Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Michalovce
Životné prostredie
Námestie slobody 1,
071 01 Michalovce

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Marián Zolovčík
telefón: 056/6280 512
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Oznamujeme občanom, že okresný úrad zriaďuje v období od 19.1.2021 do 22.1.2021 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. infolinky pre občanov pre otázky súvisiace so skríningovým testovaním: 056/6820719, 056/6820716.

Životné prostredie

Vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie

  • na úseku odpadového hospodárstva
  • na úseku ochrany prírody a krajiny
  • na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
  • na úseku ochrany ovzdušia
  • na úseku štátnej vodnej správy
 
 
Dokumenty na stiahnutie
25. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neeexistencii vozidla (50,4 kB) rtf
25. 9. 2020 | Prechodné ustanovenia k úpravám účinných od. 15. januára 2015 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (192,3 kB) pdf
23. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (123,7 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu povolenia na nakladanie s vodami (86,0 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (78,4 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (77,5 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (85,5 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (53,8 kB) pdf
23. 9. 2020 | Žiadosť o súhlas štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 pís. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (68,2 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok podľa § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR 411/2012 Z.z. (83,7 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o schválenie manipulačného poriadku podľa § 57 zákona č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách (52,7 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (86,2 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (98,3 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd (odber povrchových vôd) podľa § 21 ods. 1, písm. a) bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (74,5 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd (80,8 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o povolenie na odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov (71,8 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť na povolenie odstránenia stavby (92,1 kB) rtf
23. 9. 2020 | Zariadenia na zber odpadov v okrese Michalovce (144,1 kB) pdf
23. 9. 2020 | Skládky odpadov v okrese Michalovce (137,1 kB) pdf
23. 9. 2020 | Oznámenie o zaradení podniku (712,7 kB) pdf
23. 9. 2020 | Oznámenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (58,9 kB) rtf
23. 9. 2020 | Ohlásenie stavebných úprav (69,2 kB) rtf
23. 9. 2020 | Návrh na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (62,1 kB) (62,1 kB) rtf
23. 9. 2020 | N Á V R H na vydanie kolaudačného rozhodnutia (72,5 kB) rtf
23. 9. 2020 | Žiadosť o povinné hodnotenie (87,3 kB) pdf