v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a rešpektovala pokyny určených zamestnancov Okresného úradu Šaľa.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Figyelmeztetés !

Kérjük a nyilvánosságot, hogy:

 • a Vágsellyei Járási Hivatallal való kommunikáció során elsősorban a telefonos, elektronikus vagy írott kommunikációt használják,
 • a Vágsellyei Járási Hivatal épületébe csak fedett felső légutakkal (szájmaszk, sál, kendő) és kézfertőtlenítés után lépjenek be,
 • tartsák be a SzK Közegészségügyi Hivatalának, a közegészségügy védelmével kapcsolatos, érvényben lévő előírásait, illetve a Vágsellyei Járási Hivatal  alkalmazottainak utasításait.

Megértésüket köszönjük.

Kérjük ügyfeleinket a koronavírus – fertőzésével  kapcsolatos előírások betartására:

 • Ügyfelek közti távolság  min. 2 m
 • Szájmaszk viselete kötelező
 • Kezek fertőtlenítése kötelező

 

Ügyfélfogadási idő

 

Hétfő:               8:00 – 15:00
Kedd:                8:00 – 15:00
Szerda:             8:00 – 17:00
Csütörtök:         8:00 – 15:00
Péntek:             8:00 – 14:00 


Centrálna úradná elektronická tabuľa
- úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Šaľa

Africký mor ošípaných (JPG, 580 kB)

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách

1.    Supervízor (1 pracovisko), č. tel. 0961345700

 • poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam

 

2.    Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ (1 pracovisko), č. tel. 0961345701

 • podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ

 

3.    Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov (3 pracoviská), č. tel. 0961343411,3415,3422,3425

 • príjem a výdaj občianskych preukazov
 • príjem a výdaj cestovných pasov
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel
 • evidencia obyvateľstva
 • výpis z evidenčnej karty vodiča
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

 

4.   Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2 pracoviská), č.tel 0961345740, 0961345741 

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • vyradenie vozidla z evidencie z úradnej moci
 • pre štátne  cesty II. a III. triedy - povolenia uzávierok ciest
 • povolenia výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
 • povolenia na prepravu nadmerne ťažkých alebo nadrozmerných nákladov
 • zvláštne užívanie ciest  
 • pripojenia a vjazdy  
 • stavebné úpravy a povolenia
 • určenie dopravného značenia

 

5.    Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát (3 pracoviská), tel.č. 0961343538,3552,3553

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

 

6.    Pozemkový a lesný odbor (1 pracovisko), č. tel 0961345715 

 • zabezpečuje podateľňu a poradenskú činnosť na úsekoch:
 • ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 • náhradných pozemkov podľa Zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov,
 • pozemkových úprav,
 • pozemkových spoločenstiev,
 • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov,
 •  ostatných činností v pozemkovej oblasti, 
 • lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva.

 

7.    Katastrálny odbor (3 pracoviská), č. tel 0961345720,5721,5722 

 • výpisy z listov vlastníctva,
 • kópie z katastrálnych máp,
 • prijímanie katastrálnych podaní a poskytovanie informácií o stave týchto podaní,
 • overovanie a vydávanie kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín,
 • prijímanie a vydávanie geometrických plánov na ich kontrolu a úradné overenie,
 • poskytovanie údajov z mapových fondov KN,
 • overovanie a vydávanie kópií alebo rovnopisov geometrických plánov, 
 • vykonávanie súčinnosti s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katasttrálneho operátu

 

8.    Odbor starostlivosti o životné prostredie (2 pracoviská), č.tel. 0961345705,5706 

 • podateľňa
 • poradenská činnosť na úsekoch:
  • štátna vodná správa
  • štátna ochrana prírody
  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA
  • SEA
 • prijímanie podaní, žiadostí týkajúcich sa ŽP
 • komunikácia s klientmi
 • vydávanie vypracovaných rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk

 

9.    Odbor živnostenského podnikania (2 pracoviská), č.tel. 0961345710 

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • vydávanie výstupu z registra účtovných závierok

 

10.  Odbor všeobecnej vnútornej správy (1 pracovisko), č. tel. 0961345702 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • apostille a legalizácia matričných dokladov
 • zmena mena alebo priezviska