Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Krupina / Životné prostredie

Klientske centrum Krupina
Životné prostredie
Čsl. armády 2190,
963 01 Krupina

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Milan Blaško, štátna správa ochrany ovzdušia
telefón: 0961 63 5774

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

Činnosti odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Krupina: 

a) na úseku odborných činností  

 

1. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode, na úsekoch:

1.1. ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

1.2. posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.3. ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.4. prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.5. štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

1.6. verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

1.7. ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z., najmä:

- riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami,

- organizuje a vykonáva povodňové prehliadky v súčinnosti so správcami vodných tokov, obcami a ďalšími subjektmi a ukladá odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej prehliadke,

 - navrhuje prednostovi úradu vyhlásenie a odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásenie mimoriadnej situácie; vydanie príkazu na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami subjektom, ktoré vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce,

- usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,

- schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu, nájomcu a vypožičiavateľa drobného vodného toku,

- schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo užívateľa stavby v inundačnom území vodného toku pobrežný pozemok a záplavové územie, správcu alebo užívateľa stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby,

- schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku,

- zostavuje povodňový plán okresu a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja,

- organizačne zabezpečuje činnosť obvodnej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,

- zabezpečuje činnosť technického štábu obvodnej povodňovej komisie,

- vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,

- ukladá právnickým osobám fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,

- vyžaduje súhlas Ministerstva životného prostredia SR na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy  výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami,

- navrhuje prednostovi okresného úradu zloženie verifikačnej komisie na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd a sumarizuje výsledky verifikácie povodňových škôd,

- vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá okresnému úradu v sídle kraja,

 

b) na úseku špecializovaných činností

1. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov ministerstva životného prostredia; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,

2. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie,

3. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného prostredia návrhy zákonov a zásadných materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je ministerstvo životného prostredia,

4. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní

rozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni okresu,

5. vyhotovuje podklady na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce,

6. zabezpečuje podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja vo veciach náhrady za škodu spôsobenú chránenými živočíchmi a náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

7. vypracúva podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja do plánu hlavných úloh a plánu legislatívnych úloh v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pre ministerstvo životného prostredia,

8. pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

9. vykonáva ďalšie úlohy na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uložené ministerstvom životného prostredia.