Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Kataster

Klientske centrum Žilina
Kataster
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Veronika Bieliková Koššová je od 01. 04. 2024 poverená vykonávaním funkcie vedúceho katastrálneho odboru Okresného úradu Žilina
telefón: 041/7335930
e-mail: TA.EAYPFYITA@S1FTGRYG2.STG3FLY1@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Kataster

Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov v Informačnom systéme katastra nehnuteľností (ISKN) (PDF, 351 kB)

Náplň činnosti katastrálneho odboru

1. vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,

2. pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku

katastra,

3. vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi,

4. spravuje katastrálny operát podľa § 8 katastrálneho zákona a štátnu dokumentáciu podľa § 11 zákona č.

215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,

5. vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť druhostupňového orgánu v katastrálnom konaní,

6. vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na úseku

katastra,

7. spolupracuje so zamestnancami iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly

výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra,

8. vyhotovuje podklady do správy o vybavovaní sťažností a petícií okresným úradom,

9. plní ďalšie úlohy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,

10. prerokúva priestupky podľa katastrálneho zákona a zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii

a kartografii v znení neskorších predpisov a vedie ich evidenciu,

11. koordinuje a zabezpečuje školenia a pracovné stretnutia pri zmenách právnych a technických predpisov a

iných aktov riadenia na úseku katastra nehnuteľností,

12. metodicky riadi a usmerňuje činnosti v kontrolnej oblasti na úseku katastra,

13. kontroluje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní,

14. pripravuje polročné zamerania kontrolnej činnosti katastrálnych odborov,

15. vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,

technických noriem, interných predpisov a iných aktov riadenia vydaných na ich základe,

16. prerokúva protokoly z kontrol s vedúcimi kontrolovaných subjektov, kontroluje plnenie a účinnosť opatrení

prijatých kontrolovaným subjektom na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

17. vykonáva následnú kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku u

opodstatnených sťažností,

18. vyhotovuje ročnú správu o kontrolnej činnosti na úseku katastra a správu o vybavovaní sťažností a petícií

na odbore pre Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad geodézie“),

19. spracúva podklady na uplatnenie náhrady škody spôsobenej pri výkone štátnej správy pre úrad geodézie,

20. vyhotovuje sumár evidencií priestupkov okresných úradov vo svojej územnej pôsobnosti prerokovaných na

úseku geodézie, kartografie a katastra a zasiela ho úradu geodézie;

 

a) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv

 

1. posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností,

2. zapisuje práva k nehnuteľnostiam,

3. vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností,

4. spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností,

5. oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k

nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností;

 

b) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania

 

1. rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam,

2. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,

3. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o

zamietnutí návrhu na vklad a vo všetkých konaniach, v ktorých rozhodol v prvom stupni,

4. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov,

5. podáva návrh na získanie, resp. odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad;

 

c) na úseku registratúry a podateľne

 

1. zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu podľa vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a

katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady

a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam,

2. plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,

3. zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a registratúrneho

poriadku,

4. vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam,

5. poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám,

6. prijíma, eviduje, vybavuje, resp. zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických a fyzických osôb,

7. zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho

elektronického registratúrneho strediska,

8. organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť vedúceho odboru,

9. zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok odboru,

10. zabezpečuje príjem a spracovanie elektronických podaní z Ústredného portálu verejnej

správy,

 

d) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné činnosti

 

1. kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických a kartografických

činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností,

2. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje v

súčinnosti s oddelením zápisov práv k nehnuteľnostiam jeho súlad so súborom popisných informácií

katastra nehnuteľností,

3. zabezpečuje tvorbu vektorových máp,

4. vedie register územných jednotiek,

5. rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových

úprav a odstraňuje chyby údajov katastra nehnuteľností po vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do

katastra,

6. zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu

katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,

7. preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným nehnuteľnostiam,

projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra nehnuteľností,

8. reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,

9. zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov,

10. prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, ktoré je potrebné zabezpečiť pred overením

geometrických plánov, pred overením geodetických činností pre pozemkové úpravy, pred overením

zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov, pred meraním alebo digitalizáciou a zobrazením

predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky,

11. predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri štandardizácii

nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného zboru,

12. spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom

fonde,

13. spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za odbor,

14. vykonáva výpočet výšky príspevkov v rámci tvorby registrov obnovenej evidencie pozemkov a poskytuje

súčinnosť pri činnostiach spojených s úhradou príspevkov,

15. zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a

katastra v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,

16. zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti,

17. poskytuje súčinnosť pri školeniach koncových používateľov informačného systému katastra nehnuteľností

v súvislosti s novým programovým vybavením,

18. spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia

informačného systému geodézie, kartografie a katastra a spolupracuje pri zabezpečení prevádzky a

funkčnosti technických zariadení na pracoviskách katastra nehnuteľností a zabezpečuje archiváciu súborov

popisných informácií a súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností,

19. poskytuje údaje z katastra nehnuteľností,

20. vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje spravuje a

aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi miestnou a centrálnou

databázou Informačného systému katastra nehnuteľností,

21. spravuje zbierku listín,

22. overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín,

23. vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri

geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, pri

tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov obnovenej evidencie pozemkov,

24. odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav Bratislava,

25. eviduje poskytovanie údajov katastra nehnuteľností,

26. navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností, na

tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi,

27. spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,

28. poskytuje súčinnosť pri spracovaní podkladov pre plnenie § 3 ods.2 zákona č. 281/1997 Z. z.,

29. pripravuje technické podklady, vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť prvostupňovému

orgánu v katastrálnom konaní,

30. riadi, usmerňuje a kontroluje vyhotovovanie a preberanie registrov o obnove vlastníckych práv k pôvodným

nehnuteľnostiam, projektov pozemkových úprav a ich zápis do katastra nehnuteľností,

31. riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti na úseku spravovania a aktualizácie katastra nehnuteľností,

32. riadi, usmerňuje a kontroluje vykonávanie revízie údajov katastra nehnuteľností, vykonávanie obnovy

operátov katastra nehnuteľností, vykonávanie zmien hraníc a názvov katastrálnych území a tvorby a

aktualizácie vektorových máp,

33. riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti na úseku overovania a preberania výsledkov vybraných geodetických

a kartografických činností,

34. riadi, usmerňuje a kontroluje spracovanie sumárnych údajov o pôdnom fonde podľa údajov katastra

nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde; vykonáva aktualizáciu registra územných jednotiek,

35. spracúva výsledky sumárnych údajov katastra o pôdnom fonde podľa harmonogramu sumarizačných prác

úradu a rozbor zmien o pôdnom fonde a jeho vývoji na úrovni kraja,

36. spracúva návrhy katastrálnych území na obnovu operátov katastra nehnuteľností a na tvorbu vektorových

máp pre úrad geodézie,

37. zadáva spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu operátov katastra nehnuteľností,

tvorbu vektorových máp, zostavuje návrh plánu vecných a ďalších úloh katastra nehnuteľností na úrovni

kraja a predkladá ho na schválenie úradu geodézie,

38. podáva návrhy na získanie, resp. odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti na úradné overenie výsledkov

vybraných geodetických a kartografických činností na úrad geodézie,

39. vydáva preukazy oprávňujúce na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky pre

fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti,

40. koordinuje zriaďovanie názvoslovných zborov,

41. spracúva hodnotenia v rámci štatistických zisťovaní a rezortného štatistického zisťovania, správy o plnení

úloh na úseku katastra nehnuteľností na úrovni kraja,

42. predkladá návrhy na riešenie úloh technického rozvoja a sleduje ich realizáciu,

43. koordinuje a zabezpečuje komunikáciu medzi právnickými osobami zriadenými úradom geodézie a

katastrálnymi odbormi v technickej oblasti,

44. koordinuje a usmerňuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie,

kartografie a katastra,

45. koordinuje a zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti,

46. koordinuje a zabezpečuje školenia koncových používateľov informačného systému katastra nehnuteľností

v súvislosti s novým programovým vybavením,

47. koordinuje a spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového

vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra,

48. riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti na úseku dokumentácie, najmä dokumentácie technických podkladov

a listín, štátnych mapových diel, poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností, vyhotovenie a vydávanie

verejných listín;

 

e) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb a katastrálne konania

 

1. rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte,

2. pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní,

3. rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,

4. rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním,

5. rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych území,

6. rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje ich

evidenciu v informačnom systéme,

7. rozhoduje o predmete evidovania v katastri nehnuteľností.