Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Senec
Životné prostredie
Hurbanova 21,
903 01 Senec

Hurbanova 21,
90301 Senec

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Beáta Adameová
telefón: 02/40202478, (+) 421910 980 157
e-mail: ozpkamo.sc@minv.sk, Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Životné prostredie

Základné úlohy odboru:

  • poradenská a informačná činnosť na úseku obalov a odpadov z obalov
  • poradenská a informačná činnosť na úseku odpadového hospodárstva
  • poradenská a informačná činnosť na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • poradenská a informačná činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny
  • poradenská a informačná činnosť na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  • poradenská a informačná činnosť na úseku verejných vodovodov a kanalizácií
 
 
Dokumenty na stiahnutie
30. 10. 2020 | Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny (23,2 kB) docx
30. 10. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (22,5 kB) docx
24. 4. 2020 | Stanovisko k projektovej dokumentácii 2019 (15,9 kB) docx
24. 4. 2020 | Schválenie výpočtu množstva emisie 2019 (22,3 kB) docx
24. 4. 2020 | Oznamovanie údajov florovane skleníkove plyny (43,2 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania (71,0 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vykonanie PH strategického dokumentu (74,3 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie ZPH (70,9 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie EIA (72,7 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o upustenie od požiadavky variantneho riešenia (80,2 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o stanoviskok navrhovanej činnosti (95,4 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť k ZS (73,5 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť k BS (75,6 kB) rtf
24. 4. 2020 | Zisťovacie konanie-strategický dokument (72,7 kB) rtf
24. 4. 2020 | Oznámenie o zaradení podniku (110,8 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - podľa § 26 zákona o vodách (78,5 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o zmenu povolenia na nakladanie s vodami podľa § 24 zákona o vodách (52,2 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona o vodách (46,6 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby podľa § 28 zákona o vodách (33,3 kB) doc
24. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie užívacieho povolenia a uvedenie stavby do prevádzky podľa § 26 zákona o vodách (37,9 kB) doc
24. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona o vodách (50,1 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby - domová čistiareň odpadových vôd podľa § 26 zákona o vodách (60,9 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o schválenie manipulačného poriadku podľa § 57 zákona o vodách (33,8 kB) doc
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (55,3 kB) doc
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 zákona o vodách (51,1 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bodu 3 (čerpanie podzemných vôd na účel znižovania ich hladiny) (40,4 kB) doc
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie na odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov podľa § 23 zákona o vodách (63,9 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd podľa § 21 zákona o vodách (57,0 kB) rtf
24. 4. 2020 | Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona o vodách (44,5 kB) doc
24. 4. 2020 | Návrh na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku podľa § 26 zákona o vodách (43,5 kB) doc
24. 4. 2020 | Oznámenie o poplatkoch (23,6 kB) doc
24. 4. 2020 | Žiadosť - povolenie stavby zdroja (34,3 kB) doc
24. 4. 2020 | Žiadosť - užívanie zdroja (28,7 kB) doc
24. 4. 2020 | NEIS_QF (1,1 MB) xls