Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Piešťany

Okresný úrad Piešťany
Krajinská cesta 5053/13,
921 25 Piešťany

Prednosta
Ing. Miroslav Sluka
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Piešťanoch je  TA.13G4@3D.SKAF3PYLD@

____________________________________________________________________________________________

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

2. poschodie:

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 • kontrola vedenia matrík
 • dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch
 • povolenie zmeny mena alebo priezviska
 • osvedčenie listiny a podpisu na listine
 • apostille a superlegalizácia
 • register adries za nepripojené obce

3. poschodie:

Katastrálny odbor

 • podania pre katastrálny odbor
 • návrhy na vklad
 • prijímanie záznamových listín
 • informácie zo zbierky listín (len oprávneným osobám)
 • výpisy z listu vlastníctva
 • kópia originálu listu vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel (nie na počkanie)
 • poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov
 • príjem a výdaj geometrických plánov
 • poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy

4. poschodie:

Pozemkový a lesný odbor

 • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov
 • pozemkových úprav
 • obnovy evidencie pozemkov
 • ostatných činností v pozemkovej oblasti
 • ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • lesného hospodárstva
 • lesného reprodukčného materiálu
 • pozemkových spoločenstiev
 • poľovníctva

5. poschodie:

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • konania týkajúce sa ciest II. a III. triedy (vrátane zvláštneho užívanie ciest: rozkopávky, športové podujatia a iné)
 • povolenia týkajúce sa ciest II. a III. triedy (vrátane zvláštneho užívanie ciest: rozkopávky, športové podujatia a iné)
 • konania týkajúce sa uznania schválenia/uznania TS EU jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného/tretieho štátu
 • konania týkajúce sa prestavby vozidla, schválenie jednotlivo dokončeného vozidla, jednotlivo vyrobeného vozidla
 • konania týkajúce sa opätovného schválenia vozidla, vnútroštátneho schválenia JDV s obmedzenou prevádzkou
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene alebo doplnení technického osvedčenia vozidla (napr. LPG, oprava údajov)

6. poschodie:

Odbor starostlivosti o životné prostredie

EIA

 • v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA)  
 • vykonáva posudzovanie strategických dokumentov (SD) s dosahom na územie okresu
 • vykonáva zisťovacie konanie SD a navrhovaných činností (NČ) s dosahom na územie okresu
 • poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného systému EIA

 Ochrana prírody

 • vykonáva štátnu správu podľa § 68 zák. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • prejednáva priestupky a správne delikty na úseku ochrany prírody a krajiny
 • v zmysle zák. č. 150/2019 Z.z. zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov nariaďuje opatrenia na rýchlu eradikáciu, rozhoduje o zaistení a zhabaní inváznych nepôvodných druhov, prejednáva priestupky a iné správne delikty, vykonáva štátna dozor
 • v zmysle zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve vymenúva a odvoláva rybárskeho hospodára a rybársku stráž, vedie evidenciu členov rybárskej stráže a hospodára, prejednáva priestupky a iné správne delikty
 • vedie evidenciu došlých podaní a vykonáva administratívnu činnosť na úsekoch ochrany prírody, rybárskeho zákona
 • zabezpečuje iné činnosti vyplývajúce pre Okresný úrad Malacky pre úsek OPaK zo všeobecných záväzných predpisov, ako aj interných predpisov a inštrukcii podľa pokynov nadriadeného

 Voda

 • je orgánom hlavne na úseku štátnej vodnej správy v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
 • rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodech a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • zabezpečuje prevenciu pred povodňami podľa zákona o ochrane pred povodňami
 • zabezpečuje evidenciu a prevenciu závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 z.z. v znení neskorších predpisov

 Odpady

 • vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky
 • posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu
 • schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) a úložiska (§ 21)
 • vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a potvrdenie podľa § 24 ods. 13, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14
 • zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16 (Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu)
 • uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát, určuje, či vozidlo je starým vozidlom a uskutočňuje konanie podľa § 68
 • vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6 (Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého)
 • udeľuje súhlas v zmysle § 97 (Udeľovanie súhlasu) Zákona o odpadoch a vedie ich evidenciu
 • vedie zoznam a vykonáva registráciu v zmysle § 98 (Registrácia) Zákona o odpadoch
 • vydáva stanovisko v zmysle § 99 (Vyjadrenia) Zákona o odpadoch a vedie o nich evidenciu
 • je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112), prejednáva priestupky (§ 115), ukladá pokuty (§ 116, 117)
 • rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce

 Ovzdušie

 • vydáva súhlasy pre zdroje znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • určuje podmienky prevádzkovania zdrojov
 • vydáva povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia podľa zákona č. 414/2012 Z. z.
 • vykonáva štátny dozor
 • rozhoduje o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
 • dáva súhlas na skladovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme

Odbor krízového riadenia

a) na úseku civilnej ochrany obyvateľstva  

 • Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov:
 • vypracúva analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom obvode,
 • vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,
 • riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,
 • vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
 • riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí v civilnej ochrane,
 • v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
 • rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby územia,
 • riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí,
 • plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí, a rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných,
 • predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu na schválenie ministerstvu,
 • riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany, zabezpečuje vybavenie jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia materiálom civilnej ochrany,
 • odsúhlasuje po vecnej stránke faktúru obce na refundáciu odmeny skladníka materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov obce,
 • uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany,
 • rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na základe ich žiadosti pripravuje podklady na poskytnutie jednorazovej peňažnej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva podľa tohto zákona, ktorá zodpovedá rozsahu tohto obmedzenia; jednorazovú peňažnú náhradu možno uplatniť najneskôr do jedného roka po umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na ich nehnuteľnosti,
 • určuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom rozsah dokumentácie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti okrem podnikateľov, ktorí spracúvajú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,
 • analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie záchranných prác,
 • informuje obyvateľstvo a verejnosť o zdroji ohrozenia v stanovenom rozsahu a zabezpečuje ich zverejnenie a aktualizáciu,
 • je dotknutým orgánom pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany,
 • zabezpečuje najmenej raz za tri roky precvičenie, prehodnotenie a podľa potreby aj zmenu alebo doplnenie plánu ochrany obyvateľstva zahŕňajúceho možné závažné priemyselné havárie v podniku kategórie B podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon č. 128/2015 Z. z."),
 • riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie okresnému úradu v sídle kraja. O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne informuje štátne orgány, samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
 • spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávateľmi pri určovaní rozsahu povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany,
 • riadi, koordinuje a kontroluje vykonávanie úloh a opatrení civilnej ochrany,
 • ukladá po vyhlásení mimoriadnej situácie písomným príkazom právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti,
 • na základe požiadavky obce spolupracuje s obcou pri posúdení rozsahu poškodenia obydlia v súvislosti so žiadosťou o jednorazovú finančnú výpomoc, vypracúva zoznam týchto žiadostí a predkladá ho so svojím stanoviskom ministerstvu,
 • vypracúva zoznam žiadostí na poskytnutie náhrady škody spôsobenej fyzickou osobou pri plnení úloh civilnej ochrany alebo v priamej súvislosti s ňou, ktorý predkladá so svojím stanoviskom ministerstvu,
 • vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v správnom konaní ukladaním pokút; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 • sumarizuje požiadavky obcí na úhradu nákladov vynaložených na vykonanie záchranných prác pri mimoriadnej udalosti a predkladá ich verifikačnej komisii okresného úradu.
 • Podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 • vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii,
 • vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany,
 • poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií,
 • určuje prevádzkovateľovi podniku kategórie B rozsah podkladov do plánu ochrany obyvateľstva,
 • spolupracuje s prevádzkovateľom podniku kategórie B pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva v záujme jeho previazanosti s vnútorným havarijným plánom.
 • Podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 • spolupracuje (ak je dotknutý havarijným plánovaním) pri vypracúvaní havarijných plánov v rámci svojej pôsobnosti a poskytuje príslušným subjektom potrebné podklady,
 • povinne sa zúčastňuje v rozsahu a spôsobom určeným plánom ochrany obyvateľstva alebo havarijným dopravným poriadkom na precvičovaní a uskutočňovaní ochranných opatrení a v určenom rozsahu aj na likvidácii následkov nehôd alebo havárií jadrových zariadení alebo nehôd alebo havárií pri preprave rádioaktívnych materiálov,
 • poskytuje Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky údaje potrebné na zabezpečenie havarijnej pripravenosti, na prípravu a realizáciu cvičení, hodnotenie nehôd alebo havárií na jadrových zariadeniach a pri preprave rádioaktívnych materiálov a na prognózu ich vývoja.
 • Podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe:
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom,
 • podieľa sa na vypracúvaní plánu kontrolnej činnosti okresného úradu zameranej na dodržiavanie povinností ustanovených zákonom,
 • podieľa sa na kontrolách dodržiavania povinností ustanovených zákonom, ktoré sa uskutočňujú na základe plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, na základe vlastnej kontrolnej činnosti, podnetov od odboru živnostenského podnikania, Horskej záchrannej služby, Asociácie horských vodcov a občanov a prerokúva priestupky podľa § 13 zákona č. 544/2002 Z. z.,
 • rozhoduje o priestupkoch podľa § 13 zákona č. 544/2002 Z. z. a o uložení pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému prerokúva priestupky,
 • rozhoduje o iných správnych deliktoch podľa § 14 zákona č. 544/2002 Z. z. a o uložení pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi; uložené pokuty zadáva do informačného systému.
 • Podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2010 Z. z.")
 • zabezpečuje hlásnu povodňovú službu a varovanie obyvateľstva,
 • organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej služby a varovaní obyvateľstva a odborné školenie o povodňových záchranných prácach pre zamestnancov obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov zapojených do výkonu ochrany pred povodňami,
 • spracúva povodňový plán záchranných prác okresu a schvaľuje povodňové plány záchranných prác obcí,
 • vyhodnocuje vykonávanie povodňových záchranných prác obcami a verifikuje obcami vynaložené výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác.

b) na úseku riadenia štátu v krízových situáciách:

 • Podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov:
 • plní úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady okresu podľa rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady okresu schváleného bezpečnostnou radou kraja,
 • plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti bezpečnostnej rady okresu,
 • plní úlohy spojené s vypracovaním podkladových materiálov pre rozhodovaciu a riadiacu činnosť bezpečnostnej rady okresu na zachovanie bezpečnosti územného obvodu a návrhov na predchádzanie krízovým situáciám v územnom obvode v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • vypracúva návrh plánu práce bezpečnostnej rady okresu na kalendárny rok a predkladá ho bezpečnostnej rade kraja,
 • podieľa sa na príprave rokovaní bezpečnostnej rady okresu a zabezpečuje vypracovanie zápisu z rokovania bezpečnostnej rady okresu, ako aj uznesení z jej rokovania a ich intimáciu všetkým členom bezpečnostnej rady okresu a dotknutým subjektom okresu,
 • pripravuje návrhy na vyhodnotenie stavu plnenia uznesení bezpečnostnej rady okresu a bezpečnostnej rady kraja a úloh vyplývajúcich z plánu práce bezpečnostnej rady okresu na kalendárny rok a predkladá správu o ich plnení na rokovanie bezpečnostnej rady okresu,
 • dodržiava zásady ochrany utajovaných skutočností,
 • vypracúva návrhy informácií o činnosti bezpečnostnej rady okresu pre verejnosť, ako i o opatreniach prijatých bezpečnostnou radou okresu na zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov okresu,
 • vedie prehľad o plnení úloh, vyplývajúcich z uznesení bezpečnostnej rady kraja, vlády Slovenskej republiky a Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu,
 • pripravuje návrh programu rokovania bezpečnostnej rady okresu.
 • Podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov:
 • plní úlohy sekretariátu krízového štábu okresného úradu, podieľa sa na príprave materiálov na ich rokovania a vedie ich dokumentáciu,
 • koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
 • plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, okresným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení,
 • uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
 • kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
 • organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie,
 • plní úlohy civilnej ochrany pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
 • rozhoduje o správnych deliktoch podľa § 14 zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a o uložení pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

c) na úseku obrany štátu:

 • Podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov:
 • koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
 • prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci s odborom obrany štátu okresného úradu v sídle kraja kontroluje plnenie týchto úloh,
 • podieľa sa na nácvikoch plánovaných činností mobilizácie ozbrojených síl a mobilizačných cvičeniach,
 • spolupracuje s odborom obrany štátu okresného úradu v sídle kraja pri vedení evidencie právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byt' v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily"), ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie,
 • spolupracuje s odborom obrany štátu okresného úradu v sídle kraja pri vedení jeho evidencie, určovaní a kontrole vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných v čase vojny alebo vojnového stavu,
 • vedie na základe podkladov odboru obrany štátu okresného úradu v sídle kraja a obcí vo svojom územnom obvode evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byt' v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť,
 • ukladá na návrh odboru obrany štátu okresného úradu v sídle kraja alebo na návrh obce vo svojom územnom obvode v čase vojny alebo vojnového stavu pracovnú povinnosť fyzickým osobám,
 • rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu,
 • ukladá na návrh odboru obrany štátu okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie,
 • ukladá na návrh odboru obrany štátu okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia,
 • ukladá v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu, povinnosť
  • zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskejmobilizácie a fyzické osoby sú určené na plnenie týchto úloh
  • vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo uiného zamestnávateľa,
 • oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, ktorým môže byt' v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie, alebo pracovná povinnosť,
 • podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu podľa § 26 zákona,
 • prejednáva podla § 32 a 33 zákona v prvom stupni správne delikty, ukladá právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokuty za správne delikty; uložené pokuty zadáva do informačného systému.
 • Podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 • zabezpečuje priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky odboru obrany štátu okresného úradu v sídle kraja a podklady na úhradu nákladov súvisiacich s poskytnutím priestorov a ich prevádzkou,
 • spracováva pre odbor obrany štátu okresného úradu v sídle kraja menný zoznam občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby, ktorí sú zamestnancami okresného úradu,
 • spracováva pre odbor obrany štátu okresného úradu v sídle kraja údaje (meno a priezvisko) prednostu okresného úradu, primátorov miest, starostov obcí a mestských častí dislokovaných vo svojom územnom obvode, ktorí sú oslobodení od výkonu mimoriadnej služby.

d) na úseku hospodárskej mobilizácie:

 • Podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z.z."):
 • vedie evidenciu určených údajov prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
 • rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu,
 • riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie,
 • rozhoduje o priestupkoch a správnych deliktoch podľa § 31 a § 32 zákona č. 179/2011 Z. z. a o uložení pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi a fyzickej osobe; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 • uplatňuje na okresnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode okresného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
 • informuje okresný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, ak informácie nie sú dostupné prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
 • spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a spolupracuje pritom s obcami, Sociálnou poisťovňou, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode,
 • v období krízovej situácie dáva podnet okresnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
 • po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území okresu vyžaduje od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov z evidencie poistencov alebo od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa profesie na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti,
 • rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti,
 • organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
 • informuje okresný úrad v sídle kraja o skutočnostiach podľa § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z.,
 • na základe požiadavky určeného subjektu zabezpečuje doplnenie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov na účel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonáva určený subjekt na základe rozhodnutia alebo príkazu; doplnenie ľudských zdrojov zabezpečuje v spolupráci s obcami.
 • Podľa zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 • podieľa sa na tvorbe pohotovostných zásob v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy v súlade s krízovým plánom Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
 • uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a bezodkladne o tom informuje okresný úrad v sídle kraja; žiadosť okresného úradu na poskytnutie pohotovostných zásob je sumár požiadaviek obcí v územnom obvode okresného úradu a požiadaviek okresného úradu.

7. poschodie:

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 • konanie o priestupku
 • registrácia verejnej zbierky
 • organizačno – technické zabezpečenie volieb

Odbor živnostenského podnikania

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: a) na úseku živnostenskej registrácie

 • plní úlohy (fyzického a elektronického) jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú: živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony, poskytovaním služieb podľa osobitného zákona a plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia
  • ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa živnostenského zákona,
  • údaje a doklady, vrátane správnych poplatkov, ktoré sa vyžadujú podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti: o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov; o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa osobitného zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia); k získaniu iného dokladu, ktorý sa vyžaduje podľa osobitného predpisu najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania živnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
  • údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
  • údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
  • údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
  • prijaté údaje podľa bodu 2.2 až 2.6 preverí a zapíše do informačného systému živnostenského podnikania a zodpovedá za ich správnosť, v pochybnostiach o správnosti údajov sprístupní dokumentáciu príslušnému orgánu,
  • doklady podľa bodu 2.2 a 2.5 prijíma: v listinnej podobe, ktoré po uhradení správneho poplatku prevedie do elektronickej podoby a podpíše zaručeným elektronickým podpisom; v elektronickej podobe, ktoré sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
  • prevzatie žiadosti potvrdí a bezodkladne v elektronickej podobe zasiela príslušnému orgánu,
 • na základe ohlásenia živnosti/žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (ďalej len „podanie“) zisťuje náležitosti podania, skúma a posudzuje splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) a po splnení podmienok vydá živnostenské oprávnenie,
 • vyzýva na
  • odstránenie nedostatkov podania, ak podanie nemá ustanovené náležitosti alebo je nezrozumiteľné,
  • predloženie právoplatného rozsudku v prípade pochybností, ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin,
 • zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklad o živnostenskom oprávnení,
 • bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia, po získaní informácie o udelení podnikateľského oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu zasiela v elektronickej podobe údaje potrebné na
  • registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu k dani z príjmov (na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady),
  • prihlasovanie do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na účely zdravotného poistenia (do informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne),
 • v prospech poskytovateľov služieb obstaráva ďalšie servisné služby voči inému autorizovanému okruhu orgánov, ktorými sú
  • register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (na účely obstarania výpisu z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti fyzických osôb),
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky (na účely obstarania a pridelenia osobitného identifikačného čísla),
 • zabezpečuje úplnosť a komplexnosť služby so zápisom do obchodného registra tým, že okrem vypracovania zápisového formulára návrhu na zápis do obchodného registra
  • osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva a overuje osobné údaje (totožnosť) navrhovateľa a splnomocnenca,
  • prideľuje identifikačné číslo organizácie,
  • prijíma úhrady správnych a súdnych poplatkov (k návrhu na zápis do obchodného registra pripája doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia a výšku platby súdneho poplatku),
  • prijíma listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis údajov do obchodného registra: v listinnej podobe, ktoré prevedie do elektronickej podoby a podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom; v elektronickej podobe podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
  • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
  • bezodkladne po vydaní živnostenského oprávnenia doručuje návrh (údaje) na zápis do obchodného registra a jeho prílohy registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis do obchodného registra v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu (elektronickými prostriedkami); k návrhu na zápis do obchodného registra pripája zaručený elektronický podpis,
  • vyzýva navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis do obchodného registra,
  • zapisuje dátum vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý je totožný s dňom zápisu podnikateľa do obchodného registra,
  • upozorňuje registrový súd na nezhody medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisov v obchodnom registri,
 • prijíma/vydáva
  • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení/úradný záznam,
  • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, ktoré sa neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení/úradný záznam,
  • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti/potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti,
  • oznámenie o ukončení podnikania/potvrdenie o ukončení podnikania,
  • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti/potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
  • oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky/potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky,
  • žiadosť o poskytnutie údajov z Registra účtovných závierok / kópiu dokumentu alebo časti dokumentu podľa osobitného predpisu,
  • žiadosť o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou/osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
  • žiadosť o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané / potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,
  • žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis/potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis,
  • žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri/prehľad zapísaných údajov,
  • žiadosť o výpis zo živnostenského registra z verejnej časti alebo neverejnej časti/výpis zo živnostenského registra z verejnej alebo neverejnej časti,
  • žiadosť o výpis z Obchodného registra/výpis z Obchodného registra,
 • rozhoduje najmä o
  • tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo,
  • zastavení konania pri neodstránení chýb podania,
  • tom, že podanie nie je ohlásením,
  • nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie živnostenského oprávnenia pred zápisom do obchodného registra,
  • zastavení konania v prípade, ak oprávnená osoba (podnikateľ) nepredloží právoplatný rozsudok o odsúdení za úmyselný trestný čin v určenej lehote,
  • nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti,
  • povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
  • odpustení prekážky prevádzkovať živnosť v súvislosti so zrušením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na konkurz pre nedostatok majetku postačujúceho aspoň na úhradu trov konania,
  • zrušení živnostenského oprávnenia, ak podnikateľ nespĺňa podmienku spôsobilosti na právne úkony (okrem prípadu, ak bol ustanovený zodpovedný zástupca) alebo podmienku bezúhonnosti; namiesto zrušenia živnostenského oprávnenia z dôvodu nesplnenia podmienky bezúhonnosti môže rozhodnúť o pozastavení živnostenského oprávnenia až do času, kým podnikateľ opätovne začne túto podmienku spĺňať,
  • zrušení živnostenského oprávnenia, ak nastanú prekážky pri prevádzkovaní živnosti podľa živnostenského zákona; ak podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné,
  • fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení
  • prevádzkovania živnosti z vlastného alebo iného podnetu, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené živnostenským zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
  • fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia na jednu živnosť alebo viac živností, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky,
  • pozastavení prevádzkovania živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa v jeho územnom obvode a upovedomuje o tom odbor živnostenského podnikania okresného úradu, ktorý vydal živnostenské oprávnenie,
 • využíva informačný systém vnútorného trhu, v rámci ktorého poskytuje výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov pri posúdení splnenia požiadaviek na uznanie dokladov pri udelení osvedčenia o živnostenskom podnikaní,
 • súbor údajov určených živnostenským zákonom o podnikateľoch zapisuje do živnostenského registra prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je ministerstvo. Údaje zapísané do verejnej časti živnostenského registra zverejňuje bez zbytočného odkladu. Na požiadanie vydá výpis v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej a neverejnej časti registra platných v deň jeho vydania,
 • v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania
  • zabezpečuje úlohy ustanovené v zákone o ochrane osobných údajov,
  • vedie internú evidenciu o prevádzkovom informačnom systéme živnostenského egistra,
  • zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,
 • vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania. Informácie poskytuje v štátnom jazyku bezodkladne po prijatí žiadosti o
  • všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,
  • postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,
  • kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,
  • možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,
  • všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb,
  • možnostiach a spôsoboch získania spôsobilosti na poskytovanie služieb na území SR pre osoby, ktoré majú záujem získať doklad o odbornej spôsobilosti od príslušného autorizovaného orgánu, ktorý je podmienkou na získanie podnikateľského oprávnenia, možnosti a spôsoboch splnenia tzv. odkladacích podmienok.

Organizačný odbor

a) na úseku organizačnom

 • zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu,
 • zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň,
 • spracúva ročný plán okresného úradu a plán kontrolnej činnosti okresného úradu, sleduje jeho plnenie a plnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov,
 • koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií a vedie centrálnu evidenciu poskytnutých informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú správu o vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“),
 • prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“),
 • vedie evidenciu interných predpisov upravujúcich činnosť okresného úradu, evidenciu zriaďovacích listín poradných orgánov prednostu a zodpovedá za ich aktualizáciu,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s riešením škôd, doručuje podklady centru podpory na zúčtovanie pohľadávky za škodu spôsobenú zamestnancom okresného úradu,
 • plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme;

b) na úseku administratívno–ekonomických činností

 • predkladá centru podpory požiadavky na úpravu rozpočtu a sleduje výstupy o čerpaní rozpočtu okresného úradu,
 • spracúva a predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie okresného úradu a na údržbu a prevádzku majetku v užívaní okresného úradu,
 • vedie operatívnu evidenciu majetku v užívaní okresného úradu, zabezpečuje činnosti pri jeho inventúre a spolupracuje s centrom podpory pri nakladaní s týmto majetkom,
 • zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov, prác a služieb,
 • pripravuje podklady pre žiadanie a evidovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok
 • vyhotovuje podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,
 • vyhotovuje podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,
 • zabezpečuje materiálne a technické prostriedky potrebné pre činnosť obvodnej volebnej komisie a obvodnej komisie pre referendum počas prípravy a vykonania volieb a referenda podľa zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 333/2004 Z. z.“), zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 46/1999 Z. z.“), zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 346/1990 Zb.“), zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 331/2003 Z. z.“), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 564/1992 Zb.“),
 • vyhotovuje podklady na poskytnutie finančných prostriedkov na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom,
 • predkladá ministerstvu vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s voľbami a referendom;

c) na úseku povinného zmluvného poistenia

 • eviduje oznámenia príslušného orgánu o osobách, ktoré neuzavreli povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z. z.“),
 • spracúva a zasiela povinným osobám výzvu na predloženie dokladov preukazujúcich existenciu povinného zmluvného poistenia a upovedomuje ich o začatí správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z.,
 • spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a komerčnými poisťovňami,
 • vydáva rozhodnutie o uložení pokuty alebo zastavení konania, spracúva a zasiela odvolaciemu orgánu svoje stanovisko spolu s odvolaním; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

d) na úseku správy registratúry a podateľne

 • zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcu z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“),
 • stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie podľa zákona č. 395/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • stará sa o riadne vyraďovanie registratúry okresného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov,
 • umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry,
 • odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu,
 • zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry okresného úradu,
 • v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi okresného úradu a jeho pracoviskami,
 • zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,
 • plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme,
 • zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku k zaevidovaným záznamom.

__________________________________________________________________________________________________________

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Piešťany.