Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Žiar nad Hronom
Doprava a pozemné komunikácie
Ul. M. Chrásteka 586/27,
965 01 Žiar nad Hronom

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Slavomíra Kršiaková / poverená výkonom funkcie vedúceho odboru /
telefón: 096164 2950, mobil: 0908 978 871
e-mail: ocdpk.zh@minv.sk, slavomira.krsiakova@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Všetky Klientské centrá a Okresné úrady sú od 2.11.2020 otvorené !!!

Doprava a pozemné komunikácie


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

Činnosti odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresného úradu Žiar nad Hronom:

Podľa § 138 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad

a) vystupuje ako schvaľovací orgán a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni štátnu správu v nasledovných veciach:

1. schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,

2. schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,

3. jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu,

4. uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,

5. opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,

6. vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby a vedie ich evidenciu,

7. povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

8. schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

9. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie, rámu alebo motora a vedie ich evidenciu,

10. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu,

11. vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,

12. vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,

13. dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke po ukončení dočasného vyradenia a predlžuje dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

14. trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

15. nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej alebo nebezpečnej chyby pri cestnej technickej kontrole,

16. sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,

17. nariaďuje podrobenie vozidla

       a. technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

       b. emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

       c. kontrole originality,

b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území okresu,

c) ukladá pokuty a iné sankcie,

d) poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie typového schválenia EÚ, uznanie schválenia alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,

e) spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území okresu.

Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Okresné úrady

a) vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,

b) povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu,

c) vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,

d) riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,

e) prejednávajú priestupky podľa na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií,

f) určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,

g) sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.

Podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) prerokúva priestupky a ukladá pokuty,

b) prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe,

c) uložené pokuty zadáva do informačného systému;

Podľa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) prerokúva priestupky a ukladá pokuty,

b) prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe,

c) uložené pokuty zadáva do informačného systému.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
15. 1. 2021 | Návrh o vydanie duplikátov dokladov OEV časť II a TOV (164,7 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na zmenu kategórie vozidla u prívesov O na kategóriu Ra (163,4 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na zápis spájacieho zariadenia (163,5 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na zápis náhradneho id_čísla vozidla VIN (161,9 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík do OEV časť II a TOV podľa 42 vyhlašky 131 2018 (163,4 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na zápis zvlaštnej výbavy (163,1 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na výmenu TOV za OEV (164,0 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na vnútroštatne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla (161,6 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému komponentu alebo samostatnej technickej jednotky (158,6 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu 26 vyhl 131-2018 (191,4 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na úpravu vozidla na prepravu nebezpečných veci a zápis do OEV časť II (163,5 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na schválenie prestavby jednotlivého vozidla (163,1 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na pridelenie a vydanie ZEC s pism C pri jednotlivo dovezenom vozidle (166,8 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na opravu nesprávnych technických údajov v OEV časť II alebo v TOV (164,3 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na opätovné schválenie vozidla (162,5 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na odstránenie priečkového systému (163,2 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na montáž plynového zariadenia ktoré má udelené typové schválenie retrofitný systém (162,9 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na montáž a demontáž zvláštnych výstražných svetiel modrej farby zvukových výstražných znamení a zápis do OEV časť II (242,8 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na montáž a demontáž zvláštnych výstražných svetiel oranžovej farby a zapis do OEV časť II (242,5 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na montáž a demontáž dvojitého ovládania vozidiel AUTOŠKOLY a vykonanie zmeny v OEV časť II (165,5 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na jednotlivé uznanie (278,6 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na dodatočné schválenie (245,3 kB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh na demontáž plynového zariadenia z vozidla (240,9 kB) pdf
15. 1. 2021 | Technické údaje vozidla s obmedzenou prevádzkou Farmárske značky (1,5 MB) pdf
15. 1. 2021 | Návrh Farmárske značky - vnútro štátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (262,1 kB) pdf
8. 1. 2021 | 1 Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentacii DOC (28,7 kB) doc
8. 1. 2021 | 1 PDF Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentacii (127,1 kB) pdf
8. 1. 2021 | 2 Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z cesty na susednú nehnuteľnosť (29,2 kB) doc
8. 1. 2021 | 2 PDF Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z cesty na susednú nehnuteľnosť (190,0 kB) pdf
13. 10. 2020 | 3 Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie (29,2 kB) doc
13. 10. 2020 | 3 PDF Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie (128,4 kB) pdf
13. 10. 2020 | 4 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (29,7 kB) doc
13. 10. 2020 | 4 PDF Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (131,8 kB) pdf
13. 10. 2020 | 5 Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie cesty (31,2 kB) doc
13. 10. 2020 | 5 PDF Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie cesty (134,5 kB) pdf
13. 10. 2020 | 6 Žiadosť o povolenie uloženia vedenia do telesa cesty (31,2 kB) doc
13. 10. 2020 | 6 PDF Žiadosť o povolenie uloženia vedenia do telesa cesty (133,4 kB) pdf
13. 10. 2020 | 7 Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení (30,2 kB) doc
13. 10. 2020 | 7 PDF Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení (127,9 kB) pdf
13. 10. 2020 | 8 Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzky cesty (31,2 kB) doc
13. 10. 2020 | 8 PDF Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzky cesty (133,1 kB) pdf
13. 10. 2020 | 9 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (28,7 kB) doc
13. 10. 2020 | 9 PDF Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (127,5 kB) pdf
13. 10. 2020 | 10 Žiadosť o záväzné stanovisko k umiestneniu reklamných, informačných resp. propagačných zariadení pri ceste ....... (31,7 kB) doc
13. 10. 2020 | 10 PDF Žiadosť o záväzné stanovisko k umiestneniu reklamných, informačných resp. propagačných zariadení pri ceste ....... (133,4 kB) pdf
13. 10. 2020 | 11 Žiadosť o povolenie prepravy nadmieru ťažkého alebo rozmerného predmetu alebo vozidla (35,3 kB) doc
13. 10. 2020 | 11 PDF Žiadosť o povolenie prepravy nadmieru ťažkého alebo rozmerného predmetu alebo vozidla (146,4 kB) pdf
13. 10. 2020 | 12 Ohlásenie stavebných úprav (30,2 kB) doc
13. 10. 2020 | 12 PDF Ohlásenie stavebných úprav (130,5 kB) pdf
13. 10. 2020 | 13 Žiadosť o stavebné povolenie (47,6 kB) doc
13. 10. 2020 | 13 PDF Žiadosť o stavebné povolenie (156,9 kB) pdf
13. 10. 2020 | 14 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (36,4 kB) doc
13. 10. 2020 | 14 PDF Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (146,4 kB) pdf
13. 10. 2020 | 15 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (28,7 kB) doc
13. 10. 2020 | 15 PDF Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (125,8 kB) pdf