Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2023, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Zlaté Moravce

Klientske centrum Zlaté Moravce
Sládkovičova 3,
953 01 Zlaté Moravce

Prednosta
JUDr. Hana Kováčiková
telefón: Sekretariát 0961 573 013
e-mail: Pošli správu Podateľňa okresného úradu: TA.13G4@4J.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

                                                          Oznam

        Dňa 6. februára 2023 bude v čase od 12.00 hod. do cca 20.00 hod. odstávka IS MV SR - DSC z dôvodu nasadenia novej verzie do produkčnej verzie. V tomto čase nebude možné prijímať žiadosti o vydanie vodičských preukazov, žiadosti o vydanie medzinárodných vodičských preukazov a taktiež vydávanie vyhotovených vodičských preukazov. Klienti, ktorí majú na tento deň vytvorenú online rezerváciu, budú samozrejme vybavení do 12.00 hod., alebo im bude navrhnutý nový termín.                           

                       Aktuálny režim pracovísk Okresného úradu Zlaté Moravce

 

  •  Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

 

Dodržiavajte pokyny a hygienické nariadenia

Podmienkou vstupu na pracovisko je dodržiavať ustanovenia aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa pri povoľovaní vstupu osobám do priestorov okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra.

V interiéroch može byť len obmedzený počet osôb /1 osoba na 15 metrov štvorcových/, preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia /ROR/.

 

 

Napriek uvoľneniam verejnosť vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu - pripomíname, že pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu /najviac o 70 €/

 

Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách (prízemie budovy):

Pracovisko č. 1 supervizor klientskeho centra:

- rieši problémy, námety, podnety a pripomienky klientov     0961 36 5700
- koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

 

Pracovisko č. 3, 4, 5, 6, 17 katastrálny odbor:

podateľňa katastrálneho odboru:pracovisko č. 17   

 

 

 

 

 

  037/281 95 37
- návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam
- návrhy na záznam
- návrhy na zápis nájomného práva k pozemku
- návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte
- návrhy na zápis poznámky
- návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností
- písomné podania adresované katastrálnemu odboru
- písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra

poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností: pracovisko č. 3     037/281 95 39
- výpisy z listu vlastníctva
- informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)
- kópie z katastrálnej mapy
- kópie z mapy určeného operátu
- identifikácia parciel
- kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu
- poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností

geodeti: pracovisko č. 5,6     037/281 95 40
- preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie
- preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností
- poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác

 

Pracovisko č. 7, 8 pozemkový a lesný odbor:

podateľňa     0961 36 5715

úradné hodiny sú iba v stredu od 8:00 do 17:00

 

Pracovisko č. 10, 11 okresný dopravný inšpektorát:

vykonávanie zmien v evidencii:     0961 36 5753, 0961 36 5754
- prihlásenie vozidla
- odhlásenie vozidla
- prevod v rámci okresu
- strata, odcudzenie, výmena TEČ
- vývoz do cudziny
- vyradenie vozidla z evidencie
- vrátenie zadržaných dokladov
- ukončenie leasingu
- zmena adresy, priezviska

 

Pracovisko č. 13, 14, 15 odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov:

prijíma žiadosti o vydanie: pracovisko č. 13,15     0961 36 5755, 0961 36 5758
- občianskeho preukazu
- cestovného pasu
- vodičského preukazu
- medzinárodného vodičského preukazu
- zahraničného vodičského preukazu
- výpis z karty vodiča
vydáva vyhotovené doklady: pracovisko č. 14     0961 36 5757
- zabezpečuje výdaj dokladov
- zabezpečuje kontrolu výroby dokladov, preberanie dokladov od výrobcu, ich skladovanie, personalizáciu a distribúciu v rámci Slovenskej republiky
- zaručený elektronický podpis

 

Pracovisko č. 16 odbor starostlivosti o životné prostredie:

podateľňa     0961 36 5705
prijímanie žiadosti za:
- úsek štátnej vodnej správy
- úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
- posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- poskytovanie informácií o životnom prostredí

 

Pracovisko č. 16 odbor všeobecnej vnútornej správy - matrika:

- osvedčovanie listín a podpisov na listinách     0961 36 5705

 

Pracovisko č. 18 odbor živnostenského podnikania:

- preberanie hotových dokumentov     0961 36 5710
prijíma:
- ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
- oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri
- oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení
- oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- oznámenie o zmene obdobia prevádzkovania živnosti
- oznámenie o ukončení podnikania
- oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
- údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra
- doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako    živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov
- údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
- údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

vydáva:
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
- úradné záznamy o zmene živnostenského oprávnenia
- výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je
- potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
- výpisy z obchodného registra
- prideľuje identifikačné číslo (IČO)
- poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky

 

Pracovisko č. 19 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

- podateľňa - dovoz vozidiel a zmeny v OE     0961 36 5710
- schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel
- dostavba vozidla
- povolenie prestavby vozidla (napr. alternatívny pohon LPG)
- schválenie prestavby vozidla
- schválenie dokončovaného vozidla
- zmeny technických údajov v osvedčení evidencií
- zápis VIN čísla
- vydanie osvedčenia o evidencii časť II. a technických osvedčení
- pridelenie zvláštneho evidenčného čísla