Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žarnovica / Kataster

Klientske centrum Žarnovica
Kataster
Bystrická 53,
966 81 Žarnovica

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Juraj Zliechovec
telefón: 045/2819910, mobil:0905 272433
e-mail: TA.13G4@QY1FUQYGRJ.ZSLHZ@, TA.EAYPFYITA@QY1FUQYGRJ.ZSLHZ@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

Náplň činnosti katastrálneho odboru:

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam 

       posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra

       zapisuje práva k nehnuteľnostiam

       vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľnosti

       spravuje a priebežne aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností

       oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností

       zapisuje ohlásené zmeny údajov katastra nehnuteľností

       rozhoduje o vklade práva k nehnuteľnostiam

       rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora

       zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad a vo všetkých konaniach, v ktorých rozhodol v prvom stupni

       rozhoduje o vrátení správnych poplatkov

       podáva návrh na získanie, resp. odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti  ozhodovať o návrhu na vklad

       vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na oddelení

       rozhoduje o predmete evidovania v katastri nehnuteľností

       pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh oddelenia

       v rámci autoremedúry rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch v zmysle správneho poriadku

       pripravuje podklady k prešetreniu sťažnosti a petície smerované proti činnosti oddelenia

       poskytuje za oddelenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa platnej smernice

       vykonáva činnosť podateľne

       zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu podľa vyhlášky Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam

       plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

       zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku

       vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam

       poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám

       prijíma, eviduje, vybavuje, resp. zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických a fyzických osôb

       zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska

       organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť vedúceho odboru

       zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok Okresného úradu Žarnovica

       navrhuje za oddelenie vyraďovanie dokumentačných fondov v skartačnom konaní

       zodpovedá za inventarizáciu majetku

       eviduje poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

       poskytuje súčinnosť vlastníkom a iným oprávneným osobám, obciam a štátnym orgánom a notárom

       plní úlohy BOZP, PO, OOÚ a CO.

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 

       kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností

       spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností

       zabezpečuje tvorbu vektorových máp

       vedie register územných jednotiek

       rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby po vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra

       zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,

       preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným

       nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra

       reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,

       zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov,

       prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, týkajúce sa registrov G1 – G5 v súlade so spravovacím poriadkom,

       predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného zboru,

       spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde,

       spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za odbor

       vykonáva činnosti spojené s úhradou príspevkov v rámci konania tvorby registrov

       obnovenej evidencie pozemkov

       zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

       zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti

       spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra

       poskytuje údaje z katastra nehnuteľností

       vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností,

       spravuje zbierku listín

       overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín

       vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov obnovenej evidencie pozemkov

       odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav Bratislava

       vedie knihu poskytovania údajov katastra nehnuteľností

       navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi

       spravuje pozemkové knihy,

       rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte

       pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní

       rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

       rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním

       rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych území

       rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme,

       pripravuje technické podklady, vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť prvostupňovému orgánu v katastrálnom konaní

       pripravuje podklady k prešetreniu sťažnosti a petície smerované proti činnosti oddelenia

       vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na oddelení

       poskytuje za oddelenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

       poskytuje súčinnosť vlastníkom a iným oprávneným osobám, obciam a štátnym orgánom a notárom

       navrhuje za oddelenie vyraďovanie dokumentačných fondov v skartačnom konaní

       plní úlohy BOZP, PO, OOÚ a CO.