Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Revúca
Kataster
Komenského 1237/40,
050 01 Revúca

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Janette Egedová
telefón: 058 / 281 98 20, 0905 395 650
e-mail: Janette.Egedova@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Od 21.12.2020 sú stanovené úradné hodiny v klientskom centre od 8:00 hod. do 12:00 hod. !!!

Kataster

·     Zabezpečuje prijímanie a spracovanie podaní /vyznačenie plomb/ a ich následnú evidenciu v ručných (papierových) registroch  a prostredníctvom programu WRKN (výpočtovej techniky), vytvorenie spisových obalov a následnú distribúciu na ďalšie konanie, spracovanie poštovej agendy, poskytovanie informácií.

·     Zabezpečuje Rozhodovanie o povolení vkladu vlastníckeho a iného práva do katastra nehnuteľností v zákonných lehotách do 15, 20 a 30 dní od doručenia návrhu na vklad podľa typu podania.

·     Zabezpečuje overovanie geometrických plánov (zákonná lehota 7 dní)  a iných výsledkov geodetických a kartografických prác.

·     Zabezpečuje poskytovanie informácií pre fyzické a právnické osoby (LV, identifikácie parciel, snímky z katastrálnej mapy, inf. zo zbierky listín), poskytovanie súčinnosti notárom, exekútorom, správcom konkurznej podstaty, polícií a ďalším oprávneným osobám.

·     Zabezpečuje zápis verejných a iných listín do katastra nehnuteľností (dedičstvá, osvedčenia notárov, exekúcie, nájomné zmluvy, zmluvy o prevode správy majetku štátu, zmena poradia záložných práv atď.) v zákonných lehotách do 60 dní alebo do 24 hodín podľa typu listiny.

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]