Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. júl 2022, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Topoľčany

Klientske centrum Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany

Prednosta
Mgr. Rastislav Kňaze
telefón: sekretariát - 038/54 33 246
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM - aktuálny režim pracovísk MV SR

Upozorňujeme, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje. 

 

Okresné úrady a klientske centrá

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov a polície fungujú v režime s obmedzeniami, vyplývajúcimi z aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR, upravujúcej vstup osôb do priestorov prevádzok a zamestnávateľov.

Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

 

Doklady a evidencie 

Oddelenia Policajného zboru na úseku dokladov, dopravných evidencií a zbraní a streliva vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný e-podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba.

Napriek uvoľneniam verejnosť vyzývame uprednostniť elektronickú komunikáciu - pripomíname, že pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu (najviac o 70 €).

UPOZORNENIE: Od 06. 07. 2021 platia na úseku evidencie vozidiel nasledujúce zmeny:

 • PONDELOK až PIATOK v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod. sa vybavujú klienti bez online rezervácie.
  V čase po 10:00 hod. je nastavený kombinovaný režim, kedy sa prioritne vybavujú vopred objednaní klienti (elektronickou službou – online), ale tiež klienti bez online rezervácie s vytlačeným poradovým číslom z KIOSKu (pokiaľ to kapacitná situácia pracovísk umožní).

 

Rešpektujte hygienické opatrenia! 


 

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

Bližšie informácie nájdete na stránke MV SR.

Zbrane a strelivo - úradné hodiny
DEŇÚRADNÉ HODINY
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 08:00 - 14:00

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa (slovensko.sk) - dokumenty zverejnené Okresným úradom Topoľčany

Pripomienky a námety (cez ESO-portál)  

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra:  

Prízemie 

SUPERVÍZOR, tel.: 038/54 33 310

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, elektronické trhovisko – podpora registrácie 

Pracovisko č. 1: organizačný odbor, tel.: 038/54 33 311

 • podateľňa okresného úradu 

Pracovisko č. 2 a č. 3: katastrálny odbor, tel.: 038/54 33 249, 038/54 33 350

 • podateľňa
  • návrh na vklad
  • návrh na záznam
  • návrh na zápis poznámky
  • návrh na vykonanie opravy v katastrálnom operáte
  • písomné objednávky na poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností, iné 

Pracovisko č. 4: katastrálny odbor, tel.: 038/54 33 356

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
  • výpis z listu vlastníctva
  • kópia z katastrálnej mapy
  • identifikácia parciel
  • kópie zo zbierky listín, iné 

Pracovisko č. 5: katastrálny odbor, tel.: 038/54 33 354

 • geodeti
  • poskytovanie údajov pre vyhotovenie GP a iných geodetických a kartografických činností
  • preberanie a vydávanie geometrických plánov a iných geodetických a kartografických činností a iné 

Pracovisko č. 6: odbor všeobecnej vnútornej správy, tel.: 038/54 33 313

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • osvedčenie verejnej listiny na použitie v cudzine
 • zmena mena alebo priezviska – poradenstvo. 

Pracovisko č. 7: pozemkový a lesný odbor, tel.: 038/54 33 318

 • podateľňa
 • poradenská a informačná činnosť. 

Pracovisko č. 8, 9: odbor živnostenského podnikania, tel.: 038/54 33 308, 038/54 33 309

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • zabezpečenie komplexnosti služby zápisu do obchodného registra (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), spracovanie návrhov pre prvozápisy právnických osôb a zahraničných fyzických osôb do obchodného registra, osvedčovanie pravosti podpisov v návrhoch na prvozápisy
 • vydanie výpisu z obchodného registra
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijatie oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijatie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijatie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania. 

1. poschodie 

Pracovisko č. 16: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 295

 • ochrana prírody a krajiny
 • obchod s ohrozenými druhmi (CITES) 

Pracovisko č. 17: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 305

 • ochrana ovzdušia
 • ochrana ozónovej vrstvy Zeme
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA) 

Pracovisko č. 18: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 307

 • štátna vodná správa
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo 

Pracovisko č. 19: odbor starostlivosti o životné prostredie, tel.: 038/54 33 315

 • odpadové hospodárstvo
 • potvrdenia o neexistencii starého vozidla 

Pracovisko č. 20: odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, tel.: 038/54 33 301

 • prijímanie žiadostí a následná realizácia o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
  • zápis alternatívneho pohonu LPG
  • schválenie prestavby vozidla
  • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
  • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
  • na povolenie prestavby vozidla
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla 

Pracovisko č. 21: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, tel.: 0961 353 410, 0961 351 111

 • VÝDAJ DOKLADOV
  • výdaj hotových dokladov (OP, VP, CP, OSV časť I.)
  • vystavenie ZEP (zaručený elektronický podpis) 

Pracovisko č. 22, 23, 24, 25: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, tel.: 0961 353 410, 0961 351 111

 • OBČIANSKE PREUKAZY (OP)
  • vystavenie prvého OP
  • výmena OP
  • výmena OP pri zmene údajov
  • strata, krádež, poškodenie OP
  • vystavenie ZEP a iné úkon
 • VODIČSKÉ PREUKAZY (VP)
  • prvý VP
  • výmena VP
  • výmena pri rozšírení VP
  • strata, krádež, poškodený VP
  • výmena zahraničného VP a iné úkony
 • MEDZINÁRODNÝ VP (MVP)
  • vystavenie MVP
  • strata, krádež , poškodený MVP
 • CESTOVNÉ PASY (CP)
  • vystavenie prvého CP
  • výmena CP
  • strata, krádež, poškodený CP a iné úkony 

Pracovisko č. 26, 27: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, tel.: 0961 353 410, 0961 351 111

 • vydanie zbrojného preukazu
 • vydanie nového zbrojného preukazu – predĺženie platnosti
 • rozšírenie zbrojného preukazu
 • vydanie zbrojného preukazu §25 – strata, odcudzenie, poškodenie, obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti (titul, zmena adresy a pod...)
 • zaevidovanie zbrane a vydanie preukazu zbrane
 • ohlásenie prevodu zbrane kategórie C
 • vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B
 • európsky zbrojný pas – vydanie, predĺženie platnosti
 • zbrojná licencia vydanie ZSL (Zbrojný sprievodný list)
 • oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbraní kategórie A,B,C alebo streliva
 • spoluvlastníctvo zbrane
 • povolenie na strelnicu 

Pracovisko č. 28, 29, 30: OR PZ Topoľčany, Okresný dopravný inšpektorát - oddelenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných evidencií, tel.: 0961 351 111

 • prihlasovanie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie (nové vozidlo)
 • prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel (dovoz)
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla (ukončenie leasingu, zápis leasingu)
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla (spájacie zariadenia, zápis pneumatík, zmena farby, zmena adresy držiteľa vozidla)
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • odhlásenie vozidla do cudziny