Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. marec 2021, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Námestovo
Miestneho priemyslu 571,
029 01 Námestovo

Prednosta
Ing. arch. Danica Hollá
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Od 3.3. 2020 sú stránkové hodiny OÚ od 8:00 do 12:00

O úrade

 

Využívajte výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu!

Od 1.3.2021 realizovanie osobného podania je možné výlučne v podateľni okresného úradu !

 

 

OZNAM

 

V súlade s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR č. VI/8/2021 pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike pre ochranu verejného zdravia je nevyhnutné dodržiavať nasledovné:  

 

1. Umožniť klientovi realizovanie osobného podania výlučne v podateľni okresného úradu, v podateľni pracoviska okresného úradu, alebo klientskeho centra okresného úradu (ďalej len „podateľňa“), ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním). 

2. Akceptovať písomné podania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad na dodatočné podanie nevyzýva. 

3. Stránkové hodiny podateľne sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 12:00 hod. 

4. Umožniť prešetrenie podkladov vo všeobecnej dokumentácii a podanie geometrických plánov na úradné overenie. 

5. Vybavovať všetky doručené podania, podnety a žiadosti klientov zákonom stanovenými postupmi a v zákonom stanovených lehotách. 

6. Realizovať ústne pojednávania na odboroch za dodržania platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

7. Obmedziť vykonávanie kontrol zamestnancami okresného úradu iba na vykonanie nevyhnutne nutných kontrol. 

8. Zabezpečiť, aby klienti vstupovali do klientskeho centra a okresného úradu len s prekrytými hornými dýchacími cestami spôsobom určeným aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a pri vstupe si dezinfikovali ruky. 

9. Dodržiavať ustanovenia aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa pri povoľovaní vstupu osobám do priestorov okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra (preukazovanie sa platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní). 

 

  

Kontakty a administratívne úkony realizované na jednotlivých pracoviskách okresného úradu

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy, 

Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • osvedčovanie výpisov a potvrdení z matrík určených na použitie v cudzom štáte (apostille) - podanie
 • prijímanie, evidovanie a vybavovanie podnetov fyzických osôb a právnických osôb

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, na povolenie prestavby vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, podtunelovanie, nadzemné vedenie, kultúrne a športové podujatia, umiestňovanie zariadení alebo predmetov, nakladanie a vykladanie iných predmetov, hnanie stáda dobytka, vláčenie kameňov a iných predmetov
 • povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. tried
 • ohlásenie stavby (stavebných úprav, resp. udržiavacích prác) cesty II. a III. triedy
 • rozhodnutie na výrub drevín pri ceste II. a III. triedy
 • povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy
 • vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón

  

Odbor živnostenského podnikania

 Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru 

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

   

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru 

 • prijímanie hlásení
 • prijímanie žiadostí
 • vydávanie súhlasov, povolení, vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí
 • podávanie informácií a usmernení pre klientov
 • ostatné úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia

  

Pozemkový a lesný odbor - Ulica Červeného kríža 62

 Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru  

 • na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
 • na úseku pozemkových úprav
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti – nájom pôdy, bonita
 • poľnej stráže a vyhlásenie karantény na návrh UKSUP
 • na úseku lesného hospodárstva
 • na úseku lesného reprodukčného materiálu
 • na úseku pozemkových spoločenstiev
 • na úseku poľovníctva
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

  

Katastrálny odbor - Hatallova 367/15

Telefónne čísla sú v kontaktoch odboru 

 • podateľňa
 • poskytovanie podkladov a podaní pre geodetické činnosti
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností a pozemkovej knihy (výpis z LV, kópie máp, identifikácia parciel a iné)

 

 

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)