Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Krízové riadenie

Klientske centrum Žilina
Krízové riadenie
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Miroslava Staníková
telefón: 041/5117 283
e-mail: TA.13G4@S1FTG3SKA.S1SRAFLG4@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Krízové riadenie

Sídlo výkonu práce :

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

Náplň činnosti odboru (PDF, 123 kB)

SPOLOČNÉ ČINNOSTI ODBOROV

  1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
  2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
  3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
  4. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnychpredpisov,
  5. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy
  6. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
  7. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
  8. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,
  9. poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,
  10. plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu