Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Piešťany / Živnostenské podnikanie

Okresný úrad Piešťany
Živnostenské podnikanie
Krajinská cesta 5053/13,
921 25 Piešťany

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Andrea Končírová
telefón: +421 33 7353 341
fax: +421 33 7353 303
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

Prehľad činností odboru:

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: a) na úseku živnostenskej registrácie

 • 1. plní úlohy (fyzického a elektronického) jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú: živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony, poskytovaním služieb podľa osobitného zákona a plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • 2. prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia
  • 2.1. ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa živnostenského zákona,
  • 2.2. údaje a doklady, vrátane správnych poplatkov, ktoré sa vyžadujú podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti: o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov; o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa osobitného zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia); k získaniu iného dokladu, ktorý sa vyžaduje podľa osobitného predpisu najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania živnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
  • 2.3. údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
  • 2.4. údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
  • 2.5. údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,
  • 2.6. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
  • 2.7. prijaté údaje podľa bodu 2.2 až 2.6 preverí a zapíše do informačného systému živnostenského podnikania a zodpovedá za ich správnosť, v pochybnostiach o správnosti údajov sprístupní dokumentáciu príslušnému orgánu,
  • 2.8. doklady podľa bodu 2.2 a 2.5 prijíma: v listinnej podobe, ktoré po uhradení správneho poplatku prevedie do elektronickej podoby a podpíše zaručeným elektronickým podpisom; v elektronickej podobe, ktoré sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
  • 2.9. prevzatie žiadosti potvrdí a bezodkladne v elektronickej podobe zasiela príslušnému orgánu,
 • 3. na základe ohlásenia živnosti/žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (ďalej len „podanie“) zisťuje náležitosti podania, skúma a posudzuje splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) a po splnení podmienok vydá živnostenské oprávnenie,
 • 4. vyzýva na
  • 4.1. odstránenie nedostatkov podania, ak podanie nemá ustanovené náležitosti alebo je nezrozumiteľné,
  • 4.2. predloženie právoplatného rozsudku v prípade pochybností, ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin,
 • 5. zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklad o živnostenskom oprávnení,
 • 6. bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia, po získaní informácie o udelení podnikateľského oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu zasiela v elektronickej podobe údaje potrebné na
  • 6.1. registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu k dani z príjmov (na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady),
  • 6.2. prihlasovanie do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na účely zdravotného poistenia (do informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne),
 • 7. v prospech poskytovateľov služieb obstaráva ďalšie servisné služby voči inému autorizovanému okruhu orgánov, ktorými sú
  • 7.1. register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (na účely obstarania výpisu z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti fyzických osôb),
  • 7.2. Štatistický úrad Slovenskej republiky (na účely obstarania a pridelenia osobitného identifikačného čísla),
 • 8. zabezpečuje úplnosť a komplexnosť služby so zápisom do obchodného registra tým, že okrem vypracovania zápisového formulára návrhu na zápis do obchodného registra
  • 8.1. osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva a overuje osobné údaje (totožnosť) navrhovateľa a splnomocnenca,
  • 8.2. prideľuje identifikačné číslo organizácie,
  • 8.3. prijíma úhrady správnych a súdnych poplatkov (k návrhu na zápis do obchodného registra pripája doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia a výšku platby súdneho poplatku),
  • 8.4. prijíma listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis údajov do obchodného registra: v listinnej podobe, ktoré prevedie do elektronickej podoby a podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom; v elektronickej podobe podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
  • 8.5. obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
  • 8.6. bezodkladne po vydaní živnostenského oprávnenia doručuje návrh (údaje) na zápis do obchodného registra a jeho prílohy registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis do obchodného registra v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu (elektronickými prostriedkami); k návrhu na zápis do obchodného registra pripája zaručený elektronický podpis,
  • 8.7. vyzýva navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis do obchodného registra,
  • 8.8. zapisuje dátum vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý je totožný s dňom zápisu podnikateľa do obchodného registra,
  • 8.9. upozorňuje registrový súd na nezhody medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisov v obchodnom registri,
 • 9. prijíma/vydáva
  • 9.1. oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení/úradný záznam,
  • 9.2. oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, ktoré sa neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení/úradný záznam,
  • 9.3. oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti/potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti,
  • 9.4. oznámenie o ukončení podnikania/potvrdenie o ukončení podnikania,
  • 9.5. oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti/potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
  • 9.6. oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky/potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky,
  • 9.7. žiadosť o poskytnutie údajov z Registra účtovných závierok / kópiu dokumentu alebo časti dokumentu podľa osobitného predpisu,
  • 9.8. žiadosť o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou/osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
  • 9.9. žiadosť o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané / potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,
  • 9.10. žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis/potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis,
  • 9.11. žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri/prehľad zapísaných údajov,
  • 9.12. žiadosť o výpis zo živnostenského registra z verejnej časti alebo neverejnej časti/výpis zo živnostenského registra z verejnej alebo neverejnej časti,
  • 9.13. žiadosť o výpis z Obchodného registra/výpis z Obchodného registra,
 • 10. rozhoduje najmä o
  • 10.1. tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo,
  • 10.2. zastavení konania pri neodstránení chýb podania,
  • 10.3. tom, že podanie nie je ohlásením,
  • 10.4. nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie živnostenského oprávnenia pred zápisom do obchodného registra,
  • 10.5. zastavení konania v prípade, ak oprávnená osoba (podnikateľ) nepredloží právoplatný rozsudok o odsúdení za úmyselný trestný čin v určenej lehote,
  • 10.6. nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti,
  • 10.7. povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
  • 10.8. odpustení prekážky prevádzkovať živnosť v súvislosti so zrušením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na konkurz pre nedostatok majetku postačujúceho aspoň na úhradu trov konania,
  • 10.9. zrušení živnostenského oprávnenia, ak podnikateľ nespĺňa podmienku spôsobilosti na právne úkony (okrem prípadu, ak bol ustanovený zodpovedný zástupca) alebo podmienku bezúhonnosti; namiesto zrušenia živnostenského oprávnenia z dôvodu nesplnenia podmienky bezúhonnosti môže rozhodnúť o pozastavení živnostenského oprávnenia až do času, kým podnikateľ opätovne začne túto podmienku spĺňať,
  • 10.10. zrušení živnostenského oprávnenia, ak nastanú prekážky pri prevádzkovaní živnosti podľa živnostenského zákona; ak podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné,
  • 10.11. fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení
  • prevádzkovania živnosti z vlastného alebo iného podnetu, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené živnostenským zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
  • 10.12. fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia na jednu živnosť alebo viac živností, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky,
  • 10.13. pozastavení prevádzkovania živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa v jeho územnom obvode a upovedomuje o tom odbor živnostenského podnikania okresného úradu, ktorý vydal živnostenské oprávnenie,
 • 11. využíva informačný systém vnútorného trhu, v rámci ktorého poskytuje výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov pri posúdení splnenia požiadaviek na uznanie dokladov pri udelení osvedčenia o živnostenskom podnikaní,
 • 12. súbor údajov určených živnostenským zákonom o podnikateľoch zapisuje do živnostenského registra prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je ministerstvo. Údaje zapísané do verejnej časti živnostenského registra zverejňuje bez zbytočného odkladu. Na požiadanie vydá výpis v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej a neverejnej časti registra platných v deň jeho vydania,
 • 13. v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania
  • 13.1. zabezpečuje úlohy ustanovené v zákone o ochrane osobných údajov,
  • 13.2. vedie internú evidenciu o prevádzkovom informačnom systéme živnostenského egistra,
  • 13.3. zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,
 • 14. vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania. Informácie poskytuje v štátnom jazyku bezodkladne po prijatí žiadosti o
  • 14.1. všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,
  • 14.2. postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,
  • 14.3. kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,
  • 14.4. možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,
  • 14.5. všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb,
  • 14.6. možnostiach a spôsoboch získania spôsobilosti na poskytovanie služieb na území SR pre osoby, ktoré majú záujem získať doklad o odbornej spôsobilosti od príslušného autorizovaného orgánu, ktorý je podmienkou na získanie podnikateľského oprávnenia, možnosti a spôsoboch splnenia tzv. odkladacích podmienok.

__________________________________________________________________________________________________________

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Informácie o živnostenskom podnikaní

        Okresný úrad Piešťany, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo vŽivnostenskom registri Slovenskej republiky.

      Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely. 

     Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.