Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Senec

Klientske centrum Senec
Hurbanova 21,
903 01 Senec

Prednosta
Ing. Tomáš Pokorný
telefón: informátor: 02/40202412, kataster: 02/20816961, sekretariát: 02/ 40 20 24 11
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 Oznam o delegovaní členov OVK_2024_EP (DOCX, 13 kB)

 

Oznam o možnosti delegovaní členov do okresnej volebnej komisie (DOCX, 13 kB)

 

 https://prevenciakriminality.sk/p/potrebujem-pomoc

   

 

OKRESNÝ ÚRAD SENEC

 AKTUÁLNE VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE:

 Vyhlásené výberové konania na https://open.slovensko.sk/

 

  

Odbor krízového riadenia

odborný radca PT5 (Vyžaduje sa:  vzdelanie VŠ I stupňa, vodičský preukaz)

 

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

hlavný radca PT6 – (Vyžaduje sa:  vzdelanie VŠ I stupňa)

 

Katastrálny odbor

hlavný radca – vedúci odboru PT6 (Vyžaduje sa:  vzdelanie VŠ II stupňa v odbore právo alebo geodézia, kartografia)

 

Jednotka podpory Senec

Údržbár

    

V prípade záujmu kontaktujte: Ing. Andrea McNutt, personálne oddelenie, 02/40202434, TA.13G4@KKH3Q4.SYLP3S@

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V súlade s §7b ods.1 písm. a) zákona č.184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov informujeme klientov Okresného úradu Senec o možnosti komunikácie v ústnom a písomnom styku v maďarskom jazyku.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klientske centrum MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný úrad Senec

KLIENTSKE CENTRUM Hurbanova č. 21, 903 01 Senec

KONTAKTY:

 Telefónne čísla:   

 

 

 • Klientske centrum
 • Informátor č.: 02/40 20 24 12
 • Informátor - Katastrálny odbor č.: 02/20 81 69 61
 • Call centrum MV SR č.: 0800 222 222 ( pondelok - piatok, 8:00 hod - 18:00 hod) bezplatná linka
 • Pracoviská Klientskeho centra zabezpečujú najmä tieto typy služieb:

   

 • Poskytovanie informácií (pravidlá, postupy, náležitosti týkajúce sa vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb).
 • Prístup k formulárom a dokumentom v databázach informačného systému.
 • Pomoc pri riešení praktických záležitostí.
 • Vybavovanie jednoduchej veci.
 • Prijatie podania.

Na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra poskytujú zamestnanci tieto konkrétne úkony:

Klientske centrum, časť „A“

Podateľňa katastrálneho odboru, pracoviská č. 1,2:

 • podania len pre katastrálny odbor,
 • návrhy na vklad,
 • prijímanie záznamových listín.

 Informátor, supervízor, pracovisko č. 15:

poradenstvo (obsluha lístkomatu, kam so žiadosťou, orientácia v priestoroch Klientskeho centra)

Všeobecná podateľňa – pomocná podateľňa katastrálneho odboru

 Možnosť podať nasledovné podania:

   Všetky tieto podania je možné doručiť aj prostredníctvom Slovenskej pošty bez nutnosti navštíviť klientske centrum.

 

      ·     doplnenia  dodatkov a  listín k už existujúcim podaniam – registre V,Z,P,N,R  ( vklad, záznam, poznámka, nájom, ostatné podania) 

      ·     doplnenie platby

      ·     zmeny údajov v katastri ( zmena mena, zmena adresy, evidenčný zápis geometrického plánu)

      ·     žiadosti o kópie zo zbierky listín

      ·     žiadosť o BPEJ konania

      ·     žiadosť o originál LV s históriou

      ·     žiadosť o prešetrenie údajov katastra

      ·     žiadosť o opravu chyby v katastri – konania registra X

 Odbor všeobecnej vnútornej správy

osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Klientske centrum, časť „B“

 Odbor živnostenského podnikania, pracoviská č. 17,18,19,20,:   

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO)
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb)

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko č. 29:      mail: TA.13G4@QA.F4STDJF@ 

 • prijímanie podaní
 • ochrana prírody a krajiny
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • prevencia závažných priemyselných havárií
 • prevencia environmentálnych škôd
 • odpadové hospodárstvo
 • štátna vodná správa a ochrana vôd
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo
 • ochrana ovzdušia

  OR PZ Senec, oddelenie dokladov, pracoviská č. 22,23,24,25,26,27:

 •  príjem žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu medzinárodného vodičského preukazu a cestovného   dokladu,
 • poskytovanie výpisu karty vodiča,
 • evidencia osobných zmien občana,
 •  prihlasovanie občanov na trvalý pobyt a prechodný pobyt.

Pozemkový a lesný odbor, pracovisko č. 28:     mail: TA.13G4@QA.F4STRDF@ 

 • prijímanie podaní
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (odňatie PP v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenia pozemkov)
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť)
 • vyporiadanie vlastníctva pozemkov v rámci konaní o záhradkových osadách rozhudnutia v zmysle zákona 64/1997 Z.z.)
 • podmienky nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku (konzultačná činnosť)
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa)
 • oblasť poľovníctva (konzultačná činnosť)
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)
 • reštitúcie (doplnenie podania )
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)

  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - Pracovisko: č.30,31 mail: TA.13G4@QA.LDFPF@
  Úsek cestnej dopravy
 • schvaľovanie vozidla dovezeného zo zahraničiaschvaľovanie prestavby auta

 • povoľovanie staníc technickej kontroly (STK), emisnej kontroly (EK) a kontroly *originality (KO)

 • vydávanie osvedčení pre technikov STK, EK, KO

 • povolenie a schválenie montáže plynových zariadení

 • prejednáva priestupky najmä STK a EK

  Úsek pozemných komunikácií

 • stavebné povolenie na cesty II. a III. triedy

 • zvláštne užívanie ciest II. a III. triedy  ( rozkopávky, pretláčanie pod cestou)

 • určenie dopravného značenia dočasného a trvalého na cestách II. a III. triedy

 • povolenie pripojenia pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov z cesty

 • povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony

 • prejednáva priestupky, vydáva pokuty za mýto a diaľničnú známku

Klientske centrum, časť „C“

 OR PZ Senec, evidencia motorových vozidiel, pracoviská č. 8,9,10,11,12,13,14

     

 • prihlásenie a odhlásenie motorového vozidla,
 • zápis zmeny údajov do dokladov motorového vozidla,
 • kontrola technického stavu motorového vozidla,
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie motorových vozidiel,
 • dočasné vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky,
 • zápis spájacieho zariadenia motorového vozidla do dokladov motorového vozidla,
 • poskytovanie informácií z dopravných evidencií motorových vozidiel,
 • vydávanie zadržaných dokladov a evidenčných čísiel motorového vozidla,
 • vydávanie duplikátov osvedčení o evidencii motorového vozidla,
 • vydávanie voliteľných a osobitných evidenčných čísiel motorového vozidla.

Katastrálny odbor – informačné oddelenie, pracoviská č. 6,7

·         výpis z listu vlastníctva,

·         kópia originálu listu vlastníctva,

·         kópia katastrálnej mapy,

 • kópia z pozemkovej knihy,
 • identifikácia parciel (nie na počkanie),
 • informácia zo zbierky listín ( len oprávneným osobám).

Katastrálny odbor – geodetická verejnosť, pracoviská č. 4

poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov,

·         príjem a výdaj geometrických plánov,

·         poskytovanie údajov pre ROEP,

·         poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy.