Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Opravné prostriedky

Klientske centrum Žilina
Opravné prostriedky
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

e-mail: TA.13G4@SJ.DFF@

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Milan Rebroš, PhD.
telefón: 041/5117 400
e-mail: TA.13G4@vAFL2YL.3SRG4@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Opravné prostriedky

Sídlo výkonu práce :

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

Náplň činnosti odboru opravných prostriedkov

a)        všeobecná pôsobnosť

 1. vykonáva v druhom stupni štátnu  správu  vo  veciach,  v ktorých  v správnom  konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 2. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce alebo vyššieho územného celku, ktorý má sídlo v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 3. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu ako povinnej osoby podľa zákona o slobode informácií;

b)        na úseku vnútorných vecí

 1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach priestupkov; v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti v rámci odvolacieho konania, obnovy konania, preskúmania rozhodnutí mimo  odvolacieho  konania,  konania  o proteste  prokurátora a preskúmania rozhodnutí správnych orgánov súdom,
 3. prešetruje podnety a oznámenia občanov a v rozsahu odvetvovej pôsobnosti,
 4. vykonáva analytické a rozborové činnosti na úseku priestupkov za výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 5. spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, obecnou políciou a ďalšími inštitúciami, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 6. koordinuje a zjednocuje postup okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode, pri prerokúvaní priestupkov,
 7. spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode, pri poskytovaní odbornej pomoci a pri realizácii úloh na úseku priestupkov,
 8. zjednocuje postupy orgánov verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode, pri uplatňovaní právnych predpisov na úseku priestupkov,
 9. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach zmeny mena a priezviska,
 10. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach štátnych symbolov a verejných zbierok,
 11. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinného zmluvného poistenia,
 12. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach živnostenského podnikania; rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch vo veciach živnostenského podnikania,
 13. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce alebo vyššieho územného celku vo veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti,
 14. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach správnych deliktov a priestupkov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, činnosti horskej záchrannej služby a krízového riadenia,
 15. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby svojho územia,
 16. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti obcí umiestniť evakuovaných obyvateľov,
 17. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce pri plnení povinností na úseku civilnej ochrany;

c)         na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 1. vykonáva v druhom stupni  štátnu  správu  vo  veciach,  v  ktorých  v  správnom  konaní v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode; ak v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  okresného  úradu  v sídle  kraja,  vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 2. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;

d)        na úseku starostlivosti o životné prostredie

 1. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach,
  • 1.1. v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných právnych predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
  • 1.2. v ktorých  v správnom   konaní   v prvom    stupni    rozhoduje    podľa    zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odbor  starostlivosti  o životné  prostredie  okresného  úradu v sídle kraja,
 2. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor starostlivosti o životné prostredie,
 3. vykonáva pre ministerstvo životného prostredia úkony spojené so štátnou správou starostlivosti o životné prostredie (odvolacími konaniami) a na tomto úseku sa v oblasti starostlivosti o životné prostredie podieľa na tvorbe environmentálnych koncepcií;

e)         na úseku pozemkovom

 1. riadi, kontroluje   a koordinuje   výkon   štátnej   správy  uskutočňovaný  pozemkovými a lesnými odbormi okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 2. vykonáva v druhom stupni  štátnu  správu  vo  veciach,  v  ktorých  v  správnom  konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje pozemkový a lesný odbor,
 4. vypracúva koncepcie pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy vo svojom územnom obvode,
 5. monitoruje dodržiavanie zmluvných záväzkov zo strany zhotoviteľa a v prípade potreby zabezpečuje zmeny v špecifických podmienkach  a odsúhlasuje  a podpisuje  dodatky k zmluvám o dielo pri registroch obnovenej evidencie pozemkov,
 6. zabezpečuje kontinuitu v spracovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov formou spoločných kontrolných dní a odstraňuje príčiny meškania termínov plnenia oproti dohodnutým zmluvným vzťahom,
 7. kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace so zostavením registrov obnovenej evidencie pozemkov, prijíma a kontroluje opatrenia na ich urýchlené ukončenie a vedie podrobnú databázovú evidenciu v jednotnom programovom vybavení v rámci Slovenskej republiky o stave ukončovania jednotlivých registrov obnovenej evidencie pozemkov, ktorá je aktualizovaná štvrťročne,
 8. rozhoduje o námietkach proti výpisu z rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v konaniach podľa zákonov č. 330/1991 Z a č. 64/1997 Z. z.,
 9. koordinuje zadávanie projektov pozemkových úprav pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu,
 10. zabezpečuje kontinuitu v prípravných konaniach a prieskumoch vhodnosti jednotlivých katastrálnych území v rámci kraja pre vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav podľa presne stanovených kritérií,
 11. vyhodnocuje  prostredníctvom   krajskej    hodnotiacej    komisie    výsledné    elaboráty z prípravných konaní a zaraďuje ich do procesu verejného obstarávania na ministerstve pôdohospodárstva, zabezpečuje odborné podklady pre verejné obstarávanie prác súvisiacich s vypracovaním a vykonaním  projektov  pozemkových  úprav  a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení podľa poverenia ministerstva pôdohospodárstva, vypracúva  mesačné  monitorovacie  správy  o stave  prác  spojených s pozemkovými úpravami,
 12. kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy po predchádzajúcej kontrole odovzdanej    etapy    a    zasielajú     všetky    podklady    k    fakturácii    na    ministerstvo pôdohospodárstva,
 13. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 14. udeľuje súhlas  s použitím   poľnohospodárskej   pôdy  na   nepoľnohospodárske  účely v územnom obvode kraja,
 15. udeľuje súhlas pri každom spracúvaní a obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie ako  aj   k návrhom,   ktoré  územnoplánovaciu  dokumentáciu   menia  alebo  dopĺňajú v územnom obvode kraja,
 16. koordinuje spoluprácu s pôdnou službou pri uplatňovaní zákona č. 220/2004 Z. z., spracúva  a     predkladá    ministerstvu    pôdohospodárstva    informáciu    o úbytkoch a prírastkoch poľnohospodárskej pôdy v rámci územného obvodu kraja,
 17. vyjadruje sa k pripravovaným investičným zámerom na poľnohospodárskej pôde,
 18. vyjadruje sa k návrhom územného konania,
 19. vyjadruje sa k návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov na poľnohospodárskej pôde,
 20. vydáva stanoviská k zámerom posudzovaným podľa zákona č. 24/2006 Z. z. z pohľadu ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 21. zabezpečuje odborný dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
 22. koordinuje činnosť s obcami a orgánmi štátnej správy,
 23. sleduje a  vyhodnocuje   predpísané   odvody   za   odňatie   poľnohospodárskej   pôdy a predkladá ich ministerstvu pôdohospodárstva,
 24. koordinuje a zjednocuje postupy pozemkových a lesných odborov okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri vydávaní osvedčení o registrácii plôch rýchlorastúcich drevín  a  vedení   zoznamov   členov   poľnej   stráže   podľa   zákona č. 255/1994 Z o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,
 25. organizuje porady a školenia pre zamestnancov pozemkových a lesných odborov;

f)         na úseku lesného hospodárstva

 1. riadi, kontroluje   a koordinuje   výkon   štátnej   správy  uskutočňovaný  pozemkovými a lesnými odbormi okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 2. vykonáva v druhom stupni  štátnu  správu  vo  veciach,  v  ktorých  v  správnom  konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
 3. vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva a poľovníctva v rámci svojho územného obvodu,
 4. dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu,
 5. dáva súhlas k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia,
 6. dáva súhlas k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov,
 7. dáva záväzné  stanovisko  k  územnému  rozhodnutiu,  ktoré  sa  má  dotknúť  lesných pozemkov presahujúcich územný obvod okresného úradu,
 8. vyhlasuje ochranné lesy,
 9. vyhlasuje lesy osobitného určenia,
 10. schvaľuje postup rekonštrukcie lesa,
 11. ukladá opatrenia na ochranu lesa, ak presahujú územný obvod okresného úradu,
 12. vydáva a  odvoláva  zákazy  a  obmedzenia  využívania  lesov  verejnosťou  a  iného využívania lesov, ak presahujú územný obvod okresného úradu,
 13. schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok,
 14. určuje lesné celky,
 15. vykonáva úlohy súvisiace  so  zabezpečením  a  s  organizáciou  vyhotovenia  programu starostlivosti o lesy a s jeho schvaľovaním,
 16. na základe poverenia ministerstva pôdohospodárstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy,
 17. schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy,
 18. odsúhlasuje hospodárske  opatrenia  na  obdobie  od  skončenia  platnosti  programu starostlivosti o lesy do schválenia návrhu programu starostlivosti o lesy,
 19. rozhoduje o zmene programu starostlivosti o lesy,
 20. vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára,
 21. vedie register odborných lesných hospodárov,
 22. rozhoduje o  strate  platnosti  osvedčenia  o  odbornej  spôsobilosti  odborného  lesného hospodára a o vyčiarknutí z registra odborných lesných hospodárov,
 23. vykonáva záznamy  o  porušení  povinnosti  odborného  lesného  hospodára  v registri odborných lesných hospodárov,
 24. vykonáva poradenskú    činnosť    na     úseku    lesného     hospodárstva,    poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a kontroly dreva,
 25. dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby dreva nad objem predpísaný programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
 26. vykonáva štátny dozor v lesoch, vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia,
 27. vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva,
 28. vykonáva štátny dozor  na  úseku  lesného  reprodukčného  materiálu  v  rozsahu  svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 29. vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
 30. zriaďuje podľa zákona o poľovníctve poradný zbor a schvaľuje jeho štatút,
 31. určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,
 32. zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach,
 33. kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia, správnosť zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne,
 34. organizuje vyššiu skúšku z poľovníctva,
 35. vykonáva kontrolu priebehu prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok a skúšku poľovníckeho hospodára a kontrolu skúšky uchádzača o poľovný lístok a skúšky poľovníckeho hospodára,
 36. schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov,
 37. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,
 38. určuje čas núdze,
 39. vykonáva štátny dozor v poľovníctve,
 40. v súvislosti s poľovníctvom vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia,
 41. predkladá ministerstvu pôdohospodárstva návrh na kvótu lovu vlka dravého,
 42. vedie evidenciu správnych poplatkov,
 43. rieši upozornenie prokurátora a rozhoduje o proteste prokurátora,
 44. poskytuje súčinnosť útvarom Policajného zboru a orgánom činným v trestnom konaní,
 45. organizuje porady a  školenia  pre  zamestnancov  pozemkových  a lesných  odborov a zabezpečuje účasť štátnych zamestnancov na pracovných poradách organizovaných ministerstvom pôdohospodárstva, alebo inštitúciami zriadenými alebo založenými ministerstvom pôdohospodárstva,
 46. zasiela ministerstvu pôdohospodárstva ročnú evidenciu o výkone štátnej správy za uplynulý kalendárny rok za svoj úsek a za pozemkové a lesné odbory vo svojej územnej pôsobnosti za úsek štátnej správy lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a za úsek kontroly dreva
 47. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, vedie evidenciu a uchovávanie súvisiacej dokumentácie,
 48. vykonáva, napr. ako dotknutý orgán úkony na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a kontroly dreva, napr. podľa zákona č. 44/1988 Z o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
 49. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom pôdohospodárstva a vykonávapre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev a lesného reprodukčného materiálu a podľa osobitných predpisov ministerstva pôdohospodárstva,
 50. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných interných aktov riadenia, ktorými ministerstvo pôdohospodárstva riadi a kontroluje štátnu správu na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a kontroly dreva,
 51. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva pôdohospodárstva a  medzirezortného  pripomienkového  konania  návrhy  zákonov  a zásadných materiálov v oblasti úsekov štátnej správy, ktorých gestorom je ministerstvo pôdohospodárstva,
 52. predkladá návrhy na školenia a skúšky v oblasti vzdelávania a zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov

g)        na úseku katastra nehnuteľností

 1. riadi a usmerňuje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní v súčinnosti s úradom geodézie,
 2. vykonáva v druhom stupni  štátnu  správu  vo  veciach,  v  ktorých  v  správnom  konaní v prvom stupni rozhoduje katastrálny odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode;
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje katastrálny odbor,
 4. vedie príslušné registre podľa spravovacieho poriadku,
 5. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
 6. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu okresného úradu v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach týkajúcich sa činnosti katastra,
 7. vybavuje opakované podania podľa § 57 katastrálneho zákona, ktoré vybavil katastrálny odbor a podania, ktoré smerujú proti výsledku vybavenia podaní podľa § 57 katastrálneho zákona katastrálnym odborom,
 8. zabezpečuje poskytovanie údajov požadovaných pre štatistické zisťovania,
 9. predkladá súdom, orgánom činným v trestnom konaní odborné vyjadrenia ku konaniam na katastrálnom odbore a konaniam v druhom stupni,
 10. spracúva podnety a návrhy na vydanie usmernení a interných noriem na úseku katastra nehnuteľností,
 11. pripomienkuje legislatívne normy na úseku katastra nehnuteľností,
 12. rieši nečinnosť v rozhodovacej činnosti prvostupňových orgánov.