Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Liptovský Mikuláš / Doprava a pozemné komunikácie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
Námestie osloboditeľov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Pavol Maro
telefón: +421 961 57 44 60
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Oznamujeme klientom, že z dôvodu odbornej prípravy zamestnancov na úseku hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva, bude dňa 20.6.2024 Okresný úrad Liptovský Mikuláš zatvorený.

Doprava a pozemné komunikácie

 • schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,
 • schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,
 • jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu,
 • uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,
 • opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,
 • vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby a vedie ich evidenciu,
 • povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
 • schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
 • vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie, rámu alebo motora a vedie ich evidenciu,
 • vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu,
 • vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,
 • vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,
 • dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke po ukončení dočasného vyradenia a predlžuje dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,
 • trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,
 • nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej alebo nebezpečnej chyby pri cestnej technickej kontrole,
 • sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,
 • nariaďuje podrobenie vozidla:
 1. technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,
 2. emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,
 3. kontrole originality,
 • vykonáva štátny odborný dozor podľa zákona s pôsobnosťou na území okresu,
 •  ukladá pokuty a iné sankcie,
 • poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie typového schválenia EÚ, uznanie schválenia alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,
 • spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území okresu.
 • vydáva Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
 • vydáva Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
 • ako schvaľovací orgán vydáva:
 1. dočasné povolenie na obmedzenej trase alebo obmedzenom území s obmedzenou platnosťou najviac na jeden rok, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky; vzor dočasného povolenia ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a),
 2. potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C,
 3. osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C a
 4. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C.
 • ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy: 
 1. určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou, 
 2. rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov na susedné nehnuteľnosti, 
 3. ak konanie o pripojení podľa bodu 1.2. súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa bodu 1.2. súčasťou územného konania a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu, v rámci tohto konania vydáva záväzné stanovisko, 
 4. vykonáva štátny odborný dozor, 
 5. rozhoduje po dohode s dopravným inšpektorátom o uzávierke, obchádzke a odklone, 
 6. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty, 
 7. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu v odôvodnených prípadoch výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme, 
 8. rozhoduje po dohode s orgánom životného prostredia o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín, 
 9. povoľuje vo výnimočnom prípade po dohode s dopravným inšpektorátom a so súhlasom ministerstva výnimku na nové kríženie cesty so železnicou, 
 10. rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojim umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom cesty a vlastníkom a správcom vedenia,
 • povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná a nadrozmerná preprava“), ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy, 
 • vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec, 
 • riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami, 
 • prerokúva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému, 
 • vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón, 

 

Podrobné informácie o činnosti odboru podľa Operatívneho pokynu pre okresné úrady vydaného MV SR z 30. decembra 2019, ktorým sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu, nájdete v priloženom dokumente na stiahnutie.