Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Majetkovoprávny odbor

Klientske centrum Žilina
Majetkovoprávny odbor
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Erika Sandanusová
telefón: 041/5117 211
e-mail: TA.13G4@S1FAH3SP3SA.STGLY@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Majetkovoprávny odbor

Sídlo výkonu práce :

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

Náplň činnosti majetkoprávneho odboru

 a)   na úseku správy majetku štátu 

 1. spravuje majetok štátu v dočasnej správe, ktorý prešiel do vlastníctva štátu podľa osobitného predpisu a ktorý nie je v správe žiadneho správcu alebo nie je možné určiť právneho nástupcu pôvodného správcu alebo prešiel do vlastníctva štátu na základe darovania alebo dedenia zo závetu a správca nie je v darovacej zmluve alebo v závete výslovne uvedený,
 2. spravuje majetok štátu, ku ktorému nebolo konanie vo veci uplatneného práva prednostnej kúpy podľa zákona č. 278/1993 Z. z. nachádzajúci sa v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja ukončené,

 3. koná za štát v konaní o dedičstve, ktoré pripadlo štátu z dôvodu, že ho nenadobudol žiadny dedič,

 4. správu majetku, ktorý štát získal ako odúmrť po poručiteľovi, ktorý má spravovať správca podľa osobitného predpisu, dočasný správca bez zbytočného odkladu odovzdá príslušnému správcovi,

 5. zodpovedá za poručiteľove dlhy a za primerané náklady spojené s pohrebom, ktoré na štát prešli poručiteľovou smrťou s ostatnými zákonnými správcami, podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu,

 6. zabezpečuje prevzatie finančných prostriedkov z bankových ústavov a sociálnych zariadení, ktoré štát získal ako odúmrť,

 7. zabezpečuje vysporiadanie pohľadávok z dedičstva,

 8. spracúva návrh na dodatočné prejednanie dedičstva pri novoobjavenom majetku po poručiteľovi, ktorého dedičstvo pripadlo štátu,

 9. vedie osobitnú evidenciu majetku v dočasnej správe, ktorá vždy obsahuje doklad preukazujúci vlastnícke právo štátu, právny dôvod nadobudnutia, zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov, odkaz na účtovný zápis a spôsob naloženia s majetkom štátu v dočasnej správe; to neplatí, ak ide o hnuteľný majetok štátu, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,

 10. prenecháva majetok štátu v dočasnej správe do nájmu podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. do prevodu vlastníckeho práva,

 11. vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu a zastupuje štát pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa zákona č. 278/1993 Z. z. alebo podľa osobitných predpisov,

 12. vykonáva ponukové konanie, osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu a ponuku na nájom majetku v správe okresného úradu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. a eviduje ponuky v registri ponúkaného majetku štátu,

 13. vypracúva zmluvy o prevode správy majetku štátu, kúpne zmluvy, darovacie zmluvya nájomné zmluvy týkajúce sa majetku štátu v správe okresného úradu,

 14. pripravuje rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku štátu a zabezpečuje jeho likvidáciu,

 15. posudzuje splnenie podmienok pre správu majetku vo vlastníctve štátu v prípadoch, ak  správca uvedený v liste vlastníctva už v súčasnosti neexistuje a zisťuje právneho nástupcu,

 16. posudzuje splnenie podmienok pre prechod vlastníctva majetku štátu do vlastníctva obce a vyššieho územného celku a spisuje s obcou a vyšším územným celkom protokol o prechode tohto majetku štátu podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 17. spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,

 18. zabezpečuje návrh na zápis práv k nehnuteľnému majetku štátu do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,

 19. určuje člena komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre jednotlivé obce v územnom obvode okresného úradu a zúčastňuje sa rokovania komisií podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov v znení neskorších predpisov,

 20. posudzuje žiadosti na poskytnutie finančnej náhrady a zastupuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súdnom spore v oblasti mimosúdnych rehabilitácií podľa zákona SNR č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov,

 21. rozhoduje o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva podľa zákona č. 130/2005 Z. z. a zákona č. 544/2002 Z. z.,

 22. navrhuje zriadenie vyraďovacej, oceňovacej, likvidačnej a inej komisie potrebnej pri nakladaní s majetkom štátu,

 23. predkladá požiadavky na zaradenie alebo vyradenie spravovaného majetku v účtovnej evidencii a evidencii majetku ministerstva,

 24. spolupracuje s príslušnými útvarmi ministerstva v medziach ustanovených zákonom č. 278/1993 Z. z.,

 25. podáva daňové priznania k dani z nehnuteľností spravovaného majetku štátu podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, overuje správnosť rozhodnutia obce o vyrubení dane z nehnuteľností a predkladá ho centru podpory na uhradenie,

 26. vedie evidenciu nehnuteľného majetku štátu v Centrálnej evidencii majetku podľa § 3c zákona č. 278/1993 Z. z. a evidenciu pohľadávok štátu v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu podľa § 5 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávok štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b)   na úseku dofinancovania družstevnej a individuálnej bytovej výstavby 

 1. sleduje dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o poskytovaní nenávratného štátneho príspevku a predkladá návrh na záznam, alebo výmaz záložného práva v liste vlastníctva,

 2. vypracúva návrh na začatie súdneho konania v prípadoch, ak došlo k porušeniu podmienok, za ktorých bol poskytnutý štátny príspevok na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby,

 3. zastupuje štát v súdnych konaniach o vrátenie štátneho príspevku,

 4. spolupracuje pri správe pohľadávok štátu, ktoré súvisia s individuálnou bytovou výstavbou,

c)   na úseku konkurzov 

      Okresný úrad Žilina

 1. v súlade s ustanovením § 107a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov  zastupuje Slovenskú republiku v konkurznom konaní na majetok osoby – dlžníka, ktorému bol právoplatným rozhodnutím príslušného súdu uložený trest prepadnutia majetku,

 2. navrhuje správcov konkurznej podstaty dlžníka podľa ustanovenia § 107a ods. 2 písm. a) zákona č.7/2005 Z. z. s prihliadnutím na zachovávanie zásady transparentnosti a rovnomernosti prideľovania vecí osobám zapísaným v zozname správcov,

 3. poskytuje súčinnosť správcom a zabezpečuje potrebné informácie o pohľadávkach prihlásených v konkurznom konaní,

 4. zúčastňuje sa na schôdzach veriteľov, pričom rokuje so správcami a veriteľmi ako zástupca Slovenskej republiky,

 5. uplatňuje právo odporovať právnemu úkonu v zmysle ustanovení § 62 zákona č. 7/2005 Z. z., a to priamo u povinnej osoby alebo žalobou na súde,

 6. právne zastupuje Slovenskú republiku pred súdom v konaní o určení neúčinnosti právneho úkonu,

 7. v zmysle ustanovenia § 107a ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. popiera prihlásené pohľadávky,

 8. právne zastupuje Slovenskú republiku pred súdom v konaní podľa § 32 ods. 9 zákona  č. 7/2005 Z. z. o určení popretej pohľadávky.