Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2021, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany

Prednosta
Ing. Dagmar Kačíreková
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Pracoviská okresných úradov zabezpečujú všetky agendy v čase od 8:00 do 12:00 hod. Oddelenia dokladov a evidencií poskytujú služby od 8:00 do 14:00 hod.

O úrade

OZNAM - aktuálny režim pracovísk MV SR platný od 22. 2. 2021

 Upozorňujeme, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje. 

 Vstup umožnia pracoviská len návštevníkom, na ktorých sa vzťahujú výnimky podľa vyhlášky alebo ktorí sa preukážu niektorým z nasledovných dokladov:

 • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace,
 • dokladom o diagnostike ochorenia v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu
 • dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, pričom od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.  

 

Okresné úrady a klientske centrá 

Pracoviská okresných úradov zabezpečujú všetky agendy v čase od 8:00 do 12:00 hod.  

Pred osobnou návštevou sa však naďalej uprednostňuje telefonická a elektronická, prípadne písomná komunikácia s úradmi. Podania bez autorizácie je v takom prípade potrebné do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či elektronickým podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú. 

Všetky ústne pojednávania a osobné konzultácie sú možné až po predchádzajúcej dohode. V osobitných prípadoch rozhodne o požiadavke klienta prednosta okresného úradu. 

 

Doklady a evidencie 

Oddelenia dokladov a evidencií poskytujú služby od 8:00 do 14:00 hod.  

Evidencia vozidiel vybavuje žiadosti len online objednaných klientov, ktorí sa preukážu SMS správou o online rezervácii. Po novom je však možné sa objednať až 28 dní dopredu. Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov, okrem hromadných podaní, pri ktorých sa automaticky predlžujú lehoty v zmysle pandemických opatrení. 

Oddelenia dokladov vybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre elektronický podpis na občianske preukazy, keďže na tento účel je zriadená e-služba. 

Vyhotovené občianske preukazy sa budú doručovať na adresu žiadateľa, len výnimočne a v odôvodnených prípadoch na oddelenie dokladov. 

Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok. 

Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z hore uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare. 

Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické oznámenie. 

Rešpektujte hygienické opatrenia! 


 Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

Bližšie informácie nájdete na stránke MV SR.

 

Zbrane a strelivo - úradné hodiny
DEŇÚRADNÉ HODINY
Pondelok 08:00 - 14:00
Utorok 08:00 - 14:00
Streda 08:00 - 14:00
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 08:00 - 14:00

  

Centrálna úradná elektronická tabuľa (slovensko.sk) - dokumenty zverejnené Okresným úradom Topoľčany

Pripomienky a námety (cez ESO-portál)  

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra:  

Prízemie 

SUPERVÍZOR: 

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, elektronické trhovisko – podpora registrácie 

Pracovisko č. 1: organizačný odbor 

 • podateľňa okresného úradu 

Pracovisko č. 2 a č. 3: katastrálny odbor 

 • podateľňa
  • návrh na vklad
  • návrh na záznam
  • návrh na zápis poznámky
  • návrh na vykonanie opravy v katastrálnom operáte
  • písomné objednávky na poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností, iné 

Pracovisko č. 4: katastrálny odbor 

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
  • výpis z listu vlastníctva
  • kópia z katastrálnej mapy
  • identifikácia parciel
  • kópie zo zbierky listín, iné 

Pracovisko č. 5: katastrálny odbor 

 • geodeti
  • poskytovanie údajov pre vyhotovenie GP a iných geodetických a kartografických činností
  • preberanie a vydávanie geometrických plánov a iných geodetických a kartografických činností a iné 

Pracovisko č. 6: odbor všeobecnej vnútornej správy 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • osvedčenie verejnej listiny na použitie v cudzine
 • zmena mena alebo priezviska – poradenstvo. 

Pracovisko č. 7: pozemkový a lesný odbor 

 • podateľňa
 • poradenská a informačná činnosť. 

Pracovisko č. 8, 9: odbor živnostenského podnikania 

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • zabezpečenie komplexnosti služby zápisu do obchodného registra (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), spracovanie návrhov pre prvozápisy právnických osôb a zahraničných fyzických osôb do obchodného registra, osvedčovanie pravosti podpisov v návrhoch na prvozápisy
 • vydanie výpisu z obchodného registra
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijatie oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijatie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijatie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania. 

1. poschodie 

Pracovisko č. 16: odbor starostlivosti o životné prostredie 

 • ochrana prírody a krajiny
 • obchod s ohrozenými druhmi (CITES) 

Pracovisko č. 17: odbor starostlivosti o životné prostredie 

 • ochrana ovzdušia
 • ochrana ozónovej vrstvy Zeme
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA) 

Pracovisko č. 18: odbor starostlivosti o životné prostredie 

 • štátna vodná správa
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo 

Pracovisko č. 19: odbor starostlivosti o životné prostredie 

 • odpadové hospodárstvo
 • potvrdenia o neexistencii starého vozidla 

Pracovisko č. 20: odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 • prijímanie žiadostí a následná realizácia o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
  • zápis alternatívneho pohonu LPG
  • schválenie prestavby vozidla
  • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
  • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
  • na povolenie prestavby vozidla
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla 

Pracovisko č. 21: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov: 

 • VÝDAJ DOKLADOV
  • výdaj hotových dokladov (OP, VP, CP, OSV časť I.)
  • vystavenie ZEP (zaručený elektronický podpis) 

Pracovisko č. 22, 23, 24, 25: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov: 

 • OBČIANSKE PREUKAZY (OP)
  • vystavenie prvého OP
  • výmena OP
  • výmena OP pri zmene údajov
  • strata, krádež, poškodenie OP
  • vystavenie ZEP a iné úkon
 • VODIČSKÉ PREUKAZY (VP)
  • prvý VP
  • výmena VP
  • výmena pri rozšírení VP
  • strata, krádež, poškodený VP
  • výmena zahraničného VP a iné úkony
 • MEDZINÁRODNÝ VP (MVP)
  • vystavenie MVP
  • strata, krádež , poškodený MVP
 • CESTOVNÉ PASY (CP)
  • vystavenie prvého CP
  • výmena CP
  • strata, krádež, poškodený CP a iné úkony 

Pracovisko č. 26, 27: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov: 

 • vydanie zbrojného preukazu
 • vydanie nového zbrojného preukazu – predĺženie platnosti
 • rozšírenie zbrojného preukazu
 • vydanie zbrojného preukazu §25 – strata, odcudzenie, poškodenie, obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti (titul, zmena adresy a pod...)
 • zaevidovanie zbrane a vydanie preukazu zbrane
 • ohlásenie prevodu zbrane kategórie C
 • vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B
 • európsky zbrojný pas – vydanie, predĺženie platnosti
 • zbrojná licencia vydanie ZSL (Zbrojný sprievodný list)
 • oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbraní kategórie A,B,C alebo streliva
 • spoluvlastníctvo zbrane
 • povolenie na strelnicu 

Pracovisko č. 28, 29, 30: OR PZ Topoľčany, Okresný dopravný inšpektorát - oddelenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných evidencií:  

 • prihlasovanie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie (nové vozidlo)
 • prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel (dovoz)
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla (ukončenie leasingu, zápis leasingu)
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla (spájacie zariadenia, zápis pneumatík, zmena farby, zmena adresy držiteľa vozidla)
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • odhlásenie vozidla do cudziny

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)