Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Žiar nad Hronom
Ul. M.Chrásteka 586/27,
965 01 Žiar nad Hronom,
supervízor-informátor: 096164 5700

Prednosta
Mgr. Michal Zdycha
telefón: 096164 2900, 672 2323, 0905 909795
fax: 096164 2909
e-mail: prednosta.zh@minv.sk, michal.zdycha@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Všetky Klientské centrá a Okresné úrady sú od 2.11.2020 otvorené !!!

O úrade

 zverejnené dňa 4.1.2021: Aktuálny režim na pracoviskách (DOCX, 47 kB).

U P O Z O R N E N I E

zmena stránkových hodín

na Okresnom úrade Žiar nad Hronom

a Klientskom centre

s účinnosťou od 21.12.2020

na základe usmernenia GR SVS MV SR  č. VI/12 zo dňa 18.12.2020

sa upravujú stránkové hodiny v pracovných dňoch

od 08:00 hod. do 12:00 hod.

 Prosíme Vás mimo stránkových hodín využívať prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

 

zverejnené dňa 18.12.2020: Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady č. VI/12z 18. decembra 2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 21. decembra 2020.

aktualizované dňa 2.11.2020: Na základe tlačovej správy  http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=okrem-oddeleni-cudzineckej-policie-su-vsetky-kontaktne-pracoviska-mv-sr-k-dispozicii-verejnosti sú všetky Klientské centrá a Okresné úrady su od 2.11.2020 otvorené !!! 

 

zverejnené dňa 2.11.2020: v súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola dnes publikovaná: VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Uvedenú vyhlášku nájdete v nasledovnom linku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf (PDF, 445 kB)

UPOZORNENIE:  Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu 

zverejnené dňa 5.10.2020: UPOZORNENIE: V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a v zmysle pokynu Ministerstva vnútra SR sa prijímajú opatrenia pre okresné úrady a ich klientske centrá: Agendy Okresného úradu Žiar nad Hronom na úseku podateľne, overovania listín a osvedčovanie podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, starostlivosti o životné prostredie, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav sa budú vykonávať v plnom rozsahu. Využívať prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu. Vyzývame verejnosť k dodržiavaniu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, a to hlavnevstup do priestorov okresného úradu a klientskeho centra len s prekrytými hornými dýchacími cestami a dezinfekcia rúk. Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!!!


Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra 

KAMO CENTRUM ŽIAR NAD HRONOM,

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom 

supervízor - informátor, pracovisko č.1

tel.: 096164 5700Phone Ringing Gif | Free download on ClipArtMag

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pracovisko č.5

tel.: 096164 5704

odbor živnostenského podnikania, pracovisko č.6,7

tel.: 096164 5705

tel.: 096164 5708

odbor pozemkový a lesný, pracovisko č.8

tel.: 096164 5706

odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko č.9

tel.: 096164 5707

oddelenie evidencie vozidiel, pracovisko č.2,3,4

tel.: 096164 5720-2

oddelenie dokladov, pracovisko č.10,11,12,13,14

tel.: 096164 5710-4

Supervízor pracovisko KAMO č.1 / tel.: 096164 5700 /:

Poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie o telefónnych číslach , usmerňovanie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov, elektronický kontraktačný systém, všeobecná podateľňa pre klientske centrum, osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Žiar nad Hronom, pracovisko KAMO č.6,7 / tel.: 096164 5705, tel.: 096164 5708 /:

       - príjem ohlásenia živnosti a podania  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom  

         oprávnení,

       - príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského

         zákona,

       - príjem oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene   

         údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; príjem  ohlásenia o  

         zriadení/zrušení prevádzkarne,

       - príjem oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenia o zmene  

         obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia o ukončení podnikania, o  

         zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

       - príjem oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

       - príjem údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného  

         predpisu,

       - príjem údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia  

         a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

       - príjem údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

       - príjem žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú  

         živnosťou,

       - príjem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného      

         zástupcu  vo viac ako jednej prevádzkarni,

       - výdaj výpisov zo živnostenského registra (verejný, neverejný, prehľad)  

          a obchodného registra,  poskytuje údaje z Registra účtovných závierok,

       - výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je a potvrdenia o tom,  

          že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo  

          zakázané,  

       -  prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO).

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žiar nad Hronom, pracovisko KAMO č.5 / tel.: 096164 5704 /:

 -Na úseku dopravy preberá:

-    žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II/ v technickom osvedčení    

     vozidla,

-    žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II/ v technickom osvedčení   

     vozidla - zápisu  náhradného   identifikačného čísla vozidla VIN,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II - montáž dvojitého ovládania pre  

     výcvikové  vozidlá autoškôl,   

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu ručného  

     ovládania,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zrušenia záznamu o  

     priečkovom systéme         

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu hromadnej prestavby  

     typu vozidla na  LPG,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu demontáže plynového  

     zariadenia,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu alternatívnych  

     pneumatík,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu alternatívnych  

     pneumatík,  (ide o prípady, kedy sú alternatívne disky schválené MDV aRR SR, o čom je  

     potrebné predložiť  rozhodnutie, príslušné  osvedčenie o schválení diskov - komponentov),

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu schválených  

     diskov a   alternatívnych pneumatík,  (ide o prípady, kedy sú komponenty - disky  

     schválené okresným úradom v  SR),

-    žiadosť o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z  

     členského  štátu/iného  zmluvného štátu,

-    žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu  

     (iba nové   neevidované vozidlo),

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného komponentu,

-    žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia,

-    žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia,

-    žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v  

     prvom riadku  písmeno C,  

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o vozidle z dôvodu - výmeny karosérie vozidla rovnakého  

     typu v rámci   jedného typového radu vozidiel

-   výmeny rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla

-   zmeny obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vo

    výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami   bezpečnostných  

     pásov,

Na úseku pozemných komunikácií preberá:

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia /zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu  

      na cestu II. a   III. triedy/     zriadenie vjazdu na pozemok,

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia /zmenu alebo úpravu pripojenia na cestu II. a III.  

     triedy/, (ide o vydanie povolenia na pripojenie miestnej alebo účelovej komunikácie na  

     cestu II. a III. triedy),

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia na cestu II. a III. triedy - záväzným stanoviskom (v  

     prípade   územného konania),

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy - áväzným  

     stanoviskom (v prípade územného konania),

-    ohlásenie drobnej stavebnej úpravy cesty II. a III. triedy,

-    žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - usporadúvanie akcií,

-    žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo  

     rozmerných  predmetov a používanie vozidiel,     ktorých rozmery a hmotnosť presahujú  

     mieru ustanovenú  Nariadením vlády SR 349/2009 Z.z., ak prepravná trasa 

     nepresahuje    územný obvod okresného úradu,

 -    žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a  

      III. triedy -   záväzným stanoviskom,

-    žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy,

-    žiadosť o určenie použitia trvalého/dočasného dopravného značenia a dopravných  

     zariadení,

 

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Žiar nad Hronom, pracovisko KAMO č.8 / tel.: 096164 5706 / :

-          poskytuje informácie k činnosti pozemkového a lesného odboru v zmysle smernice MV SR č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu,

-          poskytuje súčinnosť pri podávaní žiadostí predkladaných na pozemkový a lesný odbor na jednotlivých úsekoch štátnej správy,

-          poradenská činnosť pre fyzické a právnické osoby pri riešení problémov v oblasti pozemkových úprav, lesného hospodárstva, poľovníctva, ochrany poľnohospodárskej pôdy, pozemkových spoločenstiev,

-          poskytuje údaje o obvyklej výške nájomného poľnohospodárskych pozemkov v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z.,

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Žiar nad Hronom, pracovisko KAMO č.9 / tel.: 096164 5707 /:

Zabezpečuje koordináciu administratívnych úkonov pri  výkone  štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie a to najmä: 

 -    poskytuje asistenciu pri vybavovaní vecí fyzických osôb a právnických osôb pri úkonoch   

       agendy  starostlivosti o životné prostredie,

-     prijíma hlásenia a oznámenia podľa osobitných predpisov na úseku starostlivosti o životné  

      prostredie  

-     prijíma oznámenia o  náleze chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny,

.     prijíma oznámenia o škode  spôsobenej  určeným živočíchom,

-     prijíma hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi,

-     prijíma  oznámenia vo veciach environmentálnych škôd

 -    ostatné úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného  

      prostredia,

 

Pracovisko č.  2,3,4  -  OR PZ Žiar nad Hronom, evidencia vozidiel / tel.: 096164 5720-2 / :

 • Prihlásenie vozidla
 • Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • Odhlásenie vozidla na nového držiteľa do iného okresu
 • Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel
 • Vydávanie zadržaných osvedčení o evidencii vozidla

Pracovisko č.10,11,12,13,14  - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície / tel.: 096164 5710-4 / :

 • Evidencia dokladov -  príjem (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklad)
 • Evidencia dokladov  - výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklady) 

 • Okresný Úrad Žiar nad Hronom - Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Klientské centrum Žiar nad Hronom, Ul. M.Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
 • pracovisko odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Žiar nad Hronom - Ul. M.Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom
 • pracovisko odbor živnostenského podnikania OÚ Žiar nad Hronom - Ul. M.Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom
 • pracovisko katastrálny odbor OÚ Žiar nad Hronom - Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 281 9936

Okresný úrad Žiar nad Hronom vykonáva štátnu správu aj pre okresy Žarnovica a Banská Štiavnica týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 • pracovisko Banská Štiavnica - Križovatka č.4, 96901 Banská Štiavnica, tel.: odbor VVS: 096164 2918, Živnostenský odbor: 096164 5783, odbor Pozemkový a lesný:096164 5785
 • pracovisko Žarnovica - Bystrická 53, 96681 Žarnovica, tel.: odbor VVS:045/5572330, 0961642904, Živnostenský odbor: 0961645751-2, odbor pozemkový a lesný:524 5071-3, 096164 5758

zverejnené dňa 12.1.2021: Telefónny zoznam OÚ Žiar nad Hronom (DOC, 168 kB)

zverejnené dňa 28.9.2020: Kontakt na starostov obcí územného obvodu Žiar nad Hronom 09.01.2019