Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Topoľčany

Klientske centrum Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany

Prednosta
Ing. Jana Malinková
telefón: sekretariát - 038/ 54 33 244
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAMY 

UPREDNOSTNITE ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU - pripomíname, že pri použití e-služieb (elektronických podaní) sa správne poplatky znižujú o polovicu (najviac o 70 €).

UPOZORNENIE: Evidencia vozidiel a oddelenie dokladov poskytujú možnosť dohodnutia si termínu na konkrétny dátum a čas prostredníctvom rezervačného systému MV SR.

 

Zbrane a strelivo - úradné hodiny
DEŇÚRADNÉ HODINY
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 08:00 - 14:00

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa (slovensko.sk) - dokumenty zverejnené Okresným úradom Topoľčany

Pripomienky a námety (cez ESO-portál)  

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra:  

Prízemie 

SUPERVÍZOR, tel.: 038/54 33 310

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému)
 • informácie o telefónnych číslach
 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

Pracovisko č. 1 a č. 2: odbor živnostenského podnikania, tel.: 038/54 33 308, 038/54 33 309

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • zabezpečenie komplexnosti služby zápisu do obchodného registra (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), spracovanie návrhov pre prvozápisy právnických osôb a zahraničných fyzických osôb do obchodného registra, osvedčovanie pravosti podpisov v návrhoch na prvozápisy
 • vydanie výpisu z obchodného registra
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijatie oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijatie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijatie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania. 

Pracovisko č. 3: pozemkový a lesný odbor, tel.: 038/54 33 318

 • podateľňa
 • poradenská a informačná činnosť. 

Pracovisko č. 4: odbor všeobecnej vnútornej správy, tel.: 038/54 33 313

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • osvedčenie verejnej listiny na použitie v cudzine
 • zmena mena alebo priezviska – poradenstvo. 

Pracovisko č. 5: katastrálny odbor, tel.: 038/54 33 354

 • geodeti
  • poskytovanie údajov pre vyhotovenie GP a iných geodetických a kartografických činností
  • preberanie a vydávanie geometrických plánov a iných geodetických a kartografických činností a iné 

Pracovisko č. 6: katastrálny odbor, tel.: 038/54 33 356

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
  • výpis z listu vlastníctva
  • kópia z katastrálnej mapy
  • identifikácia parciel
  • kópie zo zbierky listín, iné 

Pracovisko č. 7 a č. 8: katastrálny odbor, tel.: 038/54 33 249, 038/54 33 350

 • podateľňa
  • návrh na vklad
  • návrh na záznam
  • návrh na zápis poznámky
  • návrh na vykonanie opravy v katastrálnom operáte
  • písomné objednávky na poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností, iné 

Pracovisko č. 9: organizačný odbor, tel.: 038/54 33 311

 • podateľňa okresného úradu 

1. poschodie

Pracovisko č. 10: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 306

 • ochrana prírody a krajiny
 • obchod s ohrozenými druhmi (CITES) 

Pracovisko č. 11, 13: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 295, 038/54 33 307

 • štátna vodná správa
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo 

Pracovisko č. 12: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 305

 • ochrana ovzdušia
 • ochrana ozónovej vrstvy Zeme
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA) 

Pracovisko č. 14: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 315

 • odpadové hospodárstvo
 • potvrdenia o neexistencii starého vozidla 

Pracovisko č. 15, 16, 17, 18: OR PZ Topoľčany, Okresný dopravný inšpektorát - oddelenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných evidencií, tel.: 0961 351 111

 • prihlasovanie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie (nové vozidlo)
 • prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel (dovoz)
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla (ukončenie leasingu, zápis leasingu)
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla (spájacie zariadenia, zápis pneumatík, zmena farby, zmena adresy držiteľa vozidla)
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • odhlásenie vozidla do cudziny

Pracovisko č. 19, 20: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, tel.: 0961 353 410, 0961 351 111

 • vydanie zbrojného preukazu
 • vydanie nového zbrojného preukazu – predĺženie platnosti
 • rozšírenie zbrojného preukazu
 • vydanie zbrojného preukazu §25 – strata, odcudzenie, poškodenie, obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti (titul, zmena adresy a pod...)
 • zaevidovanie zbrane a vydanie preukazu zbrane
 • ohlásenie prevodu zbrane kategórie C
 • vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B
 • európsky zbrojný pas – vydanie, predĺženie platnosti
 • zbrojná licencia vydanie ZSL (Zbrojný sprievodný list)
 • oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbraní kategórie A,B,C alebo streliva
 • spoluvlastníctvo zbrane
 • povolenie na strelnicu 

Pracovisko č. 21, 22, 23: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, tel.: 0961 353 410, 0961 351 111

 • OBČIANSKE PREUKAZY (OP)
  • vystavenie prvého OP
  • výmena OP
  • výmena OP pri zmene údajov
  • strata, krádež, poškodenie OP
  • vystavenie ZEP a iné úkon
 • VODIČSKÉ PREUKAZY (VP)
  • prvý VP
  • výmena VP
  • výmena pri rozšírení VP
  • strata, krádež, poškodený VP
  • výmena zahraničného VP a iné úkony
 • MEDZINÁRODNÝ VP (MVP)
  • vystavenie MVP
  • strata, krádež , poškodený MVP
 • CESTOVNÉ PASY (CP)
  • vystavenie prvého CP
  • výmena CP
  • strata, krádež, poškodený CP a iné úkony 

Pracovisko č. 24, 25: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, tel.: 0961 353 410, 0961 351 111

 • VÝDAJ DOKLADOV
  • výdaj hotových dokladov (OP, VP, CP, OSV časť I.)
  • vystavenie ZEP (zaručený elektronický podpis) 

Pracovisko č. 26: odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, tel.: 038/54 33 301

 • prijímanie žiadostí a následná realizácia o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
  • zápis alternatívneho pohonu LPG
  • schválenie prestavby vozidla
  • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
  • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
  • na povolenie prestavby vozidla
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla