Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Banská Bystrica / Obrana štátu

Okresný úrad Banská Bystrica
Obrana štátu
Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

vedúci / riaditeľ odboru
Kamenský Filip, Ing.
telefón: 048/4306 380

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Obrana štátu

Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z. z (PDF, 429 kB) (PDF, 429 kB) bola Územná vojenská správa Banská Bystrica zrušená, jej právomoci prevzal Obvodný úrad Banská Bystrica, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, oddelenie obrany štátu.

 

Informácie pre občanov

Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby  
INFORMÁCIA

    V súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 569/2005 Z. z.  o  alternatívnej službe v čase vojny, vojnového stavu je potrebné vo Vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby  mať úradne osvedčený podpis.
Občania, ktorí podali Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby v  minulom alebo predošlých rokoch, nemusia  prekladať  každoročne nové vyhlásenie. Podané Vyhlásenie, o ktorom bolo rozhodnuté bude mať platnosť po celú dobu ich brannej povinnosti (55 rokov fyzického veku).

    V prípade nejasností k podávaniu „Vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby, prosím kontaktujte zamestnancov odboru obrany štátu Okresného úradu Banská Bystrica.

Žiadosť o potvrdenie dĺžky základnej vojenskej služby (RTF, 36 kB) (RTF, 36 kB)
Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby (RTF, 35 kB) (RTF, 35 kB)
Žiadosť o dobrovoľné prevzatie brannej povinosti (RTF, 39 kB) (RTF, 39 kB)
Žiadosť o výpis z evidencie (RTF, 33 kB) (RTF, 33 kB)
Späťvzatie vyhlásenia - vzor (RTF, 34 kB) (RTF, 34 kB)

Dobrovoľná vojenská príprava
INFORMÁCIA

Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú prípravu  (v zmysle zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nájdu bližšie informácie na stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v podzáložke Pridaj sa k nám alebo na stránke www.regrutacia.sk.

Záujemcovia môžu zároveň kontaktovať Regrutačnú skupinu Banská Bystrica Personálneho úradu OS SR:

Personálny úrad OS SR, Regrutačná skupina Banská Bystrica, Československej armády 7, 974 01  Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa:
PPS 700, ČSA 1182, 962 31  Sliač
TA.RG4@22.TAL@,
0960 412 777,  0960 412 779,  0960 412 147 

 

Aktívne zálohy
INFORMÁCIA

Informácie o možnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh  (v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nájdu záujemcovia na stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v podzáložke Pridaj sa k nám alebo na stránke www.regrutacia.sk.

Záujemcovia môžu zároveň kontaktovať Regrutačnú skupinu Banská Bystrica Personálneho úradu OS SR:

Personálny úrad OS SR, Regrutačná skupina Banská Bystrica, Československej armády 7, 974 01  Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa:
PPS 700, ČSA 1182, 962 31  Sliač
TA.RG4@22.TAL@,
0960 412 777,  0960 412 779,  0960 412 147

 

Prehľad činností odboru obrany štátu 

ODBOR Obrany štátu k 1.9.2018

Podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku obrany štátu a to  najmä:

 1. vedie evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl, poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie, povoláva ich na výkon mimoriadnej služby,
 2. pripravuje, zabezpečuje a vykonáva mobilizáciu ozbrojených síl; vedie dokumentáciu na prípravu, zabezpečenie a vykonanie doplnenia ozbrojených síl alebo mobilizácie ozbrojených síl a na zabezpečenie výkonu alternatívnej služby a podieľa sa na spracovaní krízového plánu okresného úradu v sídle kraja za oblasť obrany štátu,
 3. realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby,
 4. vedie dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby, poskytuje im informácie a výpisy z tejto dokumentácie a povoláva ich na výkon alternatívnej služby,
 5. povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu,
 6. vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,
 7. vyraďuje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej povinnosti,
 8. vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov 
  v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,
 9. vykonáva v spolupráci s okresným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátu a vedie ich evidenciu a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie 
  a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné obdobné užívacie práva,
 10. predkladá podklady na rozhodnutie okresného úradu v územnom obvode kraja o uložení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky a nehnuteľnosti potrebné v čase vojny alebo vojnového stavu na plnenie úloh potrebných na obranu štátu právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami,
 11. na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže v čase vojny alebo vojnového stavu uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; návrhy na uloženie tejto povinnosti predkladá okresnému úradu v územnom obvode kraja,
 12. poskytuje služobnému úradu na účely plnenia úloh personálneho doplňovania ozbrojených síl údaje uvedené v zákone č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť,
 13. navrhuje okresnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môže byť 
  v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť,
 14. podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti brannej výchovy obyvateľstva a podpory činnosti vojenských záujmových združení,
 15. spolupracuje
  1. s orgánmi miestnej štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  2. s okresnými úradmi v územnom obvode kraja pri výkone kontroly plnenia úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
  3. s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 16. prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky 
  a správne delikty podľa § 20 a § 20a zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti 
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podľa § 13 a § 14 zákona 
  č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu  v znení neskorších predpisov; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 17. predkladá Ministerstvu obrany Slovenskej republiky podklady na priznanie vojenskej hodnosti občanom, ktorí skončili služobný pomer,
 18. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu okresným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh,
 19. koordinuje v spolupráci s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú okresné úrady v územnom obvode kraja 
  a obce.

Podľa zákona č.  570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. rozhoduje o žiadosti na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti občanom, ktorým nevznikla branná povinnosť, a ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 2. rozhoduje o odložení nástupu odvedených registrovaných občanov a vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby,
 3. spolupracuje s vojenskými útvarmi pri zaraďovaní vojakov v zálohe do aktívnych záloh, pri nástupe vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh (ďalej len vojak v aktívnej zálohe“) na pravidelné cvičenie a pri skončení pravidelného cvičenia, pri nástupe vojakov v aktívnej zálohe na plnenie úloh ozbrojených síl a pri skončení plnenia úloh ozbrojených síl,
 4. na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky povoláva vojakov v aktívnej zálohe na plnenie úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnej udalosti,
 5. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady na mzdu lekára, sestry a laboranta určených samosprávnym krajom na zabezpečenie odvodu alebo prieskumu zdravotnej spôsobilosti, na cestovné výdavky, stravné a ubytovanie uvedených osôb a postupuje ich centru podpory na uhradenie,
 6. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady občanom v súvislosti s plnením brannej povinnosti alebo na lekárske vyšetrenie a postupuje ich centru podpory na uhradenie,
 7. na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby poskytuje vojenským útvarom zákonom určené údaje o občanoch,
 8. na plnenie úloh súvisiacich s riadením prípravy a povolania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby poskytuje Ministerstvu obrany Slovenskej republiky zákonom určené údaje o občanoch.

Podľa zákona č.  569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu  v znení neskorších predpisov

 1. na základe podaných vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby rozhoduje o zaradení občanov do dokumentácie evidovaných občanov,
 2. na základe späť vzatí vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby rozhoduje o vyradení občanov z dokumentácie evidovaných občanov,
 3. vedie evidenciu zamestnávateľov žiadajúcich o pridelenie evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby,
 4. rozhoduje o odložení nástupu evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby,
 5. rozhoduje o preradení evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi,
 6. na základe nariadenia prezidenta Slovenskej republiky alebo na základe svojho rozhodnutia prepúšťa evidovaných občanov z výkonu alternatívnej služby,
 7. kontroluje v čase vojny a vojnového stavu u zamestnávateľov na miestach výkonu alternatívnej služby plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona,
 8. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady pre zamestnávateľa podľa § 8 ods. 6 zákona a postupuje ich centru podpory na uhradenie.

Podľa zákona č.  321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov zabezpečuje uverejnenie mobilizačných oznámení v obciach.

  Na úseku ochrany utajovaných skutočností

             Bezpečnostný správca plní úlohy v rámci svojej pôsobnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ochrane utajovaných skutočností

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

© 2024 Ministerstvo vnútra SR. Web od ELET systems. Technický prevádzkovateľ a správca a obsahuVyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)