Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Turčianske Teplice

Klientske centrum Turčianske Teplice
Ul. SNP 514/122,
039 01 Turčianske Teplice

Prednosta
Mgr. Mariana Ballová
telefón: sekreteriát prednostu - 0961/41 5301
fax: 0961/46 5709
e-mail: TA.13G4@vS1FRRS7.S3SGLS5@ , TA.13G4@LK.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

__________________________________________________________________________________________

Okresný úrad Turčianske Teplice bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.10.2013.

Prehľad činností odborov okresného úradu (PDF, 897 kB)

V budove Okresného úradu Turčianske Teplice, SNP 514/122, 039 01 T. Teplice sa nachádza:

Prízemie:

 - podateľňa, supervízor - 0961/ 41 5305  

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • pomoc s vyvolávacím systémom
 • všeobecná podateľňa okresného úradu

 - odbor živnostenského podnikania - 0961/ 41 5392  

 • ohlásenie živnosti, podanie žiadosti o vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie, na vykonávanie vybraných služieb ( znalci, tlmočníci, prekladatelia )
 • výpis zo živnostenského registra
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • ohlásenie o zriadení resp. zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

 - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (formou inteligentnej podateľne) - 0961/ 41 5161   

 • príjem podaní na úseku cestnej dopravy podľa zákona č. 725/2004 Z. z. ( uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla, vykonanie zmeny v osvedčení evidencii, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla – VIN, vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, pridelenie zvláštneho evidenčného čísla )
 • príjem podaní na úseku pozemných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb.,(vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete, povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia, povolenie na pripojenie ciest  II. a  III. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest, určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé, stavebné povolenie, povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy )

 - odbor pozemkový a lesný - streda: 8:00-17:00 - 0961/ 41 5391  

 • podateľňa pozemkového a lesného odboru
 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch pozemkovej agendy, lesnej agendy, poľovníckej agendy a ostatnej

 - pracovisko životného prostredia - 0961/ 41 5391

 • podateľňa odboru starostlivosti o životné prostredie
 • príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny,vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií

 - pracovisko katastra : podateľňa - 0961/ 41 5380, stránková miestnosť - 0961/ 41 5390  

 • písomné podania a objednávky na poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností ( výpis z listu vlastníctva, informácie o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, kópie z katastrálnej mapy a mapy určeného operátu, identifikácia parciel, kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu, poskytovanie informácií z katastrálneho operátu ),poskytovanie údajov pre geodetické činnosti ( poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov,vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác )

 - pracovisko ORPZ Martin - oddelenie dokladov - 0961/ 41 5396  

 • výdaj dokladov – výdaj hotových dokladov ( OP, VP, CP, OSV )
 • občianske preukazy (OP) - vystavenie a výmena OP, strata, krádež a poškodenie OP
 • vodičské preukazy (VP) – vystavenie a výmena VP, strata, krádež a poškodenie VP
 • cestovné pasy (CP) - vystavenie a výmena CP, strata, krádež a poškodenie CP
 • vystavenie ZEP (zaručený elektronický podpis) a iné úkony

 - pracovisko ORPZ Martin - Okresný dopravný inštektorát - 0961/ 41 5394, 0961/ 41 5395  

 • evidencia vozidiel ( prihlásenie vozidla, prevod držby vozidla, zápis zmeny )
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu a mimo okresu
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla )
 • dočasné a trvalé vyradenie vozidla z evidencie

 - pracovisko ÚPSVaR - 043/2 442 680  

 • preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) so sprievodcom
 • parkovacie preukazy pre fyzickú osobu s ŤZP
 • posúdenie zdravotného stavu na účelu štátnych sociálnych dávok
 • posúdenie sociálnych dôsledkov ŤZP pre účely peňažných príspevkov 

3.poschodie

- odbor katastrálny - 0961/ 41 5370   

 • úsek zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv
 • úsek zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania
 • úsek technický, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné činnosti
 • úsek technický, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb a katastrálne konania
 • úsek registratúry a podateľne

4.poschodie

- odbor organizačný - 0961/ 41 5301  

 • úsek organizačný
 • úsek správy registratúry a podateľna
 • úsek administratívno–ekonomických činností

odbor krízového riadenia -  0961/ 41 5340  

 • úsek civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 • úsek hospodárskej mobilizácie
 • úsek obrany štátu

- odbor starostlivosti o životné prostredie -  0961/ 41 5350

 • úsek odpadového hospodárstva
 • úsek ochrany prírody a krajiny
 • úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • úseku ochrany ovzdušia
 • úseku štátnej vodnej správy

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Turčianske Teplice na ÚPVS.