Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Námestovo

Okresný úrad Námestovo
Miestneho priemyslu 571,
029 01 Námestovo

Prednosta
JUDr. Ing. Róbert Srogončík
telefón: Sekretariát 043/312 4701
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

 

 

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO  PARLAMENTU 08. 06. 2024

OZNÁMENIE

 

Okresný úrad Námestovo  oznamuje,  že   v zmysle § 77  ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do Okresnej volebnej komisie v Námestove môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  jedného člena a jedného náhradníka.

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť prednostovi  Okresného úradu Námestovo

 v listinnej forme  - osobne alebo prostredníctvom  pošty  na adresu:   JUDr. Ing. Róbert  Srogončík,  Okresný úrad Námestovo,  Miestneho priemyslu 571,  029  01  Námestovo

alebo

elektronicky,  na e-mailovú  adresu:   TA.13G4@F3.SKAF3PYLD@ 

a to v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t. j. do 09. 04. 2024.

       Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie je na stránke www.minv.sk – sekcie MV SR -  verejná správa – voľby a referendum – voľby do Európskeho parlamentu  – informácie pre kandidátov, politické strany, koalíciu a petičné výbory.

  

 

                                                                                                 JUDr. Ing.  Róbert   Srogončík

                                                                                             prednosta 

                                                                                  Okresného úradu  Námestovo 

 

 

Kontakty a administratívne úkony realizované na jednotlivých pracoviskách okresného úradu

 

     Boj proti korupcii -  https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/kam-oznamit-korupciu/

 

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy, 

Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru 

 • na úseku priestupkov- prejednávanie priestupkov v I. stupni
 • na úseku verejných zbierok - rozhoduje o registrácii verejných zbierok
 • na úseku štátnych symbolov - vykonáva dohľad
 • na úseku matrík – vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje činnosť matričných úradov vo svojom územnom obvode
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte (Apostille)
 • osvedčuje listiny a podpisy na listinách
 • na úseku volieb a referenda – vykonáva organizačno – technické zabezpečenie
 • na úseku registra adries – zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje v registri adries za nepripojené obce vo svojom územnom obvode

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, na povolenie prestavby vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, podtunelovanie, nadzemné vedenie, kultúrne a športové podujatia, umiestňovanie zariadení alebo predmetov, nakladanie a vykladanie iných predmetov, hnanie stáda dobytka, vláčenie kameňov a iných predmetov
 • povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. tried
 • ohlásenie stavby (stavebných úprav, resp. udržiavacích prác) cesty II. a III. triedy
 • rozhodnutie na výrub drevín pri ceste II. a III. triedy
 • povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy
 • vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón

  

Odbor živnostenského podnikania

 Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru 

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

   

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru 

 • prijímanie hlásení
 • prijímanie žiadostí
 • vydávanie súhlasov, povolení, vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí
 • podávanie informácií a usmernení pre klientov
 • ostatné úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia

  

Pozemkový a lesný odbor - Ulica Červeného kríža 62

 Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru  

 • na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
 • na úseku pozemkových úprav
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti – nájom pôdy, bonita
 • poľnej stráže a vyhlásenie karantény na návrh UKSUP
 • na úseku lesného hospodárstva
 • na úseku lesného reprodukčného materiálu
 • na úseku pozemkových spoločenstiev
 • na úseku poľovníctva
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

  

Katastrálny odbor - Hatallova 367/15

Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru 

 • podateľňa
 • poskytovanie podkladov a podaní pre geodetické činnosti
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností a pozemkovej knihy (výpis z LV, kópie máp, identifikácia parciel a iné)