Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žiar nad Hronom / Doprava a pozemné komunikácie

Klientske centrum Žiar nad Hronom
Doprava a pozemné komunikácie
Ul. M. Chrásteka 586/27,
965 01 Žiar nad Hronom

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Štefánia Čierťaská
telefón: Klientske centrum: 0961 64 5704
e-mail: TA.13G4@UJ.TDPQF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

Činnosti odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresného úradu Žiar nad Hronom:

Podľa § 138 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad

a) vystupuje ako schvaľovací orgán a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni štátnu správu v nasledovných veciach:

1. schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,

2. schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,

3. jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu,

4. uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,

5. opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,

6. vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby a vedie ich evidenciu,

7. povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

8. schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

9. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie, rámu alebo motora a vedie ich evidenciu,

10. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu,

11. vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,

12. vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,

13. dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke po ukončení dočasného vyradenia a predlžuje dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

14. trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

15. nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej alebo nebezpečnej chyby pri cestnej technickej kontrole,

16. sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,

17. nariaďuje podrobenie vozidla

       a. technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

       b. emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

       c. kontrole originality,

b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území okresu,

c) ukladá pokuty a iné sankcie,

d) poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie typového schválenia EÚ, uznanie schválenia alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,

e) spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území okresu.

Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Okresné úrady

a) vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,

b) povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu,

c) vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,

d) riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,

e) prejednávajú priestupky podľa na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií,

f) určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,

g) sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.

Podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) prerokúva priestupky a ukladá pokuty,

b) prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe,

c) uložené pokuty zadáva do informačného systému;

Podľa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) prerokúva priestupky a ukladá pokuty,

b) prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe,

c) uložené pokuty zadáva do informačného systému.