Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2022, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Senec

Klientske centrum Senec
Hurbanova 21,
903 01 Senec

Prednosta
Mgr. Katarína Sowiňska
telefón: informátor: 02/40202412, kataster: 02/20816961, sekretariát: 02/ 40 20 24 11
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

https://prevenciakriminality.sk/p/potrebujem-pomoc

  

Okresný úrad v Senci, Hurbanova 21, 903 01  Senec

Voľby do orgánov samosprávy obcí a

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022  - OZNAM

 

     Oznamujeme politickým stranám, hnutiam a koalíciám, že oznámenie o delegovaní  člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Senci pre Voľby do orgánov samosprávy obcí  je možné podať

do 22.09.2022 do 24.00 hod.

osobne na Okresnom úrade Senec, Hurbanova 21.

poštou na horeuvedenú adresu alebo

emailom na túto adresu: TA.13G4@QA.A11F@

Po 15.00 hod. je potrebné volať na tel.č.  0910 661 135 

 

Ďakujeme.

Okresný úrad Senec,

Odbor všeobecnej vnútornej správy

              

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klientske centrum MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný úrad Senec

KLIENTSKE CENTRUM Hurbanova č. 21, 903 01 Senec

KONTAKTY:

 Telefónne čísla:

 • Klientske centrum
 • Informátor č.: 02/40 20 24 12
 • Informátor - Katastrálny odbor č.: 02/20 81 69 61
 • Call centrum MV SR č.: 0800 222 222 ( pondelok - piatok, 8:00 hod - 18:00 hod) bezplatná linka
 • Pracoviská Klientskeho centra zabezpečujú najmä tieto typy služieb:

   

 • Poskytovanie informácií (pravidlá, postupy, náležitosti týkajúce sa vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb).
 • Prístup k formulárom a dokumentom v databázach informačného systému.
 • Pomoc pri riešení praktických záležitostí.
 • Vybavovanie jednoduchej veci.
 • Prijatie podania.

Na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra poskytujú zamestnanci tieto konkrétne úkony:

Klientske centrum, časť „A“

Podateľňa katastrálneho odboru, pracoviská č. 1,2:

 • podania len pre katastrálny odbor,
 • návrhy na vklad,
 • prijímanie záznamových listín.

 Informátor, supervízor, pracovisko č. 15:

poradenstvo (obsluha lístkomatu, kam so žiadosťou, orientácia v priestoroch Klientskeho centra)

Všeobecná podateľňa – pomocná podateľňa katastrálneho odboru

 Možnosť podať nasledovné podania:

   Všetky tieto podania je možné doručiť aj prostredníctvom Slovenskej pošty bez nutnosti navštíviť klientske centrum.

 

      ·     doplnenia  dodatkov a  listín k už existujúcim podaniam – registre V,Z,P,N,R  ( vklad, záznam, poznámka, nájom, ostatné podania) 

      ·     doplnenie platby

      ·     zmeny údajov v katastri ( zmena mena, zmena adresy, evidenčný zápis geometrického plánu)

      ·     žiadosti o kópie zo zbierky listín

      ·     žiadosť o BPEJ konania

      ·     žiadosť o originál LV s históriou

      ·     žiadosť o prešetrenie údajov katastra

      ·     žiadosť o opravu chyby v katastri – konania registra X

 Odbor všeobecnej vnútornej správy

osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Klientske centrum, časť „B“

 Odbor živnostenského podnikania, pracoviská č. 17,18,19,20,:   

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO)
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb)

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko č. 29:      mail: TA.13G4@QA.F4STDJF@ 

 • prijímanie podaní
 • ochrana prírody a krajiny
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • prevencia závažných priemyselných havárií
 • prevencia environmentálnych škôd
 • odpadové hospodárstvo
 • štátna vodná správa a ochrana vôd
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo
 • ochrana ovzdušia

  OR PZ Senec, oddelenie dokladov, pracoviská č. 22,23,24,25,26,27:

 •  príjem žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu medzinárodného vodičského preukazu a cestovného   dokladu,
 • poskytovanie výpisu karty vodiča,
 • evidencia osobných zmien občana,
 •  prihlasovanie občanov na trvalý pobyt a prechodný pobyt.

Pozemkový a lesný odbor, pracovisko č. 28:     mail: TA.13G4@QA.F4STRDF@ 

 • prijímanie podaní
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (odňatie PP v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenia pozemkov)
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť)
 • vyporiadanie vlastníctva pozemkov v rámci konaní o záhradkových osadách rozhudnutia v zmysle zákona 64/1997 Z.z.)
 • podmienky nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku (konzultačná činnosť)
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa)
 • oblasť poľovníctva (konzultačná činnosť)
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)
 • reštitúcie (doplnenie podania )
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)

  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - Pracovisko: č.30,31 mail: TA.13G4@QA.LDFPF@
  Úsek cestnej dopravy
 • schvaľovanie vozidla dovezeného zo zahraničiaschvaľovanie prestavby auta

 • povoľovanie staníc technickej kontroly (STK), emisnej kontroly (EK) a kontroly *originality (KO)

 • vydávanie osvedčení pre technikov STK, EK, KO

 • povolenie a schválenie montáže plynových zariadení

 • prejednáva priestupky najmä STK a EK

  Úsek pozemných komunikácií

 • stavebné povolenie na cesty II. a III. triedy

 • zvláštne užívanie ciest II. a III. triedy  ( rozkopávky, pretláčanie pod cestou)

 • určenie dopravného značenia dočasného a trvalého na cestách II. a III. triedy

 • povolenie pripojenia pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov z cesty

 • povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony

 • prejednáva priestupky, vydáva pokuty za mýto a diaľničnú známku

Klientske centrum, časť „C“

 OR PZ Senec, evidencia motorových vozidiel, pracoviská č. 8,9,10,11,12,13,14

     

 • prihlásenie a odhlásenie motorového vozidla,
 • zápis zmeny údajov do dokladov motorového vozidla,
 • kontrola technického stavu motorového vozidla,
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie motorových vozidiel,
 • dočasné vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky,
 • zápis spájacieho zariadenia motorového vozidla do dokladov motorového vozidla,
 • poskytovanie informácií z dopravných evidencií motorových vozidiel,
 • vydávanie zadržaných dokladov a evidenčných čísiel motorového vozidla,
 • vydávanie duplikátov osvedčení o evidencii motorového vozidla,
 • vydávanie voliteľných a osobitných evidenčných čísiel motorového vozidla.

Katastrálny odbor – informačné oddelenie, pracoviská č. 6,7

·         výpis z listu vlastníctva,

·         kópia originálu listu vlastníctva,

·         kópia katastrálnej mapy,

 • kópia z pozemkovej knihy,
 • identifikácia parciel (nie na počkanie),
 • informácia zo zbierky listín ( len oprávneným osobám).

Katastrálny odbor – geodetická verejnosť, pracoviská č. 4

poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov,

·         príjem a výdaj geometrických plánov,

·         poskytovanie údajov pre ROEP,

·         poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy.