Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. január 2023, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Bytča

Klientske centrum Bytča
Zámok 104,
014 01 Bytča

Prednosta
Ing. Michal Drábik
telefón: 0961 41 5400, Supervízor - 0961 41 5425
e-mail: TA.13G4@E2.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Referendum – 21.01.2023

 

Oznam pre oprávnených voličov- podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

 

Oprávnený volič môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende podľa zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022.

 

Žiadosť sa podáva telefonicky v úradných hodinách Okresného úradu  Bytča a to  zapisovateľke špeciálnej volebnej komisie Mgr. A. Vaclavíkovej, t. č. 0961 415 425.

 

Žiadosť je možné podať od  pondelka 16. januára 2023 do piatku 20. januára 2023 do 12.00 hod.

 

                                     Ing. Michal  Drábik

                                              prednosta

                                      Okresný úrad Bytča

 

Informácia - D e l e g o v a n i e člena a náhradníka do špeciálnej okrskovej volebnej komisie pre Referendum 2023 (PDF, 137 kB)

 

O Z N A M 

Oznam pre oprávnených voličov - podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania (PDF, 306 kB) 

 

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrum a ostatné pracoviská okresného úradu prechádzajú na nový režim s obmedzeniami, vyplývajúcimi z aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej vstup osôb do priestorov prevádzok a zamestnávateľov

 

Úradné hodiny  pre verejnosť:

*      Pondelok – od 8:00 do 15:00 hodiny

*      Utorok     – od 8:00 do 15:00 hodiny

*      Streda     – od 8:00 do 17:00 hodiny

*      Štvrtok    – od 8:00 do 15:00 hodiny

*      Piatok      - od 8:00 do 14:00 hodiny  

 

Oddelenie Policajného zboru na úseku dokladov vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný e-podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba.

 

Pracoviská odborov okresného úradu poskytujú služby bez obmedzenia.

 

 

E- mailová adresa pre zasielanie podnetov a sťažností: TA.13G4@E2.GKAF3JSKA@

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Bytča

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko - Supervízor, organizačný odbor:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému),
 • informácie o telefónnych číslach,
 • všeobecné informácie

 

Pracovisko č. 1 – Katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • kópia z pozemkovej knihy alebo železničnej knihy
 • identifikácia parciel,
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geometrických plánov),
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geometrických plánov).

 

Pracovisko č. 2 a č. 3 – Okresné riaditeľstvo PZ Žilina, vysunuté pracovisko Bytča,  oddelenie dokladov:

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu (OP), vodičského preukazu (VP), medzinárodného vodičského preukazu (MVP), cestovného pasu (CP)
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • vydávanie hotových dokladov – OP, VP, MVP, CP,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť I – na vedenie motorových vozidiel (nedoručených na adresu),
 • vydávanie potvrdení o údajoch, ktoré sú vedené v agende registra obyvateľov (REGISTER) o občanovi, evidencia a zmeny trvalého pobytu (za ohlasovne obcí, ktoré nie sú pripojené do REGISTRA).

 

Pracovisko č. 4 – Katastrálny odbor - podateľňa:

 • prijímanie návrhov na vklad práva k nehnuteľnosti,
 • prijímanie návrhov na zápis zámerov do katastra nehnuteľností,
 • prijímanie návrhov na zápis poznámky do katastra nehnuteľností
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov

 

Pracovisko č. 5 –  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti alebo podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • ohlásenie o zriadení, zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • prvozápis do obchodného registra pre založenie právnickej osoby,
 • vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • vydanie potvrdenia, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,  
 • vyhotovenie výstupu z informačného systému obchodného registra,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

Pracovisko č. 6 – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (len vo forme podateľne): 

 • prijímanie žiadostí  o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
  • udelenie typového schválenia, typového schválenia ES
  • povolenie a schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky,
  • zápis alternatívneho pohonu LPG,
  • povolenie a schválenie prestavby vozidla, vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
  • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
  • dočasné a trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky,
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,
  • povolenie zriadenia pracoviska STK, EK, KO a technika montáže plynových zariadení,
  • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany pozemných komunikácií – II. a III. triedy,
  • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, pod tunelovanie, obchádzky, odklony, nadmerná a nadrozmerná preprava (kultúrne a športové podujatia),
  • povolenie na pripojenie pozemnej komunikácie na cesty II. a III. triedy, zriadenie vjazdov a výjazdov na cesty II. a III. triedy,
  • povolenie výnimiek z cestného ochranného pásma ciest II. a III. triedy,
  • určenie dopravného značenia a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy – dočasné a trvalé,
  • stavebné užívacie povolenie pre cesty II. a III. triedy,
  • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 7 a č. 8 – Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
  • verejných vodovodov a kanalizácií
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
  • odpadového hospodárstva
  • prevencie závažných priemyselných havárií
  • obalov a odpadov z obalov
  • súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
  • prevencia a náprava enviromentálnych škôd.

 

Pracovisko č. 9 – Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • štátna správa ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie

Pracovisko č. 12 - Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín