Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Poltár / Kataster

Klientske centrum Poltár
Kataster
Železničná 2,
987 01 Poltár

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Agáta Melicherová - poverená vedením odboru
telefón: 0961 57 6050, 0905 272 524
e-mail: TA.EAYPFYITA@S1FLYUQGRY4.SKSIS@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

  • Zabezpečuje prijímanie a spracovanie podaní /vyznačenie plomb/ a ich následnú evidenciu v ručných /papierových/ registroch  a prostredníctvom programu WRKN /výpočtovej techniky/, vytvorenie spisových obalov a následnú distribúciu na ďalšie konanie, spracovanie poštovej agendy, poskytovanie informácií.
  • Zabezpečuje Rozhodovanie o povolení vkladu vlastníckeho a iného práva do katastra nehnuteľností v zákonných lehotách do 15,20 a 30 dní od doručenia návrhu na vklad podľa typu podania.
  • Zabezpečuje overovanie geometrických plánov / zákonná lehota 7 dní/  a iných výsledkov geodetických a kartografických prác.
  • Zabezpečuje poskytovanie informácií pre fyzické a právnické osoby /LV, identifikácie parciel, snímky z katastrálnej mapy, inf. zo zbierky listín /, poskytovanie súčinnosti notárom, exekútorom, správcom konkurznej podstaty, polícií a ďalším oprávneným osobám.
  • Zabezpečuje zápis verejných a iných listín do katastra nehnuteľností /dedičstvá, osvedčenia notárov, exekúcie, nájomné zmluvy , zmluvy o prevode správy majetku štátu, zmena poradia záložných práv atď. v zákonných lehotách do 60 dní alebo do 24 hodín podľa typu listiny.

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]