Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Senec
Hurbanova 21,
903 01 Senec

Prednosta
Mgr. Katarína Sowiňska
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

 

OZNAM

 

 

Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady č. VI/12z 18. decembra 2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 21. decembra 2020 (PDF, 233 kB)

 

Oznam o zmene stránkových hodín

 

Od 4.01.2021 do odvolania sú stránkové hodiny na klientskom centre Okresného úradu Senec upravené v pracovných dňoch v čase od 8:00 h do 12:00 h.

Evidencia vozidiel a oddelenie dokladov od 8:00 do 14:00.

 

Na základe aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je od 27.01.2020 vstup klientom do klientskeho centra možný len po preukázaní sa:
- Platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu
- Platné potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19
- Doklad o preočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tejto doby uplynulo aspoň 14 dní

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (PDF, 445 kB)

 

Klientske centrum MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný úrad Senec

KLIENTSKE CENTRUM Hurbanova č. 21, 903 01

KONTAKTY:

 

 • Telefónne čísla:
 • Klientske centrum
 • Informátor č.: 02/40 20 24 12
 • Informátor - Katastrálny odbor č.: 02/20 81 69 61
 • Call centrum MV SR č.: 0800 222 222 ( pondelok - piatok, 8:00 hod - 18:00 hod) bezplatná linka
 • Pracoviská Klientskeho centra zabezpečujú najmä tieto typy služieb:

   

 • Poskytovanie informácií (pravidlá, postupy, náležitosti týkajúce sa vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb).
 • Prístup k formulárom a dokumentom v databázach informačného systému.
 • Pomoc pri riešení praktických záležitostí.
 • Vybavovanie jednoduchej veci.
 • Prijatie podania.

Na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra poskytujú zamestnanci tieto konkrétne úkony:

Klientske centrum, časť „A“

Podateľňa katastrálneho odboru, pracoviská č. 1,2:

 • podania len pre katastrálny odbor,
 • návrhy na vklad,
 • prijímanie záznamových listín.

 Informátor, supervízor, pracovisko č. 15:

poradenstvo (obsluha lístkomatu, kam so žiadosťou, orientácia v priestoroch Klientskeho centra)

Všeobecná podateľňa – pomocná podateľňa katastrálneho odboru

 Možnosť podať nasledovné podania:

   Všetky tieto podania je možné doručiť aj prostredníctvom Slovenskej pošty bez nutnosti navštíviť klientske centrum.

 

      ·     doplnenia  dodatkov a  listín k už existujúcim podaniam – registre V,Z,P,N,R  ( vklad, záznam, poznámka, nájom, ostatné podania) 

      ·     doplnenie platby

      ·     zmeny údajov v katastri ( zmena mena, zmena adresy, evidenčný zápis geometrického plánu)

      ·     žiadosti o kópie zo zbierky listín

      ·     žiadosť o BPEJ konania

      ·     žiadosť o originál LV s históriou

      ·     žiadosť o prešetrenie údajov katastra

      ·     žiadosť o opravu chyby v katastri – konania registra X

 Odbor všeobecnej vnútornej správy

osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Klientske centrum, časť „B“

 Odbor živnostenského podnikania, pracoviská č. 17,18,19,20,:   

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO)
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb)

 

  Odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko č. 29:      mail: ozpkamo.sc@minv.sk 

 • prijímanie podaní
 • ochrana prírody a krajiny
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • prevencia závažných priemyselných havárií
 • prevencia environmentálnych škôd
 • odpadové hospodárstvo
 • štátna vodná správa a ochrana vôd
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo
 • ochrana ovzdušia

  OR PZ Senec, oddelenie dokladov, pracoviská č. 22,23,24,25,26,27:

 •  príjem žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu medzinárodného vodičského preukazu a cestovného   dokladu,
 • poskytovanie výpisu karty vodiča,
 • evidencia osobných zmien občana,
 •  prihlasovanie občanov na trvalý pobyt a prechodný pobyt.

Pozemkový a lesný odbor, pracovisko č. 28:     mail: oplkamo.sc@minv.sk 

 • prijímanie podaní
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (odňatie PP v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenia pozemkov)
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť)
 • vyporiadanie vlastníctva pozemkov v rámci konaní o záhradkových osadách rozhudnutia v zmysle zákona 64/1997 Z.z.)
 • podmienky nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku (konzultačná činnosť)
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa)
 • oblasť poľovníctva (konzultačná činnosť)
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)
 • reštitúcie (doplnenie podania )
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť) 

Klientske centrum, časť „C“

 OR PZ Senec, evidencia motorových vozidiel, pracoviská č. 8,9,10,11,12,13,14

     

 • prihlásenie a odhlásenie motorového vozidla,
 • zápis zmeny údajov do dokladov motorového vozidla,
 • kontrola technického stavu motorového vozidla,
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie motorových vozidiel,
 • dočasné vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky,
 • zápis spájacieho zariadenia motorového vozidla do dokladov motorového vozidla,
 • poskytovanie informácií z dopravných evidencií motorových vozidiel,
 • vydávanie zadržaných dokladov a evidenčných čísiel motorového vozidla,
 • vydávanie duplikátov osvedčení o evidencii motorového vozidla,
 • vydávanie voliteľných a osobitných evidenčných čísiel motorového vozidla.

Katastrálny odbor – informačné oddelenie, pracoviská č. 6,7

·         výpis z listu vlastníctva,

·         kópia originálu listu vlastníctva,

·         kópia katastrálnej mapy,

 • kópia z pozemkovej knihy,
 • identifikácia parciel (nie na počkanie),
 • informácia zo zbierky listín ( len oprávneným osobám).

Katastrálny odbor – geodetická verejnosť, pracoviská č. 4

poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov,

·         príjem a výdaj geometrických plánov,

·         poskytovanie údajov pre ROEP,

·         poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy. 

 

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)