Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2022, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Topoľčany

Klientske centrum Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany

Prednosta
Mgr. Rastislav Kňaze
telefón: sekretariát - 038/54 33 246
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAMY

REFERENDUM

 Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do špeciálnej volebnej komisie

Špeciálny spôsob hlasovania v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023 upravuje zákon č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov.

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania v referende a na zisťovanie jeho výsledkov sa zriaďuje 79 špeciálnych volebných okrskov. Územným obvodom špeciálneho volebného okrsku je okres. Pre každý špeciálny volebný okrsok sa zriaďuje špeciálna okrsková volebná komisia.

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi a jednom náhradníkovi politická strana a politické hnutie zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie doručí politická strana alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu najneskôr do 12. decembra 2022 v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronicky sa oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej  volebnej komisie zasiela ako sken, na adresu:

TA.13G4@FK.SKAF3PYLD@

Pre vznik členstva v špeciálnej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (najneskôr do 12. decembra 2022 do 24:00 h). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Poštou možno oznámenia doručovať na adresu:

Okresný úrad Topoľčany
prednosta
Mgr. Rastislav Kňaze
Nám. Ľ. Štúra 1738
955 40 Topoľčany 

V súvislosti s uvedeným sa 12.12.2022 po skončení úradných hodín okresného úradu môžete dohodnúť na osobnom odovzdaní delegačnej listiny na telefónnom čísle 0911 048 340.

Mgr. Rastislav Kňaze
prednosta
Okresný úrad Topoľčany

Príloha: Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej okrskovej volebnej komisie (RTF, 61 kB)


UPREDNOSTNITE ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU - pripomíname, že pri použití e-služieb (elektronických podaní) sa správne poplatky znižujú o polovicu (najviac o 70 €).

UPOZORNENIE: Evidencia vozidiel a oddelenie dokladov poskytujú možnosť dohodnutia si termínu na konkrétny dátum a čas prostredníctvom rezervačného systému MV SR.

 

Zbrane a strelivo - úradné hodiny
DEŇÚRADNÉ HODINY
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 08:00 - 14:00

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa (slovensko.sk) - dokumenty zverejnené Okresným úradom Topoľčany

Pripomienky a námety (cez ESO-portál)  

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra:  

Prízemie 

SUPERVÍZOR, tel.: 038/54 33 310

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému)
 • informácie o telefónnych číslach
 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

Pracovisko č. 1 a č. 2: odbor živnostenského podnikania, tel.: 038/54 33 308, 038/54 33 309

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • zabezpečenie komplexnosti služby zápisu do obchodného registra (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), spracovanie návrhov pre prvozápisy právnických osôb a zahraničných fyzických osôb do obchodného registra, osvedčovanie pravosti podpisov v návrhoch na prvozápisy
 • vydanie výpisu z obchodného registra
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijatie oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijatie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijatie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania. 

Pracovisko č. 3: pozemkový a lesný odbor, tel.: 038/54 33 318

 • podateľňa
 • poradenská a informačná činnosť. 

Pracovisko č. 4: odbor všeobecnej vnútornej správy, tel.: 038/54 33 313

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • osvedčenie verejnej listiny na použitie v cudzine
 • zmena mena alebo priezviska – poradenstvo. 

Pracovisko č. 5: katastrálny odbor, tel.: 038/54 33 354

 • geodeti
  • poskytovanie údajov pre vyhotovenie GP a iných geodetických a kartografických činností
  • preberanie a vydávanie geometrických plánov a iných geodetických a kartografických činností a iné 

Pracovisko č. 6: katastrálny odbor, tel.: 038/54 33 356

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
  • výpis z listu vlastníctva
  • kópia z katastrálnej mapy
  • identifikácia parciel
  • kópie zo zbierky listín, iné 

Pracovisko č. 7 a č. 8: katastrálny odbor, tel.: 038/54 33 249, 038/54 33 350

 • podateľňa
  • návrh na vklad
  • návrh na záznam
  • návrh na zápis poznámky
  • návrh na vykonanie opravy v katastrálnom operáte
  • písomné objednávky na poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností, iné 

Pracovisko č. 9: organizačný odbor, tel.: 038/54 33 311

 • podateľňa okresného úradu 

1. poschodie

Pracovisko č. 10: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 306

 • ochrana prírody a krajiny
 • obchod s ohrozenými druhmi (CITES) 

Pracovisko č. 11, 13: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 295, 038/54 33 307

 • štátna vodná správa
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo 

Pracovisko č. 12: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 305

 • ochrana ovzdušia
 • ochrana ozónovej vrstvy Zeme
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA) 

Pracovisko č. 14: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 315

 • odpadové hospodárstvo
 • potvrdenia o neexistencii starého vozidla 

Pracovisko č. 15, 16, 17, 18: OR PZ Topoľčany, Okresný dopravný inšpektorát - oddelenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných evidencií, tel.: 0961 351 111

 • prihlasovanie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie (nové vozidlo)
 • prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel (dovoz)
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla (ukončenie leasingu, zápis leasingu)
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla (spájacie zariadenia, zápis pneumatík, zmena farby, zmena adresy držiteľa vozidla)
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • odhlásenie vozidla do cudziny

Pracovisko č. 19, 20: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, tel.: 0961 353 410, 0961 351 111

 • vydanie zbrojného preukazu
 • vydanie nového zbrojného preukazu – predĺženie platnosti
 • rozšírenie zbrojného preukazu
 • vydanie zbrojného preukazu §25 – strata, odcudzenie, poškodenie, obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti (titul, zmena adresy a pod...)
 • zaevidovanie zbrane a vydanie preukazu zbrane
 • ohlásenie prevodu zbrane kategórie C
 • vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B
 • európsky zbrojný pas – vydanie, predĺženie platnosti
 • zbrojná licencia vydanie ZSL (Zbrojný sprievodný list)
 • oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbraní kategórie A,B,C alebo streliva
 • spoluvlastníctvo zbrane
 • povolenie na strelnicu 

Pracovisko č. 21, 22, 23: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, tel.: 0961 353 410, 0961 351 111

 • OBČIANSKE PREUKAZY (OP)
  • vystavenie prvého OP
  • výmena OP
  • výmena OP pri zmene údajov
  • strata, krádež, poškodenie OP
  • vystavenie ZEP a iné úkon
 • VODIČSKÉ PREUKAZY (VP)
  • prvý VP
  • výmena VP
  • výmena pri rozšírení VP
  • strata, krádež, poškodený VP
  • výmena zahraničného VP a iné úkony
 • MEDZINÁRODNÝ VP (MVP)
  • vystavenie MVP
  • strata, krádež , poškodený MVP
 • CESTOVNÉ PASY (CP)
  • vystavenie prvého CP
  • výmena CP
  • strata, krádež, poškodený CP a iné úkony 

Pracovisko č. 24, 25: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, tel.: 0961 353 410, 0961 351 111

 • VÝDAJ DOKLADOV
  • výdaj hotových dokladov (OP, VP, CP, OSV časť I.)
  • vystavenie ZEP (zaručený elektronický podpis) 

Pracovisko č. 26: odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, tel.: 038/54 33 301

 • prijímanie žiadostí a následná realizácia o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
  • zápis alternatívneho pohonu LPG
  • schválenie prestavby vozidla
  • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
  • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
  • na povolenie prestavby vozidla
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla