Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Bytča / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Bytča
Všeobecná vnútorná správa
Okresný

vedúci / riaditeľ odboru
Oddelenie priestupkov
telefón: 0961 41 5410
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

O Z N A M

Na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina a súhlasného stanoviska MV SR zo dňa 18. októbra 2022, sa zriaďuje pracovisko s výkonom štátnej správy na úseku priestupkov odboru všeobecnej štátnej správy k 5. decembru 2022 na dobu neurčitú so sídlom na Okresnom úrade Bytča.

Územný obvod pracoviska tvoria:

mesto: Bytča a obce: Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová – Rašov, Petrovice, Predmier, Súľov – Hradná, Štiavnik, Veľké Rovné.

 

Náplň činnosti odboru všeobecnej vnútornej správy

na úseku priestupkov

 1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,
 3. objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené:
  • vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,
  • vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,
  • vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov,
  • zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,
 4. prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku:
  1. zabezpečuje priebeh konania o priestupku:
   • predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní j e potrebná,
   • upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania,
   • v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie,
   • spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,
   • vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správnehoporiadku, podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
  2. na ústnom pojednávaní vykonáva dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci:
   • výsluchom účastníkov konania a svedkov,
   • vykonaním ohliadky na mieste priestupku,
   • vykonaním listinných dôkazov,
   • vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede na mieste a pod.),
  3. vydáva rozhodnutia:
   • o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku,
   • o svedočnom podľa správneho poriadku,
   • o znalečnom, o tlmočnom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   • o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku,
   • o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,
   • o predvedení podľa správneho poriadku,
   • o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • rozhodnutie o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • o odvolaní podľa správneho poriadku,
 1. spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 2. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky,
 3. vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 4. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov,
 5. prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 6. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 7. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,
 8. poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,