Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Bytová politika

Klientske centrum Žilina
Bytová politika
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Andrea Vančáková
telefón: 041/7335998
e-mail: TA.13G4@S1FTSQ3S1.SYLP3S@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Bytová politika

OZNÁMENIE

od 1. apríla  2024 sa agenda územného plánovania a štátnej stavebnej správy Okresného úradu Žilina presúva na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina so sídlom Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina. 

Náplň činnosti odboru bytovej politiky

na úseku bytovej politiky

  1. zabezpečuje prijímanie, posudzovanie a overovanie žiadostí o poskytnutie štátnej podpory rozvoja bývania vo forme dotácií z ministerstva dopravy a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „podpora“) a žiadostí o poskytnutie štátnej podpory na obstaranie náhradných nájomných bytov,
  2. vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytnutie podpory, a to v oblasti dotácií na obstaranie nájomných bytov, výstavby technickej vybavenosti a obnovu bytového fondu podľa osobitných predpisov a v oblasti podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spracúva výsledok posúdenia žiadosti v posudzovacom protokole,
  3. zostavuje poradie overených žiadostí v súlade s kritériami pre výber žiadosti stanovených ministerstvom dopravy,
  4. zasiela vyhovujúce žiadosti s úhrnnou požadovanou dotáciou do výšky limitu ministerstvu dopravy a vyhovujúce žiadosti o poskytnutie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania a žiadosti,  ktoré  nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie zasiela späť žiadateľovi,
  5. zabezpečuje výkon kontroly vynakladania verejných finančných prostriedkov  na  rozvoj  bývania poskytnutých z prostriedkov ministerstva dopravy a prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pred čerpaním finančných prostriedkov na podporených stavbách a zabezpečuje výkon kontroly plnenia zmluvných podmienok  pri  výstavbe,  na  ktorú  bola  poskytnutá podpora,
  6. overuje súlad fakturácie so skutočne vykonanými stavebnými prácami a dodávkami na podporovaných stavbách, dokumentuje realizáciu výstavby týchto stavieb a archivuje faktúry a dokumentáciu o realizácii podporených stavieb v písomnej alebo elektronickej forme po dobu 5 rokov od ukončenia stavby,
  7. zabezpečuje spracovanie podkladov k financovaniu podporených stavieb z mimorozpočtových účtov zriadených v Štátnej pokladnici a spracúva podklady pre zúčtovanie finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci kalendárny rok,
  8. zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov pre rozvoj bývania v kraji, regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok pre rozvoj bývania a poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu,
  9. spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania, spolupracuje s orgánmi samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania a metodicky usmerňuje orgány samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov pre bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou,
  10. vykonáva ďalšie činnosti uložené nadriadeným orgánom.