Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Revúca / Doprava a pozemné komunikácie

Klientske centrum Revúca
Doprava a pozemné komunikácie
Komenského 1237/40,
050 01 Revúca

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Ingrid Matheideszová
telefón: 0961 68 2950
e-mail: TA.13G4@S1FJAYPGYUKS5.PGLI3f@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

·     jednotlivé uznávanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezených vozidiel z tretieho štátu

·     vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel z členského a zmluvného štátu

·     vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel z tretieho štátu

·     vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo vyrobených / dovezených systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek

·     opätovné schvaľovanie jednotlivých vozidiel na prevádzku v cestnej premávke

·     jednotlivé uznávanie typového schválenia EÚ / schválenia jednotlivo dovezených vozidiel z členského a zmluvného štátu

·     dodatočné schvaľovanie jednotlivých vozidiel

·     povoľovanie a schvaľovanie prestavieb jednotlivých vozidiel

·     vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo vyrobených vozidiel

·      jednotlivé schvaľovanie EÚ jednotlivo vyrobených vozidiel

·      prideľovanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom s písmenom C

·      vnútroštátne schvaľovanie jednotlivo dokončovaných vozidiel

·     vnútroštátne schvaľovanie jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou

·     vydávanie dočasných povolení na prevádzku neschválených vozidiel

·     vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel pri výmene technického osvedčenia vozidla

·     vydávanie duplikátov osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel z dôvodu straty, poškodenia, odcudzenia, zničenia

·     zápisy zmien do osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla (spájacie zariadenia, alternatívne rozmery pneumatík a ráfikov, hromadné prestavby, výmeny motora, výmeny karosérie a rámu, montáž zvláštnej výbavy, retrofitný systém, úpravy vozidiel, atď.)

·     zápisy náhradných identifikačných čísiel vozidiel VIN

·     dočasné vyraďovanie neevidovaných vozidiel z cestnej premávky

·     opätovné uvádzanie dočasne vyradených vozidiel do cestnej premávky

·     štátny odborný dozor nad pracoviskami STK, EK, KO a montáže plynových zariadení

·     štátny odborný dozor nad základnou kvalifikáciou a pravidelným výcvikom vodičov

·     nariaďovanie technických a emisných kontrol vozidiel mimo ustanovených lehôt

·     trvalé vyraďovanie vozidiel z cestnej premávky

·     sledovanie povinnosti podrobovať vozidlá pravidelnej technickej a emisnej kontrole

·     riešenie priestupkov a pokút

 

Cestný správny orgán a stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy v okrese Rimavská Sobota a Revúca

 

·     povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme

·     záväzné stanovisko k umiestnenia reklamných, informačných resp. propagačných zariadení pri ceste

·     povolenie uloženia vedenia do telesa cesty

·     povolenie zvláštneho užívania cesty

·     povolenie uzávierky a obchádzky cesty

·     určenie dopravných značiek a dopravných zariadení

·     dodatočné povolenie na zvláštne užívanie cesty

·     povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

·     povolenie zriadenia vjazdu z cesty na susednú nehnuteľnosť

·     ohlásenie stavebných úprav

·     vydanie kolaudačného rozhodnutia

·     zmenu stavby pred jej dokončením

·     vyjadrenie k projektovej dokumentácii

·     povolenie prepravy nadmieru ťažkého alebo rozmerného predmetu

·     stavebné povolenie

·     štátny odborný dozor

 

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018 účinnej od 1. februára 2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu a aktuálnych Operatívnych pokynov pre Okresné úrady.