Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žiar nad Hronom / Krízové riadenie

Klientske centrum Žiar nad Hronom
Krízové riadenie
Nám. Matice slovenskej 8,
965 01 Žiar nad Hronom

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Milan Kapusta, poverený vedením odboru
telefón: 096164 2940, mobil: 0903 534936
e-mail: TA.13G4@UJ.LTF@, TA.13G4@SKAHDST.3SRG4@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Krízové riadenie


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA 

Činnosti odboru krízového riadenia Okresného úradu Žiar nad Hronom:    

a) na úseku civilnej ochrany

1.  spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávateľmi pri určovaní rozsahu povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany (§ 4 ods. 3 zákona č. 42/1994 Z. z.),

2.  koordinuje a riadi úlohy súvisiace s poskytovaním núdzového zásobovania a núdzového ubytovania (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 42/1994 Z. z.),

3.  koordinuje a kontroluje vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 42/1994 Z. z.),

4.  vypracúva analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom obvode (§14 ods.l písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z.),

5.  vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy (§14 ods.l písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z.),

6.  riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu (§14 ods.l písm. c), § 18 zákona č. 42/1994 Z. z.),

7.  vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany (§14 ods.l písm. d) zákona č. 42/1994 Z. z),

8.  riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí v civilnej ochrane (§14 ods.l písm. e) zákona č. 42/1994 Z. z.),

9.  v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním organizuje avykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane (§14 ods.l písm. f) zákona č. 42/1994 Z. z.),

 10. rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby územia (§14 ods.l písm. g) zákona č. 42/1994 Z. z.),

11. riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí; prednosta okresného úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác (§14 ods.l písm. h) zákona č. 42/1994 Z. z.),

12. plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí, a rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných (§14 ods.l písm. i) zákona č. 42/1994 Z. z.),

13. predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu na schválenie ministerstvu vnútra (§14 ods.l písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z.),

14. riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany, zabezpečuje vybavenie jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia materiálom civilnej ochrany (§14 ods.l písm. k) zákona č. 42/1994 Z. z.),

15. uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany (§14 ods.l písm. 1) zákona č. 42/1994 Z. z.),

16. rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na žiadosť poskytuje jednorazovú peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa tohto zákona, ktorá zodpovedá rozsahu tohto obmedzenia; jednorazovú peňažnú náhradu možno uplatniť    najneskôr   do   jedného    roka   po   umiestnení   technických   prostriedkovinformačného systému civilnej ochrany na ich nehnuteľnosti (§14 ods.l písm. m) zákona č. 42/1994 Z. z.),

17. určuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom rozsah dokumentácie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti okrem podnikateľov, ktorí spracúvajú dokumentáciu podľa osobitného predpisu (§14 ods.l písm. n) zákona č. 42/1994 Z. z.),

18. analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie záchranných prác (§14 ods.l písm. o) zákona č. 42/1994 Z. z.),

19. informuje obyvateľstvo a verejnosť podľa § 15a (§14 ods.l písm. p) zákona č. 42/1994 Z. z.),

20. vykonáva činnosť dotknutého orgánu pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany (§ 14 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z.),

21. zabezpečuje najmenej raz za tri roky precvičenie, prehodnotenie apodľa potreby aj zmenu alebo doplnenie plánu ochrany obyvateľstva zahŕňajúceho možné závažné priemyselné havárie v podniku kategórie B podľa osobitného predpisu (§ 14 ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z.),

22. riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie obvodnému úradu v sídle kraja. O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne informuje štátne orgány, samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky (§ 14 ods. 5 zákona č. 42/1994 Z. z.),

23. ukladá po vyhlásení mimoriadnej situácie písomným príkazom právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti (§ 21 zákona č. 42/1994 Z. z.),

24. posudzuje v súčinnosti s obcou rozsah poškodenia obydlia v súvislosti so žiadosťou jednorazovú finančnú výpomoc (§ 28a ods. 3 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z.),

25. vypracúva zoznam žiadostí, ktoré predložili obce v jeho územnom obvode, ktorý predloží so svojím stanoviskom ministerstvu vnútra (§ 28a ods. 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

26. poskytuje náhradu škody spôsobenej fyzickou osobou pri plnení úloh civilnej ochrany alebo v priamej súvislosti s ňou (§ 29 zákona č. 42/1994 Z. z.),

27. vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v správnom konaní ukladaním pokút (§ 31 až 33 zákona č. 42/1994 Z. z.),

28. koordinuje zásobovacie zabezpečenie osôb pri evakuácii (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii - ďalej len „vyhláška č. 328/2012 Z. z."),

29.   vypracúva dokumentáciu zásobovacieho zabezpečenia evakuácie (§  13 príloha č. 9 vyhlášky č. 328/2012 Z. z."),

30. koordinuje zásobovanie jednotiek civilnej ochrany vykonávajúcich záchranné práce na území postihnutom mimoriadnou udalosťou (vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovanie jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 443/2007 Z. z. - ďalej len „vyhláška č. 523/2006 Z. z."),

31. podieľa sa na tvorbe pohotovostných zásob v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy v súlade s krízovým plánom Správy rezerv (§ 7 ods.4 zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov - ďalej len „zákon č. 82/1994 Z. z."),

32. uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe rezerv a bezodkladne o tom informuje okresný úrad v sídle kraja; žiadosť obvodného úradu na poskytnutie pohotovostných zásob je sumarizovaním požiadaviek obcí v územnom obvode obvodného úradu a vlastných požiadaviek obvodného úradu. (§7d zákona č. 82/1994 Z. z.),

33. dáva vyjadrenie k bezpečnostnej správe (§ 26 ods. 8 písm. a) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ďalej len „zákon č. 261/2002 Z. z."),

34. vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany (§ 26 ods. 8 písm. b) zákona č. 261/2002 Z. z.),

35. poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií (§ 26 ods. 8 písm. c) zákona č. 261/2002 Z. z.),

36. koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní (§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 387/2002 Z. z."),

37. uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí (§ 9 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z.),

38. podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie krízového štábu (§ 9 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z.),

39. na základe podnetov koordinačného strediska integrovaného záchranného systému prejednáva priestupky za porušenie § 19 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,

40. podieľa sa na vypracúvaní plánu kontrolnej činnosti okresného úradu zameranej na dodržiavanie povinností ustanovených zákonom č. 544/2002 Z. z.,

41. vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom (§ 12a zákona č. 544/2002 Z. z.),

42. podieľa sa na kontrolách dodržiavania povinností ustanovených zákonom č. 544/2002 Z. z., ktoré sa uskutočňujú na základe plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, na základe vlastnej kontrolnej činnosti, podnetov od odboru živnostenského podnikania, Horskej záchrannej služby, Asociácie horských vodcov a občanov prejednáva priestupky za porušenie § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. a), § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a § 12 ods. 7 (§ 13 zákona č. 544/2002 Z. z.),

43. rozhoduje o uložení pokuty za iný správny delikt ako priestupok právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie § 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1 a 3, § 9 a § 10 (§ 14 zákona č. 544/2002 Z. z.) .); uložené pokuty zadáva do informačného systému,

44. plní úlohy pri ochrane pred povodňami (§ 34 zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami - ďalej len „zákon č. 7/2010 Z. z."),

45. zabezpečuje hlásnu a povodňovú službu a varovanie obyvateľstva pri povodniach (§ 15 zákona č. 7/2010 Z. z.),

46. analyzuje a vyhodnocuje vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác (§ 19 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z.),

47. vysiela na žiadosť prednostu okresného úradu životného prostredia zástupcu do obvodnej povodňovej komisie (§ 27 ods. 13 zákona č. 7/2010 Z. z.),

48. v mimopracovnom čase zabezpečuje plnenie úloh vyčlenením zamestnanca z odboru civilnej ochrany a krízového riadenia do služobnej alebo pracovnej pohotovosti (§ 96 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov),

49. vedie informácie o obsahu havarijného plánu používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, ak ide o činnosti zatriedené do rizikovej triedy 3 alebo 4, (§10, ods.l písm. f) a §16 zákona C. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov),

  

 c) na úseku krízového riadenia

1.  pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu týkajúce sa zabezpečenia obrany štátu a zachovania jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie orgánov miestnej štátnej správy v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu podľa či. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z."),

2.  pripravuje pre bezpečnostnú radu okresu podklady na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie a krízovej situácie a pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu v okrese pôsobnosti okresného úradu a návrhy opatrení na predchádzanie krízovej situácie (či. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

3.  zabezpečuje a pripravuje pre bezpečnostnú radu okresu podklady a materiály na plnenie úloh, ktorými sa realizujú rozhodnutia bezpečnostnej rady okresu v období krízovej situácie (či. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

4.  zabezpečuje a pripravuje pre bezpečnostnú radu okresu podklady a plní úlohy súvisiace so zabezpečením uložených opatrení iným štátnym orgánom a obciam v okrese svojej územnej pôsobnosti (či. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

5.  zabezpečuje úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu spojené s jej činnosťou (či. 10 ods. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

6.  zabezpečuje prípravu a realizáciu opatrení na vykonanie nariadenej čiastočnej alebo všeobecnej mobilizácie ozbrojených síl (či. 1 ods. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

7.  vypracúva návrh plánu práce bezpečnostnej rady okresu na kalendárny rok a návrh ročného plánu úloh na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností pre okresný úrad, koordinuje plnenie úloh podľa pokynov a usmernení ministerstva a príslušných ústredných orgánov štátnej správy,

8.  plní úlohy sekretariátu krízového štábu okresného úradu, podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie krízového štábu a vedie jeho dokumentáciu (§ 9 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z.),

9.  koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení (§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),

10. koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní (§9 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),

11. vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií (§ 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z.),

12. plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, okresným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení (§ 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 387/2002 Z. z.),

13. uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí (§ 9 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z.),

14. spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení (§ 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 387/2002 Z. z.),

15. organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie (§ 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 387/2002 Z. z.),

16. môže uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu (§ 14 zákona č. 387/2002 Z. z.) .); uložené pokuty zadáva do informačného systému,

 

d) na úseku obrany štátu

1.  vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovávaním bezpečnosti a obrany štátu kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na vykonávaní mobilizačných cvičení podľa § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 319/2002 Z. z."),

2.  koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z.),

3.  prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja kontroluje plnenie týchto úloh (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 319/2002 Z. z.),

4.  spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri vedení evidencie právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 319/2002 Z. z.),

5.  spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri vedení jeho evidencie, určovaní a kontrole vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných v čase vojny alebo vojnového stavu (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 319/2002 Z. z),

6.  vedie na základe podkladov okresného úradu v sídle kraja a obcí vo svojom územnom obvode evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie obrany štátu (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 319/2002 Z. z.),

7.  ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja alebo na návrh obce vo svojom územnom obvode v čase vojny alebo vojnového stavu pracovnú povinnosť fyzickým osobám (§ 10 ods.lpísm.f)zákonač.319/2002Z.z.),

8.  rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 319/2002 Z. z.),

9.  ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (§10 ods. 1 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z.),

10. ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 319/2002 Z. z.),

11. ukladá v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu povinnosť

a) zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie a fyzické osoby sú určené na plnenie týchto úloh,

b)  vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného zamestnávateľa (§ 10 ods. 1 písm. j) zákona č. 319/2002 Z. z.),

 12. oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie alebo pracovnú povinnosť (§ 10 ods. 1 písm. k) zákona č. 319/2002 Z. z.),

13. podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu (§ 10 ods. 1 písm. 1) zákona č. 319/2002 Z. z.),

14. doručuje rozhodnutie o uložení pracovnej povinnosti, povinnosti poskytnúť ubytovanie a povinnosti poskytnúť vecný prostriedok prostredníctvom pošty, obce alebo fyzických osôb vopred určených okresným úradom (§ 10 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z.),

15. môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie (§ 32 zákona č. 319/2002 Z. z.) .); uložené pokuty zadáva do informačného systému,

16. zabezpečuje priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky okresného úradu v sídle kraja a uhrádza náklady súvisiace s poskytnutím priestorov a ich prevádzkou podľa § 11 ods. 6 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 570/2005 Z. z."),

17. zabezpečuje oslobodenie zamestnancov okresného úradu od povinnosti vykonať mimoriadnu službu (§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.),

18. oznamuje okresnému úradu v sídle kraja meno a priezvisko prednostu okresného úradu, primátorov miest, starostov obcí a mestských častí dislokovaných vo svojom územnom obvode, ktorí sú oslobodení od výkonu mimoriadnej služby (§ 17 ods. 1 písm. k) a m) zákona č. 570/2005 Z. z.),

 

e) na úseku hospodárskej mobilizácie

1. vedie evidenciu prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie [podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.")],

2.  rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu (§ 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.),

3.  riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.),

4.  koná vo veciach priestupkov a správnych deliktov (§ 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z.),

5.  uplatňuje na okresnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 1 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.),

6.  informuje okresný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, ak informácie nie sú dostupné prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 1 písm. f) bod 1 a 2 zákona č. 179/2011 Z. z.),

7.  spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a spolupracuje pritom s obcami, Sociálnou poisťovňou, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode (§ 16 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 179/2011 Z. z.),

8.  v období krízovej situácie dáva podnet okresnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z.),

9.  po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území obvodu vyžaduje od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov z evidencie poistencov alebo od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa profesie na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti (§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.),

10. príkazom prednostu v rámci svojej pôsobnosti určuje subjekty hospodárskej mobilizácie vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie a zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 3 písm. c) bod 1 až 3 zákona č. 179/2011 Z. z.),

11. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie vydáva alebo zrušuje písomný príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný príkaz právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi a fyzickej osobe na vecné plnenie alebo písomný príkaz právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi na opatrenie hospodárskej mobilizácie v oblasti poskytovania služieb; v písomnom príkaze určí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z.),

12. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti (§ 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.),

13. organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení (§ 16 ods. 3 písm. f) zákona č. 179/2011 Z. z.),

14. informuje okresný úrad v sídle kraja o skutočnostiach podľa § 16 ods. 3 písm. g) bod 1 až 5 zákona č. 179/2011 Z. z.,

15. na základe požiadavky určeného subjektu (podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. je určeným subjektom podnikateľ, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola alebo nezisková organizácia) zabezpečuje doplnenie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov na účel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonáva určený subjekt na základe rozhodnutia alebo príkazu; doplnenie ľudských zdrojov zabezpečuje v spolupráci s obcami (§ 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 179/2011 Z. z.),

 

 

f) na úseku ochrany utajovaných skutočností

Prednosta okresného úradu najmä

1. vytvára podmienky pre prácu s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje kontrolu ochrany utajovaných skutočností na okresnom úrade a u podnikateľa, ktorému bola postúpená utajovaná skutočnosť podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z."),

2.  určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje vedenie zoznamu funkcií (§8 ods. 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z.),

3.  zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené zamestnancov okresného úradu (§ 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z.),

4.  žiada Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ") prostredníctvom vecne príslušného útvaru ministerstva o vykonanie bezpečnostnej previerky pre navrhované osoby, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné; zabezpečuje predloženie podkladových materiálov a ich vyhodnotenie (§ 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z.),

5.  žiada NBÚ prostredníctvom vecne príslušného útvaru ministerstva o zastavenie bezpečnostnej previerky s uvedením dôvodu (§ 24 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.),

6.  určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia s vymedzením rozsahu a zodpovedá za podpísanie záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenia o mlčanlivosti a zrušuje takéto určenie; pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Dôverné zabezpečuje zaslanie kópií týchto dokumentov NBÚ prostredníctvom vecne príslušného útvaru ministerstva do 30 dní; zabezpečí založenie originálov do osobného spisu (§ 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z.),

7.  zabezpečuje vedenie evidencií a zoznamov oprávnených osôb a osôb, ktorým oprávnenie zaniklo (§ 8 ods. 2 písm. j) zákona č. 215/2004 Z. z.),

8.  zasiela NBÚ prostredníctvom vecne príslušného útvaru ministerstva hlásenie o zmene mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a bezúhonnosti oprávnenej osoby pre stupne utajenia Dôverné (§ 8 ods. 2 písm. k) zákona č. 215/2004 Z. z.),

9.  zabezpečuje oboznámenie zamestnancov okresného úradu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností, vyžaduje ich dodržiavanie a prijíma opatrenia pri ich porušení (§ 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.),

10. zabezpečuje predloženie žiadosti o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca vecne príslušnému útvaru ministerstva; na základe úspešného absolvovania skúšky bezpečnostného zamestnanca na NBÚ ho písomne poveruje plnením úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností [§ 4 ods. 1 a 7 vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca (ďalej len „vyhláška NBÚ č. 331/2004 Z. z.")],

11. zodpovedá za podpísanie a zaslanie kópií záznamov o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Dôverné NBÚ prostredníctvom vecne príslušného útvaru ministerstva (§ 41 zákona č. 215/2004 Z. z.),

12. predkladá vecne príslušnému útvaru ministerstva na stanovisko návrh zmluvy o postúpení utajovaných skutočností na podnikateľa (§ 43 a 44 zákona č. 215/2004 Z. z.),

13. zasiela vecne príslušnému útvaru ministerstva podklady o certifikovaných mechanických zábranných prostriedkoch a technických zabezpečovacích prostriedkoch (§ 54 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.),

14. zasiela vecne príslušnému útvaru ministerstva správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností za predchádzajúci kalendárny rok, v termíne do konca januára (§ 8 ods. 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z.),

15. zodpovedá za spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti chráneného priestoru (§ 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z., vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z),

16. prešetruje okolnosti neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou, posudzuje rozsah a prípadné hroziace následky neoprávnenej manipulácie alebo pokusy o narušenie ochrany utajovaných skutočností, prijíma opatrenia na zamedzenie, likvidáciu alebo zmiernenie následkov neoprávnenej manipulácie (§ 8 ods. 2 písm. 1) zákona č. 215/2004 Z. z. a § 25 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška NBÚ č. 453/2007 Z. z."),

17. v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu oznámi vec vecne a miestne príslušnému útvaru Policajného zboru, o čom upovedomí vecne príslušný útvar ministerstva (§ 25 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z.),

18. vypracúva správu o spôsobe, záveroch prešetrenia a následných opatreniach prijatých proti neoprávnenej manipulácii a zasiela ju NBÚ prostredníctvom vecne príslušného útvaru ministerstva do 30 dní od jej zistenia; ak bola vec oznámená orgánom činným v trestnom konaní, oznamuje dátum, názov a adresu orgánu, ktorému bolo trestné oznámenie podané,

19. zodpovedá za schválenie technických prostriedkov do prevádzky podľa § 3 vyhlášky NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov,

20. písomne poveruje bezpečnostného zamestnanca alebo zriaďuje osobitné pracovisko v súlade s §9ods.l zákona č. 215/2004 Z. z.

Bezpečnostný zamestnanec najmä

1.  vedie zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné (§ 6 písm. b) a c) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),

2.  vedie zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a zoznam a evidenciu osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené (§ 6 písm. a) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),

3.  vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami (§ 6 písm. d) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),

4.  vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť v rozsahu stanovenom prednostom,

5.  podieľa sa na zisťovaní a prešetrovaní prípadov neoprávnených manipulácií a vedie ich zoznam,

6.  zúčastňuje sa školení, ktoré k ochrane utajovaných skutočností organizuje vecne príslušný útvaru ministerstva,

7.  plní ďalšie úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu vymedzenom prednostom.

 

SPOLOČNÉ ČINNOSTI ODBOROV

1.  každý odbor zabezpečuje výkon rozhodnutia, ak rozhodnutie o uložení pokuty nie je splnené,

2.  každý odbor prešetruje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. na úseku štátnej správy, ktorý patrí do jeho pôsobnosti, zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. a poskytuje informácie podľa zákona o slobode informácií.