Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Lučenec / Živnostenské podnikanie

Okresný úrad Lučenec
Živnostenské podnikanie
Námestie republiky 26,
984 01 Lučenec

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Elena Uličná
telefón: 096165 2150
fax: 096165 2109
e-mail: TA.13G4@QR.FDJF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


OZNÁMENIE – Dňa 24. 05. 2024 z technických príčin bude nestránkový deň.

Živnostenské podnikanie

– zabezpečuje úlohy na úsekoch

  • živnostenskej registrácie
  • vedenia živnostenského registra

Všetky potrebné informácie o živnostenskom podnikaní, činnosti JKM, správnych poplatkoch, cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR a tiež formuláre (vrátane vstupu do elektronických služieb) nájdete na tejto stránke: Živnostenské podnikanie - Ministerstvo vnútra SR, sekcia Verejná správa


Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 14/2018 z 22. januára 2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu a zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov


Odbor živnostenského podnikania v rámci výkonu štátnej správy prijíma a vybavuje podania fyzických a právnických osôb a to najmä:
- ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
- výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný) / obchodného registra
- potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne
- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom  oprávnení
- oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
- oznámenie o ukončení podnikania
- oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- vydávanie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok
- zápis do obchodného registra
- prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou - rozhodnutie o povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobodnom prístupe k informáciám)

V súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou pre povinné osoby z ustanovenia
§ 5, ods. 1, pís. e/ zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) môže žiadateľovi byť poskytnutá informácia o jednotlivých právnických a fyzických osobách v rozsahu a spôsobom definovaným v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
V zmysle ustanovenia § 60 citovaného zákona živnostenský register tvorí súbor živnostenským zákonom určených údajov o podnikateľoch. Údaje o právnických a fyzických osobách do registra zapisujú okresné úrady prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR. Živnostenský register sa delí na verejnú a neverejnú časť.

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 

Okresný úrad Lučenec, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo vŽivnostenskom registri Slovenskej republiky.

 

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

 

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.