Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Martin / Doprava a pozemné komunikácie

Okresný úrad Martin
Doprava a pozemné komunikácie
Námestie S.H.Vajanského 1,
036 58 Martin

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. František Rybárik
telefón: 0961/415160
fax: 043/4134428
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

Úsek cestnej dopravy:

  • schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
  • vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
  • vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
  • vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
  • jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, zmluvného štátu alebo tretieho štátu
  • jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, zmluvného štátu, tretieho štátu
  • jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu
  • vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, zmluvného štátu alebo tretieho štátu
  • opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
  • dodatočné schválenie jednotlivého vozidla
  • povolenie prestavby jednotlivého vozidla
  • schválenie prestavby jednotlivého vozidla
  • zápisy zmien údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla (spájacie zariadenia, alternatívne rozmery pneumatík a ráfikov, hromadné prestavby, výmeny motora, výmeny karosérie a rámu, montáž zvláštnej výbavy, retrofitný systém, úpravy vozidiel, dvojité ovládanie spojky, prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl, montáž, demontáž výstražných svetiel, demontáž plynového zariadenia, zmena kategórie vozidla z O na kategóriu Ra, povolená výnimka z technických požiadaviek pre vozidlá...)
  • zápis náhradného identifikačného čísla VIN
  • povolenie skúšobnej prevádzky neschváleného vozidla
  • dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla
  • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel pri výmene technického osvedčenia
  • dočasné vyraďovanie vozidla neevidovaných vozidiel
  • opätovné uvádzanie dočasne vyradených vozidiel do premávky
  • štátny odborný dozor na pracoviskami STK, EK, KO, montáže plynových zariadení
  • štátny odborný dozor nad základnou kvalifikáciou a pravidelným výcvikom vodičov
  • štátny odborný dozor podľa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
  • nariaďuje technické, emisné kontroly vozidiel mimo stanovených lehôt
  • trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky
  • prerokúva správne delikty podľa zákona 106/0108 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
  • sleduje, či vozidlo bolo podrobené v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej, emisnej kontrole pravidelnej
  • ukladá pokuty a sankcie

Úsek pozemných komunikácií:

  • povolenie zvláštneho užívania cesty - rozkopávky, podtunelovanie (pretlak), nadzemné vedenie, kultúrne a športové podujatia, umiestňovanie zariadení alebo predmetov, nakladanie a vykladanie iných predmetov, hnanie stáda dobytka, vláčenie kameňov a iných predmetov
  • povolenie odklonov a uzávierok ciest II. a III. tried
  • určenie dočasného a trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení
  • povolenie zriadenia vjazdu z cestu II. a III. triedy na susednú nehnuteľnosť
  • povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme
  • vyjadrenie k projektovej dokumentácii z hľadiska cestnej siete II. a III. triedy
  • záväzné stanovisko k umiestneniu reklamných, informačných resp. propagačných zariadení pri ceste II. a III. triedy
  • rozhodnutie na výrub drevín pri ceste II. a III. triedy
  • povolenie nadmernej alebo nadrozmerne prepravy, ak prepravná trasa nepresahuje územných obvod jedného okresu
  • ohlásenie stavebných úprav, resp. udržiavacích prác
  • stavebné povolenie, zmenu stavby pred jej dokončením a kolaudačného rozhodnutia pre cesty II. a III. triedy
  • štátny odborný dozor
  • štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona
  • určuje špeciálne stavebné úrady (prenesený výkon štátnej správy na obce)
  • odvolací orgán vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec
  • rozhoduje o potvrdení alebo zmene záväzného stanoviska, ktoré vydala obec ako špeciálny stavebný úrad
  • rieši priestupky a ukladá pokuty podľa cestného zákona č. 135/1961 Zb.
  • prerokúva správne delikty podľa zákona 488/2013 Z.z. o diaľničných známkach
  • prerokúva správne delikty podľa zákona 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií