Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Piešťany / Organizačný odbor

Okresný úrad Piešťany
Organizačný odbor
Krajinská cesta 5053/13,
921 25 Piešťany

vedúci / riaditeľ odboru
Bc. Iveta Hulmanová
telefón: +421 33 7353 331
fax: +421 33 7353 303
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Organizačný odbor

Činnosti organizačného odboru:

a) na úseku organizačnom

 • zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu,
 • zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň,
 • spracúva ročný plán okresného úradu a plán kontrolnej činnosti okresného úradu, sleduje jeho plnenie a plnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov,
 • koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií a vedie centrálnu evidenciu poskytnutých informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú správu o vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. /2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“),
 • prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“),
 • vedie evidenciu interných predpisov upravujúcich činnosť okresného úradu, evidenciu zriaďovacích listín poradných orgánov prednostu a zodpovedá za ich aktualizáciu,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s riešením škôd, doručuje podklady centru podpory na zúčtovanie pohľadávky za škodu spôsobenú zamestnancom okresného úradu,
 • plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme;

b) na úseku administratívno–ekonomických činností

 • predkladá centru podpory požiadavky na úpravu rozpočtu a sleduje výstupy o čerpaní rozpočtu okresného úradu,
 • spracúva a predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie okresného úradu a na údržbu a prevádzku majetku v užívaní okresného úradu,
 • vedie operatívnu evidenciu majetku v užívaní okresného úradu, zabezpečuje činnosti pri jeho inventúre a spolupracuje s centrom podpory pri nakladaní s týmto majetkom,
 • zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov, prác a služieb,
 • pripravuje podklady pre žiadanie a evidovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok
 • vyhotovuje podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,
 • vyhotovuje podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,
 • zabezpečuje materiálne a technické prostriedky potrebné pre činnosť obvodnej volebnej komisie a obvodnej komisie pre referendum počas prípravy a vykonania volieb a referenda podľa zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 333/2004 Z. z.“), zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 46/1999 Z. z.“), zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 346/1990 Zb.“), zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 331/2003 Z. z.“), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 564/1992 Zb.“),
 • vyhotovuje podklady na poskytnutie finančných prostriedkov na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom,
 • predkladá ministerstvu vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s voľbami a referendom;

c) na úseku povinného zmluvného poistenia

 • eviduje oznámenia príslušného orgánu o osobách, ktoré neuzavreli povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z. z.“),
 • spracúva a zasiela povinným osobám výzvu na predloženie dokladov preukazujúcich existenciu povinného zmluvného poistenia a upovedomuje ich o začatí správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z.,
 • spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a komerčnými poisťovňami,
 • vydáva rozhodnutie o uložení pokuty alebo zastavení konania, spracúva a zasiela odvolaciemu orgánu svoje stanovisko spolu s odvolaním; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

d) na úseku správy registratúry a podateľne

 • zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcu z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“),
 • stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie podľa zákona č. 395/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • stará sa o riadne vyraďovanie registratúry okresného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov,
 • umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry,
 • odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu,
 • zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry okresného úradu,
 • v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi okresného úradu a jeho pracoviskami,
 • zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,
 • plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme,
 • zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku k zaevidovaným záznamom.

Legislatíva:

 • Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 • Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;
 • Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní;
 • Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu;
 • Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla;
 • Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe;
 • Zákon NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní;
 • Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach;
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov;
 • Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám;
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.