Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Majetkovoprávny odbor

Klientske centrum Žilina
Majetkovoprávny odbor
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Erika Sandanusová
telefón: 041/5117 211
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Majetkovoprávny odbor

Sídlo výkonu práce :

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

 

Náplň činnosti majetkovoprávneho odboru

a)  na úseku správy majetku štátu

 1. spravuje majetok štátu v dočasnej správe a majetok štátu, ku ktorému nebolo konanie vo veci uplatneného práva prednostnej kúpy podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon  č. 278/1993 Z. z.) ukončené (ďalej len „majetok štátu“) nachádzajúci sa v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja,
 2. upovedomuje príslušných dočasných správcov na ujatie sa dočasnej správy majetku bývalého vlastníka, ak sa tento nachádza aj v inom územnom obvode,
 3. zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti nakladanie s majetkom štátu, predkladá požiadavky na zaradenie alebo vyradenie spravovaného majetku v účtovnej evidencii a evidencii majetku ministerstva,
 4. vedie osobitnú evidenciu majetku štátu v dočasnej správe,
 5. zabezpečuje návrh na zápis práv k nehnuteľnému majetku štátu do katastra nehnuteľností podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
 6. zabezpečuje vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania nehnuteľného majetku štátu,
 7. vykonáva ponukové konanie a osobitné ponukové konanie spravovaného majetku štátu a eviduje ponuky v registri prebytočného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom  konaní  podľa  zákona  č. 278/1993 Z. z.,
 8. vypracúva zmluvy o prevode správy majetku štátu, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy a nájomné zmluvy,
 9. zabezpečuje zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom  vlády  Slovenskej republiky,
 10. vykonáva správu pohľadávok štátu a záväzkov štátu, ktoré súvisia s majetkom štátu v dočasnej správe,
 11. zabezpečuje vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu, ktoré spravuje a zabezpečuje súhlas zriaďovateľa k rozhodnutiu; platné rozhodnutie predkladá centru podpory  na odúčtovanie pohľadávky,
 12. vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu a zastupuje štát pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje alebo sporného majetku, ktorého  správcom  by mal byť  podľa  zákona  č.   278/1993  Z. z.  alebo  podľa osobitných predpisov,
 13. posudzuje splnenie podmienok pre správu majetku vo vlastníctve štátu v prípadoch, ak správca uvedený v liste vlastníctva už v súčasnosti neexistuje, zisťuje právneho nástupcu,
 14. posudzuje splnenie podmienok pre prechod vlastníctva majetku  štátu  do vlastníctva obce a  vyššieho územného celku a vypracúva protokoly o prechode tohto majetku štátu,
 15. pripravuje rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku štátu a zabezpečuje jeho likvidáciu,
 16. navrhuje zriadenie vyraďovacej, oceňovacej, likvidačnej a inej komisie potrebnej pri nakladaní s majetkom štátu,
 17. určuje člena komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre jednotlivé obce v územnom obvode okresného úradu a zúčastňuje sa rokovania komisií podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 z. o niektorých opatreniach na  usporiadanie  vlastníctva  pozemkov  v  znení  neskorších predpisov,
 18. posudzuje žiadosti na poskytnutie finančnej náhrady a zastupuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súdnom spore v oblasti mimosúdnych rehabilitácií podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov,
 19. spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
 20. podáva daňové priznania k dani z nehnuteľností spravovaného majetku štátu podľa zákona č. 582/2004
 21. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, overuje správnosť rozhodnutia obce o vyrubení dane z nehnuteľností a predkladá ho centru podpory na uhradenie,
 22. rozhoduje o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva podľa zákona č. 130/2005 Z. a zákona č.544/2002 Z. z.,
 23. uzatvára dohody o prechode stavieb uvedených v 18d zákona č. 278/1993 Z. z. do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku

 b)  na úseku povinného zmluvného poistenia

 1. eviduje oznámenia príslušného orgánu  o osobách,  ktoré neuzavreli  povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z.,
 2. spracúva a zasiela povinným osobám výzvu na predloženie dokladov preukazujúcich existenciu povinného zmluvného poistenia a upovedomuje ich o začatí správneho konania podľa správneho poriadku vo veci uloženia pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. ,
 3. vydáva rozhodnutie o uložení pokuty alebo zastavení konania vo veciach povinného zmluvného poistenia, spracúva a zasiela odvolaciemu orgánu svoje stanovisko spolu s odvolaním; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 4. spolupracuje  s   príslušnými   útvarmi   Policajného   zboru,   Slovenskou   kanceláriou   poisťovateľov   a komerčnými poisťovňami

c)  na úseku dofinancovania družstevnej a individuálnej bytovej výstavby

 1. sleduje dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o poskytovaní nenávratného štátneho príspevku a predkladá návrh na záznam, resp. výmaz záložného práva v liste vlastníctva,
 2. vypracúva návrh na začatie súdneho konania v prípadoch, ak došlo k porušeniu podmienok, za ktorých bol poskytnutý štátny príspevok na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby,
 3. zastupuje štát v súdnych konaniach o vrátenie štátneho príspevku