Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Kataster

Klientske centrum Trnava
Kataster
Vajanského 615/2,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Monika Švecová
telefón: 033/2819001, 033/2819269, 033/2819274
fax: 033/5936340
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

 

a) všeobecná pôsobnosť

 1. spravuje katastrálny operát podľa § 8 katastrálneho zákona a štátnu dokumentáciu podľa § 11 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/1995 Z. z.),
 2. vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,
 3. pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku katastra,
 4. vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi,
 5. vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť druhostupňového orgánu v katastrálnom konaní,
 6. vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na úseku katastra,
 7. spolupracuje so zamestnancami iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra,
 8. vypracúva podklady do správy o vybavovaní sťažností a petícií okresným úradom,
 9. plní ďalšie úlohy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
 10. prerokúva priestupky podľa katastrálneho zákona a zákona č. 215/1995 Z. z. a vedie ich evidenciu,
 11. poskytuje súčinnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad geodézie“) pri riadení, kontrolovaní a usmerňovaní výkonu štátnej správy na úseku katastra,
 12. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi na úseku katastra nehnuteľností, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 13. koordinuje a zabezpečuje školenia a pracovné stretnutia pri zmenách právnych a technických predpisov a iných aktov riadenia na úseku katastra nehnuteľností,
 14. metodicky riadi a usmerňuje činnosti v kontrolnej oblasti na úseku katastra,
 15. kontroluje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní,
 16. pripravuje polročné zamerania kontrolnej činnosti katastrálnych odborov,
 17. vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, interných predpisov a iných aktov riadenia vydaných na ich základe,
 18. prerokúva protokoly z kontrol s vedúcimi kontrolovaných subjektov, kontroluje plnenie a účinnosť opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
 19. vykonáva následnú kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku u opodstatnených sťažností vybavovaných katastrálnymi odbormi,
 20. vypracúva ročnú správu o kontrolnej činnosti na úseku katastra a správu o vybavovaní sťažností a petícií na odbore pre úrad geodézie,
 21. spracúva podklady na uplatnenie náhrady škody spôsobenej pri výkone štátnej správy pre úrad geodézie,
 22. vypracúva sumár evidencií priestupkov okresných úradov vo svojom územnom obvode prerokovaných na úseku geodézie, kartografie a katastra a zasiela ho úradu geodézie;

b) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam - zápisy práv

 1. posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností,
 2. zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
 3. vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností,
 4. spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností,
 5. oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností;

c) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam - vkladové konania

 1. rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam,
 2. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
 3. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov,
 4. podáva návrh na získanie alebo odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad,
 5. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní v prípade, že v správnom konaní rozhodol v prvom stupni;

d) na úseku registratúry a podateľne

 1. zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisov podľa vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam,
 2. zabezpečuje činnosti na úseku registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,
 3. zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi podľa spravovacieho poriadku,
 4. vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam,
 5. poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám,
 6. prijíma, eviduje, vybavuje, alebo zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických a fyzických osôb,
 7. zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska,
 8. zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť vedúceho odboru,
 9. zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok odboru,
 10. zabezpečuje príjem a spracovanie elektronických podaní z Ústredného portálu verejnej správy,

e) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií - technicko-informačné činnosti

 1. kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností,
 2. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje v súčinnosti s oddelením zápisov práv k nehnuteľnostiam jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností,
 3. zabezpečuje tvorbu vektorových katastrálnych máp, vektorových máp určeného operátu a súvisiacich elektronických podkladov,
 4. vedie register územných jednotiek,
 5. rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby údajov katastra nehnuteľností po vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra,
 6. zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,
 7. preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra nehnuteľností,
 8. reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,
 9. zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov,
 10. prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, ktoré je potrebné zabezpečiť pred overením geometrických plánov, pred overením geodetických činností pre pozemkové úpravy, pred overením zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov, pred meraním alebo digitalizáciou a zobrazením predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky,
 11. predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného zboru,
 12. spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde,
 13. spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za odbor,
 14. vykonáva výpočet výšky príspevkov v rámci tvorby registrov obnovenej evidencie pozemkov a poskytuje súčinnosť pri činnostiach spojených s úhradou príspevkov,
 15. zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra podľa zákona č. 215/1995 Z. z.,
 16. zabezpečuje odbornú pomoc koncovým používateľom v technickej oblasti,
 17. poskytuje súčinnosť pri školeniach koncových používateľov informačného systému katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením,
 18. spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra, spolupracuje pri zabezpečení prevádzky a funkčnosti technických zariadení na pracoviskách katastra nehnuteľností a zabezpečuje archiváciu súborov popisných informácií a súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 19. poskytuje údaje z katastra nehnuteľností,
 20. vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje, spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností,
 21. spravuje zbierku listín,
 22. overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín,
 23. vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov obnovenej evidencie pozemkov,
 24. odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav Bratislava,
 25. eviduje poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností,
 26. navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi,
 27. spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
 28. poskytuje súčinnosť pri spracovaní podkladov pre plnenie § 3 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
 29. pripravuje technické podklady, vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť prvostupňovému orgánu v katastrálnom konaní,
 30. pripravuje elektronické výpisy z listov vlastníctva na právne úkony pre integrované obslužné miesta občanov,
 31. riadi, usmerňuje a kontroluje vyhotovovanie a preberanie registrov obnovenej evidencie pozemkov, projektov pozemkových úprav a ich zápis do katastra nehnuteľností,
 32. riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti na úseku spravovania a aktualizácie katastra nehnuteľností,
 33. riadi, usmerňuje a kontroluje vykonávanie revízie údajov katastra nehnuteľností, vykonávanie obnovy operátov katastra nehnuteľností, vykonávanie zmien hraníc a názvov katastrálnych území a tvorby a aktualizácie vektorových máp,
 34. riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti na úseku overovania a preberania výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,
 35. riadi, usmerňuje a kontroluje spracovanie sumárnych údajov o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde; vykonáva aktualizáciu registra územných jednotiek,
 36. spracúva výsledky sumárnych údajov katastra o pôdnom fonde podľa harmonogramu sumarizačných prác úradu geodézie a rozbor zmien o pôdnom fonde a jeho vývoji na úrovni kraja,
 37. spracúva návrhy katastrálnych území na obnovu operátov katastra nehnuteľností a na tvorbu vektorových máp pre úrad geodézie,
 38. zadáva spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu operátov katastra nehnuteľností, tvorbu vektorových máp, predkladá úradu geodézie požiadavky na úrovni kraja na zaradenie do plánu vecných úloh Geodetického a kartografického ústavu Bratislava,
 39. podáva na úrad geodézie návrhy na získanie alebo odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti na úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,
 40. koordinuje zriaďovanie názvoslovných zborov,
 41. spracúva hodnotenia v rámci štatistických zisťovaní a rezortného štatistického zisťovania, správy o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností na úrovni kraja,
 42. predkladá návrhy na riešenie úloh technického rozvoja a sleduje ich realizáciu,
 43. koordinuje a zabezpečuje komunikáciu medzi právnickými osobami zriadenými úradom geodézie a katastrálnymi odbormi v technickej oblasti,
 44. koordinuje a usmerňuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
 45. koordinuje a zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti,
 46. koordinuje a zabezpečuje školenia koncových používateľov informačného systému katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením,
 47. koordinuje a spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
 48. riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti na úseku dokumentácie, najmä dokumentácie technických podkladov a listín, štátnych mapových diel, poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností, vyhotovenie a vydávanie verejných listín;

f) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií - opravy chýb a katastrálne konania

 1. rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte,
 2. pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní,
 3. rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
 4. rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním,
 5. rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych území,
 6. rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme,