Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Bytča

Klientske centrum Bytča
Zámok 104,
014 01 Bytča

Prednosta
Mgr. Roman Raždík
telefón: sekretariát prednostu: 096 141 5401, supervízor: 096 141 5425
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

          O Z N A M 

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrum a ostatné pracoviská okresného úradu prechádzajú na nový režim s obmedzeniami, vyplývajúcimi z aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej vstup osôb do priestorov prevádzok a zamestnávateľov

 

Úradné hodiny  pre verejnosť:

*      Pondelok – od 8:00 do 15:00 hodiny

*      Utorok     – od 8:00 do 15:00 hodiny

*      Streda     – od 8:00 do 17:00 hodiny

*      Štvrtok    – od 8:00 do 15:00 hodiny

*      Piatok      - od 8:00 do 14:00 hodiny  

 

Oddelenie Policajného zboru na úseku dokladov vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný e-podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba.

 

Pracoviská odborov okresného úradu poskytujú služby bez obmedzenia.

 

E- mailová adresa pre zasielanie podnetov a sťažností: TA.13G4@E2.GKAF3JSKA@

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Bytča

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko - Supervízor, organizačný odbor:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému),
 • informácie o telefónnych číslach,
 • všeobecné informácie

 

Pracovisko č. 1 – Katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • kópia z pozemkovej knihy alebo železničnej knihy
 • identifikácia parciel,
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geometrických plánov),
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geometrických plánov).

 

Pracovisko č. 2 a č. 3 – Okresné riaditeľstvo PZ Žilina, vysunuté pracovisko Bytča,  oddelenie dokladov:

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu (OP), vodičského preukazu (VP), medzinárodného vodičského preukazu (MVP), cestovného pasu (CP)
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • vydávanie hotových dokladov – OP, VP, MVP, CP,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť I – na vedenie motorových vozidiel (nedoručených na adresu),
 • vydávanie potvrdení o údajoch, ktoré sú vedené v agende registra obyvateľov (REGISTER) o občanovi, evidencia a zmeny trvalého pobytu (za ohlasovne obcí, ktoré nie sú pripojené do REGISTRA).

 

Pracovisko č. 4 – Katastrálny odbor - podateľňa:

 • prijímanie návrhov na vklad práva k nehnuteľnosti,
 • prijímanie návrhov na zápis zámerov do katastra nehnuteľností,
 • prijímanie návrhov na zápis poznámky do katastra nehnuteľností
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov

 

Pracovisko č. 5 –  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti alebo podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • ohlásenie o zriadení, zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • prvozápis do obchodného registra pre založenie právnickej osoby,
 • vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • vydanie potvrdenia, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,  
 • vyhotovenie výstupu z informačného systému obchodného registra,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

Pracovisko č. 6 – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (len vo forme podateľne): 

 • prijímanie žiadostí  o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
  • udelenie typového schválenia, typového schválenia ES
  • povolenie a schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky,
  • zápis alternatívneho pohonu LPG,
  • povolenie a schválenie prestavby vozidla, vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
  • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
  • dočasné a trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky,
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,
  • povolenie zriadenia pracoviska STK, EK, KO a technika montáže plynových zariadení,
  • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany pozemných komunikácií – II. a III. triedy,
  • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, pod tunelovanie, obchádzky, odklony, nadmerná a nadrozmerná preprava (kultúrne a športové podujatia),
  • povolenie na pripojenie pozemnej komunikácie na cesty II. a III. triedy, zriadenie vjazdov a výjazdov na cesty II. a III. triedy,
  • povolenie výnimiek z cestného ochranného pásma ciest II. a III. triedy,
  • určenie dopravného značenia a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy – dočasné a trvalé,
  • stavebné užívacie povolenie pre cesty II. a III. triedy,
  • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 7 a č. 8 – Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
  • verejných vodovodov a kanalizácií
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
  • odpadového hospodárstva
  • prevencie závažných priemyselných havárií
  • obalov a odpadov z obalov
  • súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
  • prevencia a náprava enviromentálnych škôd.

 

Pracovisko č. 9 – Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • štátna správa ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie

Pracovisko č. 12 - Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín