Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žiar nad Hronom / Životné prostredie

Aktuality | Úradná tabuľa | Dokumenty na stiahnutie | Kontakty

Klientske centrum Žiar nad Hronom
Životné prostredie
Nám. Matice slovenskej 8,
965 01 Žiar nad Hronom

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Dušan Berkeš
telefón: 096164 2960, mobil: 0911 800568
e-mail: TA.13G4@UJ.DJAF@, TA.13G4@AYTLY2.3SAHP@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Na základe usmernenia z dňa 19.4. 2021 podľa čiastky VI/9/2021 MVSR, sekcia verejnej správy mení stránkové hodíny od 20.4.2021 na Okresnom úrade Žiar nad Hronom a Klientskom centre.

Životné prostredie / Úradná tabuľa

Dokumenty na stiahnutie:

rok 2021

 • zverejnené dňa 23.12.2021: Kolaudačné rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/008803 (PDF, 2 MB) Podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 82 ods. 1 stavebného zákona na užívanie vodnej stavby: „Janova Lehota – prívodné potrubie z DVZ“ v katastrálnom území Janova Lehota a v katastrálnom území Kosorín a povolenie zmeny stavby podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona: §  posun VDJ mimo ochranné pásmo cintorína na CKN 1152 v k. ú. Janova Lehota (SO 01) §  zmena trasy prístupovej cesty k VDJ na CKN 1152 v k. ú. Janova Lehota (SO 08) §  zmena trasy prístupovej cesty k VDJ a do VDJ na CKN 1152 v k. ú. Janova Lehota (SO 03, SO 04, SO 05, SO 06), Stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006
 • zverejnené dňa 22.12.2021: Oznámenie ou-zh-oszp-2021/ 008342 (PDF, 150 kB) o začatí  vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu „Čistiareň odpadových vôd VH 4L“, ktorá sa má realizovať na pozemku parcela CKN 2417/1 v k.ú. Kremnica v rámci stavby rekreačnej chaty. Investormi stavby sú Mgr. Viliam Antal a Michal Antal, Levočská 3286/11, 851 01 Bratislava. Oznámenie  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 17.12.2021: Rozsah hodnotenia ou-zh-oszp-2021/ 009606 (PDF, 420 kB) územný plán Obce Dolná Ždaňa.
 • zverejnené dňa 9.12.2021: Oznámenie ou-zh-oszp-2021/ 012762 (PDF, 354 kB) o začatí  vodoprávneho konania vo veci vydania zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych  predpisov  (ďalej len stavebný zákon)  na stavbu „Kremnica – kanalizácia a ČOV“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch v k.ú. Kremnica – zmena predpokladaného termínu dokončenia stavby – do 31.12.2026. Oznámenie  musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 7.12.2021: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/ 11387 (PDF, 257 kB) vo veci vydania zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych  predpisov  (ďalej len stavebný zákon)  na stavbu „Vyhne – splašková kanalizácia“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela v k.ú. Vyhne – zmena predpokladaného termínu dokončenia stavby do 31.12.2024. Rozhodnutie  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 2.12.2021: Oznámenie ou-zh-oszp-2021/ 000846 (PDF, 344 kB) a príloha prehľadná situácia (PDF, 351 kB) o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania  povolenia podľa § 26 vodného zákona na realizáciu vodnej  stavby„Dobudovanie stokovej siete pre obec Stará Kremnička 1. etapa“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela CKN 4/1, 332/1 (EKN 397/5), 332/2, 360/8, 360/2 (EKN 413/4), 360/1, 710/2 (EKN 413/1), 360/3 (EKN 413/4), 484 (EKN 409/5), 484 (EKN 409/1), 416/3, 417/4, 418, 422 (EKN 413/4), 423/1, 426,  245/2, 108 (EKN 338/8 a 409/1), 447/1, 483, 36, 743/2 (EKN 412/3 a 409/1), 660, 624/12 a 624/11 v k.ú. Stará Kremnička a podľa § 88 ods.1 stavebného zákona vo veci povolenia na odstránenie vodnej stavby – čistiarne odpadových vôd a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 2.12.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 013286 (PDF, 209 kB) výrub Hliník nad Hronom.
 • zverejnené dňa 30.11.2021: ou-zh-oszp-2021/ 012795 (PDF, 214 kB) Lúčky Nízkouhlíková stratégia - informácia pre verejnosť.
 • zverejnené dňa 26.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012867 (PDF, 207 kB) Štefan Výrub Jastrabá.
 • zverejnené dňa 18.11.2021: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/009235 (PDF, 392 kB), rozhodnutie veci uvedenia vodnej stavby „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod“, ktorá bola zrealizovaná napozemkoch parcela CKN 1099, 1098/2 (EKN 515/6, 936/1, 519/1 a 438) a 1104 (EKN 517/3) k.ú. Pitelová a 100/26, 100/1, 100/2 (EKN 592/2), 95/3 (EKN 587), 95/1 (EKN 587) a 99/1 (EKN 584, 586) v k.ú. Trnavá Hora do užívania. Rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 15.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012586 (PDF, 286 kB) Prochot Nízkouhlíková stratégia.
 • zverejnené dňa 15.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012357 (PDF, 287 kB) Stará Kremnička Nízkouhlíková stratégia.
 • zverejnené dňa 15.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012356 (PDF, 286 kB) Kosorín Nízkouhlíková stratégia.
 • zverejnené dňa 15.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012355 (PDF, 286 kB) Janova Lehota Nízkouhlíková stratégia.
 • zverejnené dňa 15.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012354 (PDF, 286 kB) Jastrabá Nízkouhlíková stratégia.
 • zverejnené dňa 15.11.2021: Oznámenie o strategickom dokumente ou-zh-oszp-2021/ 012358 (PDF, 420 kB) Nízkouhlíková stratégia obec Repište 2030.
 • zverejnené dňa 15.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012351 (PDF, 312 kB) Enza 110 kV vedenie výrub Horná Ždaňa Dolná Ždaňa ZH. 
 • zverejnené dňa 8.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012002 (PDF, 345 kB) Obec Pitelová Nizkouhlíková stratégia do roku 2030.
 • zverejnené dňa 8.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012188 (PDF, 207 kB) Gahir výrub Bartošova Lehôtka.
 • zverejnené dňa 8.11.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 012189 (PDF, 208 kB) Kaštier výrub Bartošova Lehôtka.
 • zverejnené dňa 3.11.2021: rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/009235 (PDF, 292 kB) o prerušení konania vo veci uvedenia vodnej stavby„Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod“, ktorá bola podľa predložených dokladov zrealizovaná na pozemkoch parcela CKN 1099, 1098/2 (EKN 515/6, 936/1, 519/1 a 438) a 1104 (EKN 517/3) k.ú. Pitelová a 100/26, 100/1, 100/2 (EKN 592/2), 95/3 (EKN 587), 95/1 (EKN 587) a 99/1 (EKN 584, 586) v k.ú. Trnavá Hora. Rozhodnutie bude zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 27.10.2021: ou-zh-oszp-2021/ 009606 (PDF, 423 kB) územný plán obce Dolná Ždaňa.
 • zverejnené dňa 25.10.2021: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2021/010904-008 (PDF, 517 kB),Stavebník: Prologis Slovak Republic XL, s.r.o., Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec, IČO: 52042022 skúšobná prevádzka vodnej stavby „SO 06.B Čistiareň odpadových vôd, PS 06.B Strojné zariadenie čistiarne odpadových vôd“ v rámci stavby „Priemyselný areál a logistický park Šašovské Podhradie I. etapa – Výrobno – skladová hala B“ v k. ú. Šašovské Podhradie. Rozhodnutie zverejnené po dobu 30 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 22.10.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 011626 (PDF, 283 kB) Územný plán Obce Lovčica Trubín zmeny a doplnky č.2. 
 • zverejnené dňa 22.10.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 011630 (PDF, 310 kB) ŽSR Breznica Hronská Dúbrava výrub.
 • zverejnené dňa 22.10.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 011624 (PDF, 308 kB) NDS R1 Žiar nad Hronom Zvolen výrub.
 • zverejnené dňa 22.10.2021: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2021/ 011329 (PDF, 310 kB) DM Improve  22kV vedenie výrub Horné Opatovce, Žiar nad Hronom, Ladomer, Pitelová, Jalná, Trnavá Hora, Jastrabá.
 • zverejnené dňa 22.10.2021: Verejná vyhláška ou-zh-oszp-2021/ 011387 (PDF, 310 kB), oznámenie o začatí  vodoprávneho konania vo veci vydania zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych  predpisov  (ďalej len stavebný zákon)  na stavbu „Vyhne – splašková kanalizácia“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela v k.ú. Vyhne – zmena predpokladaného termínu dokončenia stavby do 31.12.2024. Oznámenie  zverejnené po dobu 30 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 14.10.2021: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/009608-012 (PDF, 800 kB) Obec Slaská, Nizouhlíková stratégia 2030.
 • zverejnené dňa 14.10.2021: Informácia pre verejnosť OU-ZH-OSZP-2021/ 001149 (PDF, 126 kB) územný plán obce Pitelová, správa o hodnotení SD.
 • zverejnené dňa 6.10.2021: informácia pre verejnosť OU-ZH-OSZP-2021/010929 (PDF, 285 kB) územný plán obce Lovča.
 • zverejnené dňa 27.9.2021: rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/ 007615-024 (PDF, 3 MB) Veolia RZK
 • zverejnené dňa 27.9.2021: Upovedomenie o začatí konania, ou-zh-oszp-2021/ 010221 (PDF, 182 kB) ťažba bentonitu Lutila.
 • zverejnené dňa 23.9.2021: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/002006 (PDF, 578 kB), ktorým bola pobolená zmena stavby pred dokončením -   o zmene rozhodnutia Okresného úradu v Žiari nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-000706-14/2017-B zo dňa 11.04.2017, ktorým bola povolená realizácia vodnej stavby„SO Vodovod“ a „SO Splašková kanalizácia“, ktorá sa mala realizovať v rámci stavby „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“ v k.ú  Kremnica podľa § 26 vodného zákona a § 68 stavebného zákona. Stavba sa bude po zmene stavby pred dokončením realizovať na pozemkoch parcela CKN 2295/1 (EKN 2761/1, 2610/1, 2745 a 1475/3), 2053/2, 2053/11, 2054/16, 2054/13, 2054/3, 2054/12, 2054/4, 2054/11, 2054/5, 2054/10, 2054/6, 2054/9, 2054/7, 2054/8, 2061, 2295/1 (EKN 1475/2, 2610/1, 1475/1, 1470), 2066/1, 2067/3 a 2068 v k.ú. Kremnica. Rozhodnutie  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 20.9.2021: Rozhodnutie podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov Zastavenie konania vo veci odstránenia stavby „Malá vodná elektráreň – Lutilský potok, Žiar nad Hronom“ v k. ú. Žiar nad Hronom ou-zh-oszp-2021/ 000596-118 (PDF, 447 kB).
 • zverejnené dňa 13.9.2021: ou-zh-oszp-2021/ 009947 (PDF, 312 kB), Platan VN linka č.304  výrub Jalná Nevoľné - informácia pre verejnosť.
 • zverejnené dňa 8.9.2021: ou-zh-oszp-2021/ 009606 (PDF, 281 kB) Územný plán obce Dolná Ždaňa - informácia pre verejnosť.
 • zverejnené dňa 3.9.2021: Verejná vyhláška ou-zh-oszp-2021/ 008803-002 (PDF, 313 kB) prívodné potrubie z DVZ Janova Lehota.
 • zverejnené dňa 19.8.2021: Žiadosť o vydanie súhlasu ou-zh-oszp-2021/ 005281 (PDF, 433 kB) Stará Kremnička.
 • zverejnené dňa 19.8.2021: Postúpenie podnetu ou-zh-oszp-2021/ 008376 (PDF, 136 kB) Sklené Teplice.
 • zverejnené dňa 18.8.2021: rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/ 007568 (PDF, 1 MB)o odstránení stavby časti kanalizácie, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela CKN  848/1, 847/1, 846 a 843 podľa § 88a ods.2 stavebného zákona Rozhodnutie  bude zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 13.8.2021: Verejná vyhláška ou-zh-oszp-2021/ 009235 (PDF, 346 kB) vodovod Pitelová dolná časť, oznámenie o    začatí  vodoprávneho konania vo veci vydania užívacieho vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod“, ktorá bola zrealizovaná na pozemkoch parcela CKN 1099, 1098/2 (EKN 515/6, 936/1 a 519/1), 1098/2 (EKN 438) a 1104 (EKN 517/3) k.ú. Pitelová a 100/26, 100/1, 100/2 (EKN 592/2), 95/3 (EKN 587), 95/1 (EKN 587) a 99/1 (EKN 584, 586) v k.ú. Trnavá Hora. Oznámenie  bude vyvesené minimálne po dobu 30 dní na úradnej tabuli..
 • zverejnené dňa 12.8.2021: ou-zh-oszp-2021/ 007617-019 (PDF, 2 MB) rozhodnutie zo ZK územný plán obce Stará Kremnička zmeny a doplnky č.2
 • zverejnené dňa 11.8.2021: ou-zh-oszp-2021/ 007615 (PDF, 920 kB) Veolia oznámenie o zmene navrhovanej činnosti rekonštrukcia zdroja oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia
 • zverejnené dňa 9.8.2021: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2021/000454 (PDF, 3 MB)  -  stavebné povolenie na vodnú stavbu „Jastrabá – prívodné potrubie z TKŽ do VDJ“, ktorá sa má podľa žiadosti realizovať ako líniová stavba na pozemkoch parcela CKN 3/1, 510 (EKN 480), 195/15(EKN 480),514 (EKN 480), 519/1 (EKN 480), 534/3 (EKN 514), 436/2 (EKN 514), 534/2, 436/6, 444/1, 436/2 (EKN 518/1), 436/7, 444/4, 444/7, 444/2 (EKN 209), 445 (EKN 215), 534/1 (EKN 215), 436/2 (EKN 215), 436/2 (EKN 214), 436/2 (EKN 223), 436/10 (EKN 223), 436/1 (EKN 223), 436/3 (EKN 223), 436/2 (EKN 224), 535/3 (EKN 226), 436/4, 435/1, 434/1 (EKN 223), 434/3 (EKN 223), 434/3 (EKN 507), 434/3 (EKN 351), 433 (EKN 351), 433 (EKN 518/1), 433 (EKN 352/1), 539/10, 435/2 v k.ú. Bartošova Lehôtka a na pozemkoch parcela CKN 1267, 1204, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1202, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241/2, 1241/1,1241/3, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247, 833/1 (EKN 311/7), 833/3 (EKN 311/7), 2833/1, 1475, 1478, 1479, 1480, 1814, 542/2 (EKN 710/1), 542/2 (EKN 655/3) v k.ú. Jastrabá. Investorom stavby je StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica.

  Rozhodnutie  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 • zverejnené dňa 30.7.2021: OU ZH, OSZP – oznámenie ou-zh-oszp-2021/ 002006 (PDF, 594 kB) s prílohou (PDF, 704 kB) - situácia/mapa o    začatí  vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych  predpisov  (ďalej len „stavebný zákon“)  na stavbu „SO Vodovod“ a „SO Splašková kanalizácia“, ktorá sa mala realizovať v rámci stavby „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“ na parcelách  CKN 2295/1 (EKN 1470, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 2610/1 a 2761/1), CKN 2054/3, 2054/4, 2054/5, 2054/6, 2054/7, 2054/9, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2054/13, 2053/2, 2053/3, 2053/12, 2053/13, 2053/14 a 2053/15 v k.ú. Kremnica. Oznámenie aj  s prílohou bude vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 28.7.2021: Oznámenie  ou-zh-oszp-2021/ 008641 (PDF, 205 kB) začatia konania zásah do biotopu v k.ú. LUTILA. Zverejnené od 29.7. do 5.8.2021.
 • zverejnené dňa 26.7.2021: OU-ZH-OSZP-2021/008377 (PDF, 207 kB) Slaninová Výrub v k.ú. Kopernica  oznámenie.
 • zverejnené dňa 12.7.2021: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/ 005145-013 (PDF, 462 kB), vydané zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Územný plán obce Hliník nad Hronom - zmeny a doplnky č.2

zverejnené dňa 12.7.2021: informácia pre verejnosť, ou-zh-oszp-2021/007615 (PDF, 228 kB), rekonštrukcia zdroja vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom a.s.

 • zverejnené dňa 8.7.2021: OU-ZH-OSZP-2021/ 007617 (PDF, 282 kB), územný plán obce Stará Kremnička  zmeny a doplnky č.2  informácia pre verejnosť.
 • zverejnené dňa 2.7.2021:  rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/ 000567-084 (PDF, 331 kB) o prerušení konania vo veci: A/ podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd - vo veci povolenia vypúšťania splaškových odpadových vôd z objektu rodinného domu prečistených v čistiarni odpadových vôd, ktorá je zrealizovaná na pozemku parcela č. KN-C 848/1 v k. ú. Pitelová do podzemných vôd, B/ podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona, § 88a ods. 4 stavebného zákona a postupom primeraným podľa § 58 až 66 stavebného zákona - vo veci dodatočného povolenia realizácie ČOV na pozemku parcela č. KN-C 848/1 v k. ú. Pitelová, C/ podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 stavebného zákona - vo veci povolenia realizácie vodnej stavby kanalizácie a vsakovacieho objektu v rámci stavby ČOV VH 4L na pozemku parcela č. KN-C 848/1 v k. ú. Pitelová. Rozhodnutie o prerušení konania musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a oznámenie ou-zh-oszp-2021/ 007568-002 (PDF, 182 kB) o možnosti nahliadnuť do spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia v konaní o nariadení odstránenia stavby kanalizácie, ktorá bola zrealizovaná na pozemkoch parcelné č. KN-C 848/1, 847/1, 846 a 843 v k. ú. Pitelová pri rodinnom dome č. 353 bez stavebného povolenia špeciálneho stavebného úradu v zmysle § 88a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len stavebný zákon). Oznámenie o začatí konania musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 29.6.2021: oznámenie (PDF, 615 kB)o začatí konania (PDF, 615 kB) vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu „Jastrabá – prívodné potrubie z TKŽ do VDJ“,ktorá sa má podľa žiadosti realizovať ako líniová stavba na pozemkoch parcela CKN 3/1, 510 (EKN 480), 195/15(EKN 480),514 (EKN 480), 519/1 (EKN 480), 534/3 (EKN 514), 436/2 (EKN 514), 534/2, 436/6, 444/1, 436/2 (EKN 518/1), 436/7, 444/4, 444/7, 444/2 (EKN 209), 445 (EKN 215), 534/1 (EKN 215), 436/2 (EKN 215), 436/2 (EKN 214), 436/2 (EKN 223), 436/10 (EKN 223), 436/1 (EKN 223), 436/3 (EKN 223), 436/2 (EKN 224), 535/3 (EKN 226), 436/4, 435/1, 434/1 (EKN 223), 434/3 (EKN 223), 434/3 (EKN 507), 434/3 (EKN 351), 433 (EKN 351), 433 (EKN 518/1), 433 (EKN 352/1), 539/10, 435/2 v k.ú. Bartošova Lehôtka a na pozemkoch parcela CKN 1267, 1204, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1202, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241/2, 1241/1,1241/3, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247, 833/1 (EKN 311/7), 833/3 (EKN 311/7), 2833/1, 1475, 1478, 1479, 1480, 1814, 542/2 (EKN 710/1), 542/2 (EKN 655/3) v k.ú. Jastrabá. Investorom stavby je StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Oznámenie o začatí konania musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 21.6.2021: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín ou-zh-oszp-2021/ 007163 (DOC, 100 kB) Tadjan Výrub v k.ú Sklené Teplice.
 • zverejnené dňa 11.6.2021: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/ 004393-020 (PDF, 389 kB) PHSR mesta Žiar nad Hronom RZK.
 • zverejnené dňa 8.6.2021: Oznámenie (PDF, 277 kB) o začatí príprav na vydanie aktualizovaného Integrovaného programu na zlepšenie  kvality ovzdušia pre BBSK.
 • zverejnené dňa 3.6.2021: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2021/003626-005 (PDF, 284 kB), stavebné povolenie na vodnú stavbu: E-1.2./ Dažďová kanalizácia a ORL, v rámci stavby: „Oprava miestnej komunikácie parc. č. 408, k. ú. Vieska a vytvorenie 26 parkovacích miest“ na pozemkoch parcelné číslo CKN 407 ostatná plocha, CKN 408 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 420/1 ostatná plocha v katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska Stavebník: Obec Ladomerská Vieska
 • zverejnené dňa 3.6.2021: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2021/004566-005 (PDF, 747 kB), predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného Okresným úradom Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo spisu: OU-ZH-OSZP-2017/000394-R-034 dňa 11.08.2017, právoplatné dňom 19.09.2017, pre stavebníka: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36056006 na uskutočnenie vodnej stavby „Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždaňa – kanalizácia a ČOV“ v k. ú. Dolná Ždaňa, obec Dolná Ždaňa a zmena termínu ukončenia stavby.
 • zverejnené dňa 2.6.2021: ou-zh-oszp-2021/ 000013-008 (PDF, 2 MB), Stavebník:Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35829141

  Stavebné povolenie podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) na uskutočnenie vodnej stavby:    Prípojka pitnej vody pre ESt Horná Ždaňa v rozsahu stavebných objektov:  SO 01 Vodovodná prípojka.  SO 02 NN prípojka na pozemkoch parcelné číslo:  CKN 574/2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 573/1 zastavaná, plocha a nádvorie, CKN 654/3 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 1709 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 1708 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 1705 ostatná plocha,  CKN 1707/1 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 56/1 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 574/5 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 55 zastavaná plocha a nádvorie. katastrálne územie: Horná Ždaňa, obec: Horná Ždaňa. Zverejnené po dobu 15 dní.

 • zverejnené dňa 1.6.2021: Stacionárne zdroje  znečistovanie ovzdušia (PDF, 213 kB) za okres Žiar nad Hronom v roku 2020
 • zverejnené dňa 3.5.2021: rozhodnutie ou-bb-oop3-2021/007983-002 (PDF, 398 kB)
 • zverejnené dňa 29.4.2021: OU-ZH-OSZP-2021/005145 (RTF, 51 kB), ÚPN Obce Hlinik nad Hronom Zmeny a doplnky č.2  informácia pre verejnosť.
 • zverejnené dňa 21.4.2021: OU-ZH-OSZP-2021/005140 (DOC, 267 kB), Platan VN linka č.372  výrub Vyhne Hliník nad Hronom Bzenica - informácia pre verejnosť.
 • zverejnené dňa 19.4.2021: OU-ZH-OSZP-2021/ 001149 (PDF, 213 kB), Územný plán obce Pitelová, informácia pre verejnosť.
 • zverejnené dňa 19.4.2021: OU-ZH-OSZP-2021/ 001342 (RTF, 58 kB), Územný plán obce Vyhne, informácia pre verejnosť.
 • zverejnené dňa 19.4.2021: OU-ZH-OSZP-2021/004393 (RTF, 59 kB), program rozvoja mesta ZH 2021-27 informácia pre verejnosť.
 • zverejnené dňa 14.4.2021: OU-ZH-OSZP-2021/004418 (DOC, 261 kB), Informácia pre verejnosť-výrub drevín Unicarback, v k.ú. Pitelová. 
 • zverejnené dňa 14.4.2021: OU-ZH-OSZP-2021/004566-002 (PDF, 354 kB), O z n á m e n i e    podľa  § 73 ods. 4 a 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon) o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa § 67 a § 69 zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním súvisiacich (ďalej len stavebný zákon) a konania vo veci zmeny termínu ukončenia stavby „Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždaňa – kanalizácia a ČOV“ verejnou vyhláškou  podľa § 68 stavebného zákona a  u p u s t e n i e   od ústneho pojednávaniaStavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36056006, zverejnené na dobu 30 dní.
 • zverejnené dňa 6.4.2021: Oznámenie ou-zh-oszp-2021/000013-006 (PDF, 290 kB) podľa  § 61  ods.  2 stavebného zákona  v súlade s § 73 ods. 4, 5 vodného zákona o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 26 vodného zákona na realizáciu vodnej stavby „Prípojka pitnej vody pre ESt Horná Ždaňa“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Vodovodná prípojka, SO 02 NN prípojka a upustenie od ústneho pojednávaniaStavebník: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35829141. Zverejnené po dobu 30 dní.
 • zverejnené dňa 29.3.2021: Oznámenie ou-zh-oszp-2021/004350 (DOC, 98 kB) Chromej výrub v k.ú. Krahule.
 • zverejnené dňa 22.3.2021: Oznámenie ou-zh-oszp-2021/ 004023 (DOC, 99 kB) PRAKTIKPUMP  Výrub v k.ú.  Horná Ves.
 • zverejnené dňa 22.3.2021: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/ 002028-012 (PDF, 362 kB) územný plán Obce Ladomerská Vieska zmeny a doplnky č. 3.
 • zverejnené dňa 17.3.2021: Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na vodnú stavbu"E-1.2./Dažďová kanalizácia a ORL" v rámci stavby Oprava miestnej komunikácie parc. č.408, k.ú. Vieska a vytvorenie 26 parkovacích miest" ou-zh-oszp-2021/ 003626-002 (PDF, 99 kB), stavebník Obec Ladomerská Vieska, zverejnené na dobu 30 dní
 • zverejnené dňa 12.3.2021: OU-ZH-OSZP-2021/003476 (DOC, 96 kB), oznámenie Hric výrub stromov v k.ú. Krahule.
 • zverejnené dňa 24.2.2021: Oznámenie o zaslaní odvolania voči rozhodnutiu (PDF, 272 kB) č. OU-ZH-OSZP-2020/000431-057 zo dňa 18.12.2020, ktorým bolo Bc. Jane Uhrinovej, Pitelová 353, 966 11 Trnavá Hora vydané povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie prečistených splaškových odpadových vôd z rodinného domu č. 353 v k.ú. Pitelová do podzemných vôd; dodatočne povolená vodná stavba – čistiareň odpadových vôd na pozemku parcela 848/1 v k.ú. Pitelová; povolená realizácia vodnej stavby kanalizácie a vsakovacieho objektu na pozemku parcela CKN 848/1 v k.ú. Pitelová a zároveň ním bolo nariadené odstránenie stavby kanalizácie, ktorej časť bola realizovaná na pozemkoch parcela CKN 848/1, 847/1, 846 a 843 v k.ú. Pitelová. Upovedomenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 15.2.2021: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/ 001211-017 (PDF, 533 kB) územný plán zmeny a doplnky č.1 Kremnica Veterník
 • zverejnené dňa 12.2.2021: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2021/ 001500-005 (PDF, 297 kB) Maxmar s.r.o. zmena termínu ukončenia vodnej stavby v k.ú. Žiar nad Hronom.
 • zverejnené dňa 5.2.2021: Informácia pre verejnosťOU-ZH-OSZP-2021/002028 (RTF, 48 kB), Územný plán Obce Ladomerská Vieska, zmeny a doplnky č.3.
 • zverejnené dňa 2.2.2021: OU-ZH-OSZP-2021/000567 (PDF, 665 kB), upovedomenie účastníkov konania o odvolaní voči rozhodnutiu č. OU-ZH-OSZP-2020/000431-057 zo dňa 18.12.2020, ktorým bolo Bc. Jane Uhrinovej, Pitelová 353, 966 11 Trnavá Hora vydané povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie prečistených splaškových odpadových vôd z rodinného domu č. 353 v k.ú. Pitelová do podzemných vôd; dodatočne povolená vodná stavba – čistiareň odpadových vôd na pozemku parcela 848/1 v k.ú. Pitelová; povolená realizácia vodnej stavby kanalizácie a vsakovacieho objektu na pozemku parcela CKN 848/1 v k.ú. Pitelová a zároveň ním bolo nariadené odstránenie stavby kanalizácie, ktorej časť bola realizovaná na pozemkoch parcela CKN 848/1, 847/1, 846 a 843 v k.ú. Pitelová a to spolu aj s prílohou. Upovedomenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 21.1.2021: OU-ZH-OSZP-2021/ 001778 (DOC, 98 kB), FAIRTRADE SK s.r.o. ZC,  Výrub v k.ú. Hliník nad Hronom oznámenie 
 • zverejnené dňa 20.1.2021: OU-ZH-OSZP-2021/ 001149 (RTF, 51 kB), ÚPN Obce Pitelová informácia pre verejnosť
 • zverejnené dňa 14.1.2021: ou-zh-oszp-2021/001150 (DOC, 99 kB) Kondeová výrub v k.ú. Krahule - oznamenie.
 • zverejnené dňa 13.1.2021: Upovedomenie účastníkov konania o odvolaní voči rozhodnutiuPitelová Uhrinová  oznámenie o odvolaní (PDF, 243 kB) a odvolanie (PDF, 407 kB) Paššákovcov.
 • zverejnené dňa 8.1.2021: Oznámenie ou-zh-oszp-2021/001559 (DOC, 95 kB), výrub Dudáš v k.ú. Jastrabá.