Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Obrana štátu

Klientske centrum Trnava
Obrana štátu
Kollárova 8,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Ľubomír Kubina
telefón: 033/5564246, 0905534764
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


4. októbra 2023 (streda) nebudú mať z technických príčin úradné hodiny – Klientske centrum, dopravný inšpektorát, oddelenie dokladov a ostatné pracoviská Okresného úradu Trnava

Obrana štátu

 

Odbor obrany štátu

Kollárova 8, 91702 Trnava

 

UPOVEDOMENIE

pre občanov s trvalým pobytom v Trnavskom kraji,

ktorí podali „Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby“.

 

Okresný úrad Trnava, odbor obrany štátu, ako správny orgán príslušný na konanie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 5 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a podľa § 49 ods. 2 s prihliadnutím na § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

upovedomuje

všetkých občanov s trvalým pobytom v Trnavskom kraji, ktorí podali „Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby“ (ďalej len „vyhlásenie“) ako účastníkov konania v zmysle § 14 správneho poriadku a nebolo im v 30 resp. 60 dňovej lehote vydané príslušné rozhodnutie, že z kapacitných a technických dôvodov nie je možné rozhodnúť o viac ako 6000 vyhláseniach v uvedenej lehote.

V prípadoch, že účastníkov konania odbor obrany štátu nevedie v evidencii, sú dôvody vyradenia z evidencie zisťované vo Vojenskom archíve Trnava, ktorý podľa oznámenia z 2.3.2023 tiež nie je z kapacitných dôvodov schopný vybaviť naše žiadosti do 30 dní.

Taktiež z kapacitných a technických dôvodov nie je možné všetkým nevybaveným účastníkom konania zaslať toto upovedomenie jednotlivo.

Z vyššie uvedených dôvodov Okresný úrad Trnava, odbor obrany štátu pristúpil k takejto forme upovedomenia a žiada účastníkov konania o trpezlivosť a pochopenie. Vyhlásenia budú vybavované postupne ako boli evidované.

Zároveň informujeme účastníkov konania, že kladným výsledkom správneho konania po podaní vyhlásenia je „zaradenie účastníka konania do dokumentácie občanov, povinných vykonať alternatívnu službu“, ktoré trvá do zániku brannej povinnosti alebo do späťvzatia vyhlásenia. Z toho dôvodu nie je nutné vyhlásenie v budúcnosti podávať opakovane.

 

 

 

Ing. Ľubomír Kubina    v.r.

           vedúci odboru obrany štátu

    Okresný úrad Trnava                                           

 

 

Podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov:

 

 1. vedie evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl, poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie, povoláva ich na výkon mimoriadnej služby,
 2. pripravuje, zabezpečuje a vykonáva mobilizáciu ozbrojených síl; vedie dokumentáciu na prípravu, zabezpečenie a vykonanie doplnenia ozbrojených síl alebo mobilizácie ozbrojených síl a na zabezpečenie výkonu alternatívnej služby a podieľa sa na spracovaní krízového plánu okresného úradu v sídle kraja za oblasť obrany štátu,
 3. realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby,
 4. vedie dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby, poskytuje im informácie a výpisy z tejto dokumentácie a povoláva ich na výkon alternatívnej služby,
 5. povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu,
 6. vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,
 7. vyraďuje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej povinnosti,
 8. vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,
 9. vykonáva v spolupráci s okresným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátu a vedie ich evidenciu a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné obdobné užívacie práva,
 10. predkladá podklady na rozhodnutie okresného úradu v územnom obvode kraja o uložení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky a nehnuteľnosti potrebné v čase vojny alebo vojnového stavu na plnenie úloh potrebných na obranu štátu právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami,
 11. na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže v čase vojny alebo vojnového stavu uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; návrhy na uloženie tejto povinnosti predkladá okresnému úradu v územnom obvode kraja,
 12. poskytuje Personálnemu úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely plnenia úloh personálneho doplňovania ozbrojených síl údaje uvedené v zákone č. 570/2005 Z. z. o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť,
 13. navrhuje okresnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť,
 14. podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti brannej výchovy obyvateľstva a podpory činnosti vojenských záujmových združení,
 15. spolupracuje
  • s orgánmi miestnej štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 319/2002 Z. z.“),
  • s okresnými úradmi v územnom obvode kraja pri výkone kontroly plnenia úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
  • s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z.,
 16. prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty podľa § 20 a § 20a zákona č. 570/2005 Z. z. a podľa § 13 a § 14 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 17. predkladá Ministerstvu obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podklady na priznanie vojenskej hodnosti občanom, ktorí skončili služobný pomer,
 18. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu okresným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh,
 19. koordinuje v spolupráci s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú okresné úrady v územnom obvode kraja a obce.

Podľa zákona č. 570/2005 Z. z. plní aj tieto úlohy:

 1. rozhoduje o povolení dobrovoľne prevziať brannú povinnosť občanom, ktorému nevznikla branná povinnosť, a ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 2. rozhoduje o odložení nástupu odvedených registrovaných občanov a vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby,
 3. spolupracuje s vojenskými útvarmi pri zaraďovaní vojakov v zálohe do aktívnych záloh, pri nástupe vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh (ďalej len „vojak v aktívnej zálohe“) na pravidelné cvičenie a pri skončení pravidelného cvičenia, pri nástupe vojakov v aktívnej zálohe na plnenie úloh ozbrojených síl a pri skončení plnenia úloh ozbrojených síl,
 4. spracováva pre ministerstvo obrany podklady k povoleniu výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu,
 5. na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky povoláva vojakov v aktívnej zálohe na plnenie úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnej udalosti,
 6. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady na mzdu lekára, sestry a laboranta určených samosprávnym krajom na zabezpečenie odvodu alebo prieskumu zdravotnej spôsobilosti, na cestovné výdavky, stravné a ubytovanie uvedených a postupuje ich centru podpory na uhradenie,
 7. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady občanom v súvislosti s plnením brannej povinnosti alebo na lekárske vyšetrenie a postupuje ich centru podpory na uhradenie,
 8. na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby poskytuje vojenským útvarom zákonom určené údaje o občanoch,
 9. na plnenie úloh súvisiacich s riadením prípravy a povolania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby poskytuje ministerstvu obrany zákonom určené údaje o občanoch.

Podľa zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 569/2005 Z. z.“) plní aj tieto úlohy:

 1. na základe podaných vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby rozhoduje o zaradení občanov do dokumentácie evidovaných občanov,
 2. na   základe späťvzatí vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby rozhoduje o vyradení občanov z dokumentácie evidovaných občanov,
 3. vedie evidenciu zamestnávateľov žiadajúcich o pridelenie evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby,
 4. rozhoduje o odložení nástupu evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby,
 5. rozhoduje o preradení evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi,
 6. na základe nariadenia prezidenta Slovenskej republiky alebo na základe svojho rozhodnutia prepúšťa evidovaných občanov z výkonu alternatívnej služby,
 7. kontroluje v čase vojny a vojnového stavu u zamestnávateľov na miestach výkonu alternatívnej služby plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona,
 8. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady pre zamestnávateľa podľa § 8 ods. 6 zákona č. 569/2005 Z. z. a postupuje ich centru podpory na uhradenie.

Podľa zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zabezpečuje uverejnenie mobilizačných oznámení v obciach.

Na úseku ochrany utajovaných skutočností

Bezpečnostný správca plní úlohy v rámci svojej pôsobnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen íneskorších predpisov a podľa nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ochrane utajovaných skutočností.