Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žiar nad Hronom

Klientske centrum Žiar nad Hronom
Ul. M.Chrásteka 586/27,
965 01 Žiar nad Hronom,
supervízor-informátor: 096164 5700

Prednosta
Ing. Andrea Žiaková
e-mail: TA.13G4@UJ.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Oznamy:

zverejnené dňa 11.3.2024: Voľby  do Európskeho parlamentu 2024 – adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Žiar nad Hornom  je nasledovná: TA.13G4@UJ.SKAF3PYLD@

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra 

KAMO CENTRUM ŽIAR NAD HRONOM,

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom 

supervízor - informátor, pracovisko č.1

tel.: 096164 5700Phone Ringing Gif | Free download on ClipArtMag

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pracovisko č.5

tel.: 096164 5704

odbor živnostenského podnikania, pracovisko č.6,7

tel.: 096164 5705

tel.: 096164 5708

odbor pozemkový a lesný, pracovisko č.8

tel.: 096164 5706

odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko č.9

tel.: 096164 5707

oddelenie evidencie vozidiel, pracovisko č.2,3,4

tel.: 096164 5720-2

oddelenie dokladov, pracovisko č.10,11,12,13,14

tel.: 096164 5710-4

pracovisko KAMO č.1 Supervízor :

Poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie o telefónnych číslach , usmerňovanie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov, elektronický kontraktačný systém, všeobecná podateľňa pre klientske centrum, osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

 

pracovisko KAMO č.6,7 Odbor živnostenského podnikania :

 • príjem ohlásenia živnosti a podania  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • príjem oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; príjem  ohlásenia o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • príjem oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenia o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia o ukončení podnikania, o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 •  príjem oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • príjem údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • príjem údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • príjem údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • príjem žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • príjem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu  vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • výdaj výpisov zo živnostenského registra (verejný, neverejný, prehľad) a obchodného registra,  poskytuje údaje z Registra účtovných závierok,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je a potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO).

 

pracovisko KAMO č.5 Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií :

 Na úseku dopravy preberá:

 • žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II/ v technickom osvedčení vozidla,
 • žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II/ v technickom osvedčení vozidla - zápisu  náhradného   identifikačného čísla vozidla VIN,
 • žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II - montáž dvojitého ovládania pre výcvikové  vozidlá autoškôl,   
 • žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu ručného ovládania,
 • žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zrušenia záznamu o priečkovom systéme         
 • žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu hromadnej prestavby typu vozidla na  LPG,
 • žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu demontáže plynového zariadenia,
 • žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu alternatívnych pneumatík,
 • žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu alternatívnych pneumatík,  (ide o prípady, kedy sú alternatívne disky schválené MDV aRR SR, o čom je potrebné predložiť  rozhodnutie, príslušné  osvedčenie o schválení diskov - komponentov),
 • žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu schválených diskov a alternatívnych pneumatík,  (ide o prípady, kedy sú komponenty - disky schválené okresným úradom v  SR),
 • žiadosť o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského  štátu/iného  zmluvného štátu,
 • žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (iba nové   neevidované vozidlo),
 • žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu,
 • žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného komponentu,
 • žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia,
 • žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia,
 • žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia,
 • žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku  písmeno C,  
 • žiadosť o vydanie osvedčenia o vozidle z dôvodu - výmeny karosérie vozidla rovnakého typu v rámci   jedného typového radu vozidiel
 • výmeny rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla
 • zmeny obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami   bezpečnostných  pásov,

Na úseku pozemných komunikácií preberá:

 • žiadosť o vydanie povolenia pripojenia /zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu na cestu II. a   III. triedy/ zriadenie vjazdu na pozemok,
 • žiadosť o vydanie povolenia pripojenia /zmenu alebo úpravu pripojenia na cestu II. a III. triedy/, (ide o vydanie povolenia na pripojenie miestnej alebo účelovej komunikácie na cestu II. a III. triedy),
 • žiadosť o vydanie povolenia pripojenia na cestu II. a III. triedy - záväzným stanoviskom (v prípade   územného konania),
 • žiadosť o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy - áväzným stanoviskom (v prípade územného konania),
 • ohlásenie drobnej stavebnej úpravy cesty II. a III. triedy,
 • žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - usporadúvanie akcií,
 • žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných  predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery a hmotnosť presahujú mieru ustanovenú  Nariadením vlády SR 349/2009 Z.z., ak prepravná trasa nepresahuje    územný obvod okresného úradu,
 • žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy -   záväzným stanoviskom,
 • žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy,
 • žiadosť o určenie použitia trvalého/dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení,

 

pracovisko KAMO č.8 Pozemkový a lesný odbor :

 • poskytuje informácie k činnosti pozemkového a lesného odboru v zmysle smernice MV SR č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu,
 • poskytuje súčinnosť pri podávaní žiadostí predkladaných na pozemkový a lesný odbor na jednotlivých úsekoch štátnej správy,
 • poradenská činnosť pre fyzické a právnické osoby pri riešení problémov v oblasti pozemkových úprav, lesného hospodárstva, poľovníctva, ochrany poľnohospodárskej pôdy, pozemkových spoločenstiev,
 • poskytuje údaje o obvyklej výške nájomného poľnohospodárskych pozemkov v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z.,

 

pracovisko KAMO č.9 Odbor starostlivosti o životné prostredie :

Zabezpečuje koordináciu administratívnych úkonov pri  výkone  štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie a to najmä: 

 •  poskytuje asistenciu pri vybavovaní vecí fyzických osôb a právnických osôb pri úkonoch agendy  starostlivosti o životné prostredie,
 • prijíma hlásenia a oznámenia podľa osobitných predpisov na úseku starostlivosti o životné prostredie  
 • prijíma oznámenia o  náleze chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny,
 • prijíma oznámenia o škode  spôsobenej  určeným živočíchom,
 • prijíma hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi,
 • prijíma  oznámenia vo veciach environmentálnych škôd
 • ostatné úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia,

pracovisko KAMO č.2,3,4 Evidencia vozidiel:

 • Prihlásenie vozidla
 • Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • Odhlásenie vozidla na nového držiteľa do iného okresu
 • Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel
 • Vydávanie zadržaných osvedčení o evidencii vozidla

Pracovisko KAMO č.10,11,12,13,14  Oddelenie poriadkovej polície:

 • Evidencia dokladov -  príjem (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklad)
 • Evidencia dokladov  - výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklady) 

Okresný Úrad Žiar nad Hronom - pracoviská v meste Žiar nad Hronom:

 • Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Klientské centrum Žiar nad Hronom, Ul. M.Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
 • pracovisko odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Žiar nad Hronom - Ul. M.Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom
 • pracovisko odbor živnostenského podnikania OÚ Žiar nad Hronom - Ul. M.Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom
 • pracovisko katastrálny odbor OÚ Žiar nad Hronom - Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom

Okresný úrad Žiar nad Hronom - vykon štátnej správy pre okresy Žarnovica a Banská Štiavnica týmito odbormi: živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkový a lesný, všeobecnej vnútornej správy.

 • pracovisko Banská Štiavnica - Križovatka č.4, 96901 Banská Štiavnica
 • pracovisko Žarnovica - Bystrická 53, 96681 Žarnovica

 

zverejnené dňa 25.04.2024: Telefónny zoznam OÚ Žiar nad Hronom (DOCX, 58 kB)

zverejnené dňa 6.3.2023: Kontakt na obce okresu Žiar nad Hronom (PDF, 416 kB)