Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Krupina / Kataster

Klientske centrum Krupina
Kataster
Čsl. armády 2190,
963 01 Krupina

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Marián Drugda

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

Činnosti katastrálneho odboru Okresného úradu Krupina: 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam 

 • posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra
 • zapisuje práva k nehnuteľnostiam
 • vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľnosti
 • spravuje a priebežne aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností
 • oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností
 • zapisuje ohlásené zmeny údajov katastra nehnuteľností
 • rozhoduje o vklade práva k nehnuteľnostiam
 • rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora
 • zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostky v súdnom konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad a vo všetkých konaniach, v ktorých rozhodol v prvom stupni
 • rozhoduje o vrátení správnych poplatkov
 • podáva návrh na získanie, resp. odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti  ozhodovať o návrhu na vklad
 • vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na oddelení
 • rozhoduje o predmete evidovania v katastri nehnuteľností
 • pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh oddelenia
 • v rámci autoremedúry rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch v zmysle správneho poriadku
 • pripravuje podklady k prešetreniu sťažnosti a petície smerované proti činnosti oddelenia
 • poskytuje za oddelenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa platnej smernice
 • vykonáva činnosť podateľne
 • zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu podľa vyhlášky Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam
 • plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
 • zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku
 • vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam
 • poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám
 • prijíma, eviduje, vybavuje, resp. zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických a fyzických osôb
 • zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska
 • organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť vedúceho odboru
 • zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok odboru
 • navrhuje za oddelenie vyraďovanie dokumentačných fondov v skartačnom konaní
 • zodpovedá za inventarizáciu majetku
 • eviduje poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • poskytuje súčinnosť vlastníkom a iným oprávneným osobám, obciam a štátnym orgánom a notárom
 • plní úlohy BOZP, PO, OOÚ a CO.

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 

 • kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností
 • spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností
 • zabezpečuje tvorbu vektorových máp
 • vedie register územných jednotiek
 • rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby po vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra
 • zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,
 • preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným
 • nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra
 • reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov,
 • prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, týkajúce sa registrov G1 – G5 v súlade so spravovacím poriadkom,
 • predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného zboru,
 • spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde,
 • spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za odbor
 • vykonáva činnosti spojené s úhradou príspevkov v rámci konania tvorby registrov
 • obnovenej evidencie pozemkov
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 • zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti
 • spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra
 • poskytuje údaje z katastra nehnuteľností
 • vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností,
 • spravuje zbierku listín
 • overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín
 • vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov obnovenej evidencie pozemkov
 • odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav Bratislava
 • vedie knihu poskytovania údajov katastra nehnuteľností
 • navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi
 • spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
 • rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte
 • pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
 • rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním
 • rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych území
 • rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme,
 • pripravuje technické podklady, vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť prvostupňovému orgánu v katastrálnom konaní
 • pripravuje podklady k prešetreniu sťažnosti a petície smerované proti činnosti oddelenia
 • vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na oddelení
 • poskytuje za oddelenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • poskytuje súčinnosť vlastníkom a iným oprávneným osobám, obciam a štátnym orgánom a notárom
 • navrhuje za oddelenie vyraďovanie dokumentačných fondov v skartačnom konaní
 • plní úlohy BOZP, PO, OOÚ a CO.