Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Humenné
Životné prostredie
Kukorelliho1,
066 01 Humenné

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Jozef Harakaľ
telefón: +421 57 4861 100
e-mail: jozef.harakal@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Úprava úradných hodín pracovísk MV SR od 21. decembra 2020

Životné prostredie

Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie, tel. 057/3100 437
podanie informácií na úsekoch:
• ochrany prírody a krajiny
• ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
• vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
• verejných vodovodov a kanalizácií
• rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
• ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
• odpadového hospodárstva
• prevencie závažných priemyselných havárií
• posudzovania vplyvov na životné prostredie
• obalov a odpadov z obalov

 
 
Dokumenty na stiahnutie
30. 9. 2020 | Žiadosť o zaevidovanie a vydanie preukazu o pôvode– chránených živočíchov alebo chránených rastlín 15-2005 (41,5 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyradenie exemplára živočícha z evidencie podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (41,0 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (71,3 kB) rtf
30. 9. 2020 | Žiadosť o vykonanie povinného hodnotenia podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (70,5 kB) rtf
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. (80,0 kB) rtf
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu vydaniu súhlasu na zmenu poľnohosp. druhu pozemku na lesný pozemok alebo zmenu jedného poľnohosp.druhu pozemku na iný poľnohosp.druh pozemku, alebo poľnohosp.druhu pozemku na poľ pozemok (18,9 kB) docx
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (39,9 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov (18,8 kB) docx
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu rozhodnutia o určení, zmene-zväčšení plochy a predĺžení doby platnosti prieskumného územia podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (38,4 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie podľa § 9 ods. 1 písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (18,6 kB) rtf
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení podľa §9 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie (38,9 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k schváleniu zvernice alebo bažantnice podľa § 9 ods. 1 písm. t) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (18,6 kB) docx
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k schváleniu alebo zmene základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja podľa § 9 ods. 1 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (38,9 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k schváleniu alebo zmene územnoplánovacej dokumentácie podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (37,9 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k rozhodnutiu o zmene v užívaní stavby podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (38,4 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k rozhodnutiu o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (37,4 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. (84,0 kB) rtf
30. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách (45,1 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu na nštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu (41,5 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie stavebného-vodoprávneho povolenia v zmysle § 26 a povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. (55,8 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii starého vozidla (19,0 kB) docx
30. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha podľa § 12 ods. 5 písm. d) zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (37,9 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnostipodľa § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (76,0 kB) rtf
30. 9. 2020 | Žiadosť o udelenie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie do domácnosti podľa §97 zákona o odpadoch (19,3 kB) docx
30. 9. 2020 | Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (55,8 kB) doc
30. 9. 2020 | ŽIadosť o súhlas na umiestnenie a povolenie zdroja znečisťovania ovzdušia (41,5 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o stanovisko, či je potrebné posudzovať navrhovanú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (71,4 kB) rtf
30. 9. 2020 | Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. (92,5 kB) rtf
30. 9. 2020 | Žiadosť o povolenie na ťažbu riečneho materiálu z vodného toku podľa ust. § 23 ods. 2 zák. NR SR č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. (14,8 kB) docx
30. 9. 2020 | Žiadosť o povolenie na odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. (41,0 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o poskytnutie náhrady škody spôsobenej živočíchmi (15,9 kB) docx
30. 9. 2020 | Žiadosť o evidenciu exemplára živočícha podľa § 12 ods. 5 zákona č. 152005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (38,9 kB) rtf
30. 9. 2020 | Žiaddosť o vyjadrenie podľa §99 zákona o odpadoch (16,4 kB) docx
30. 9. 2020 | Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (49,7 kB) doc
30. 9. 2020 | Oznámenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (40,4 kB) doc
30. 9. 2020 | Oznámenie o nadobudnutí exemplára a zmena na druhovej karte exemplára podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (36,9 kB) doc
30. 9. 2020 | Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (20,0 kB) docx