Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Pezinok / Všeobecná vnútorná správa

Okresný úrad Pezinok
Všeobecná vnútorná správa
M.R.Štefánika 10,
902 01 Pezinok

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Richard Nádaský
telefón: 033/641 57 76; 0910 756 201; 033/640 57 77
e-mail: TA.13G4@TD.A11F@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

Základné úlohy odboru:

-  objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené               

-  metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík   

-  rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok

-  vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch

-  vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda   

-  vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách   

-  vykonáva legalizáciu dokladov pre použitie v cudzine   

-  rozhoduje vo veciach žiadostí o zmenu mena, alebo priezviska   

 

Podrobné informácie o činnosti odboru obsahuje Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.142/2013  

Priestupková agenda – všeobecné informácie:

- základným právnym predpisom v oblasti priestupkového práva je zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o priestupkoch“) 

- v zmysle §51 zákona o priestupkoch sa na konanie o priestupkoch subsidiárne vzťahuje zákonč.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

- v zmysle §2 ods.1 zákona o priestupkoch je priestupkom zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin

- v zmysle §67 ods.2 zákona o priestupkoch podkladom na začatie konania o priestupku je správa o výsledku objasňovania priestupku, oznámenie štátneho orgánu obce, organizácie alebo občana o priestupku, poznatok z vlastnej činnosti správneho orgánu  alebo postúpenie veci orgánom činným v trestnom konaní

podanie oznámenia o priestupku:

         V prípade vzniku podozrenia zo spáchania priestupku môžu fyzické a právnické osoby podať oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku na Obvodnom oddelení polície v Modre alebo v Pezinku, príslušnom podľa miesta spáchania priestupku.

Obvodné oddelenia polície vykonajú objasňovanie priestupku a následne postúpia priestupkový spis na riešenie odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Pezinok, ktorý vo veciach priestupkov vystupuje ako  rozhodovací orgán.

návrhové priestupky :

Len na návrh postihnutej osoby alebo jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len „navrhovateľ“) sa prejednávajú nasledovné priestupky:

 

         - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods.1 písm.a) zákona o priestupkoch

         - priestupky na úseku práva na prístup k informáciám podľa §42a zákona o priestupkoch

 

         V zmysle §68 ods.2 prvá veta zákona o priestupkoch pri priestupku, ktorý možno prejednať len na návrh, možno návrh podať príslušnému správnemu orgánu, alebo pri objasňovaní orgánu oprávnenému objasňovať priestupok (§58 ods. 3 zákona o priestupkoch) najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku alebo o postúpení veci orgánom činným v trestnom konaní dozvedel.

 

V zmysle §68 ods.2 druhá veta zákona o priestupkoch v návrhu musí byť uvedené:

        -          kto je postihnutou osobou

        -          koho navrhovateľ označuje za páchateľa

-          kde, kedy a akým spôsobom mal páchateľ priestupok spáchať

 

Formulár Návrhu na prejednanie priestupku nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

 

nahliadnutie do priestupkového spisu, alebo poskytnutie fotokópie priestupkového spisu :

 

-          môže správny orgán umožniť len účastníkovi konania, ktorým je v zmysle §72 zákona o priestupkoch :

o    obvinený z priestupku,

o    poškodený, ak ide o prejednanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom,

o    vlastník veci, ktorá môže byť zhabaná, a to len v časti konania týkajúcej sa zhabania veci,

o    navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku

 

Zmena mena alebo priezviska – všeobecné informácie

- používanie mena a priezviska upravuje zákon NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len “zákon o mene a priezvisku”)

- zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodnéosobitného zreteľa

- v zmysle §9 zákona o mene a priezvisku na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky. Ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava. Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.

- žiadosť o zmenu mena alebo priezviska treba podať na predpísanom tlačive spolu s potrebnými prílohami (viď dokumenty na stiahnutie) v písomnej podobe a to poštou alebo osobne do podateľne úradu

- pred podaním žiadosti o zmenu mena alebo priezviska je vhodné žiadosť telefonicky prekonzultovať na tel.č.:033/640 57 77

 

Jednotlivé druhy formulárov žiadostí o zmenu mena alebo priezviska ako aj výšku správnych poplatkov za vykonanie zmeny nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

 

Osvedčovanie fotokópie listiny, podpisu na listine a legalizácia dokladov pre použitie v cudzine

 

-          zabezbečuje úsek matrík odboru všeobecnej vnútornej správy kancelária č.dverí: 212/A nachádzajúca sa na II.poschodí budovy Okresného úradu Pezinok, na ul.M.R.Štefánika 10

 

Výška správnych poplatkov za vykonanie osvedčovania a legalizáciu dokladov pre použitie v cudzine je uvedená v sadzobníku správnych poplatkov v dokumentoch na stiahnutie.

 

Informácia k vybavovaniu štátneho občianstva SR

 

-  žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR ako aj žiadosti o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR vybavuje Okresný úrad v sídle kraja :

  Okresný úrad Bratislava

  odbor všeobecnej vnútornej správy

  oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

            Tomášikova 46

            832 05 Bratislava

 

 

Prehľad činností okresného úradu - podrobný popis (PDF, 2 MB)