Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Žiar nad Hronom
Životné prostredie
Nám. Matice slovenskej 8,
965 01 Žiar nad Hronom

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Dušan Berkeš
telefón: 096164 2960, mobil: 0911 800568
e-mail: oszp.zh@minv.sk, dusan.berkes@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Všetky Klientské centrá a Okresné úrady sú od 2.11.2020 otvorené !!!

Životné prostredie


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Činnosti odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Žiar nad Hronom: 

a) na úseku odborných činností  

 

1. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode, na úsekoch:

1.1. ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

1.2. posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.3. ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.4. prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.5. štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

1.6. verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

1.7. ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z., najmä:

- riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami,

- organizuje a vykonáva povodňové prehliadky v súčinnosti so správcami vodných tokov, obcami a ďalšími subjektmi a ukladá odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej prehliadke,

 - navrhuje prednostovi úradu vyhlásenie a odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásenie mimoriadnej situácie; vydanie príkazu na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami subjektom, ktoré vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce,

- usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,

- schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu, nájomcu a vypožičiavateľa drobného vodného toku,

- schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo užívateľa stavby v inundačnom území vodného toku pobrežný pozemok a záplavové územie, správcu alebo užívateľa stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby,

- schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku,

- zostavuje povodňový plán okresu a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja,

- organizačne zabezpečuje činnosť obvodnej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,

- zabezpečuje činnosť technického štábu obvodnej povodňovej komisie,

- vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,

- ukladá právnickým osobám fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,

- vyžaduje súhlas Ministerstva životného prostredia SR na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy  výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami,

- navrhuje prednostovi okresného úradu zloženie verifikačnej komisie na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd a sumarizuje výsledky verifikácie povodňových škôd,

- vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá okresnému úradu v sídle kraja,

 

b) na úseku špecializovaných činností

1. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov ministerstva životného prostredia; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,

2. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie,

3. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného prostredia návrhy zákonov a zásadných materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je ministerstvo životného prostredia,

4. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní

rozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni okresu,

5. vyhotovuje podklady na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce,

6. zabezpečuje podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja vo veciach náhrady za škodu spôsobenú chránenými živočíchmi a náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

7. vypracúva podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja do plánu hlavných úloh a plánu legislatívnych úloh v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pre ministerstvo životného prostredia,

8. pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

9. vykonáva ďalšie úlohy na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uložené ministerstvom životného prostredia,

 
 
Dokumenty na stiahnutie
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť odstránenie vodnej stavby (pdf) (301,2 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť odstránenie vodnej stavby (49,2 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania (pdf) (198,1 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania (78,1 kB) rtf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o vyjadrenie podľa vodného zákona (pdf) (193,0 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o vyjadrenie podľa vodného zákona (37,9 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Žiadost o vyjadrenie k projektu stavby (pdf) (193,4 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadost o vyjadrenie k projektu stavby (31,2 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o vyjadrenie k vyňatiu lesných pozemkov (pdf) (265,8 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o vyjadrenie k vyňatiu lesných pozemkov (68,7 kB) rtf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o vydanie súhlasu podľa vodného zákona (pdf) (259,2 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o vydanie súhlasu podľa vodného zákona (37,4 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencií vozidla (pdf) (334,1 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa §17 ods.1 písm. ..) zákona č.137/2010 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (pdf) (286,4 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa §17 ods.1 písm. ..) zákona č.137/2010 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (37,9 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o stavebné povolenie (pdf) (214,8 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o stavebné povolenie (41,5 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok podľa §3 ods.3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. (pdf) (553,1 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok podľa §3 ods.3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. (56,8 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o povolenie niektorých činností - voda (pdf) (307,6 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť o povolenie niektorých činností - voda (40,4 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd (pdf) (267,0 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd (35,3 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť na osobitné užívanie vôd - odber povrchových vôd (pdf) (269,2 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Žiadosť na osobitné užívanie vôd - odber povrchových vôd (35,8 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Oznámenie o výrube drevín (pdf) (271,7 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Oznámenie o výrube drevín (75,0 kB) rtf
14. 10. 2020 | vzor - Oznámenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za rok... podľa skutočnosti uplynulého roku (pdf) (276,3 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Oznámenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za rok... podľa skutočnosti uplynulého roku (36,9 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia (pdf) (208,7 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia (37,9 kB) doc
14. 10. 2020 | vzor - Kolaudačné vzory (pdf) (285,6 kB) pdf
14. 10. 2020 | vzor - Kolaudačné vzory (42,5 kB) doc