Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Senica / Všeobecná vnútorná správa

Okresný úrad Senica
Všeobecná vnútorná správa
Vajanského 17/1,
905 01 Senica

Detašované pracovisko: Štefánikova 2157/20,
909 01 Skalica

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Miloš Šajánek
telefón: 034 698 7220
e-mail: Pošli správuTA.13G4@YA.A11F@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY

 

na úseku priestupkov

1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných

v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,

3. objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené

3.1. vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,

3.2. vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,

3.3. vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov,

3.4. zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,

4. prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku

4.1. zabezpečuje priebeh konania o priestupku:

4.1.1. predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na

ústnom pojednávaní je potrebná,

4.1.2. upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch

v rámci dokazovania,

4.1.3. v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie

a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie,

4.1.4. spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov

v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,

4.1.5. vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa

správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

4.1.6. pri priestupku urážky na cti sa pokúša urazeného na cti a obvineného

z priestupku zmieriť,

4.1.7. na okresnom úrade, v obvode ktorého je ústav na výkon väzby alebo ústav na

výkon trestu odňatia slobody, vykonáva úkony k možnosti výsluchu osôb,

umiestnených v uvedených ústavoch, v priestupkovom konaní,

4.2. vykonáva na ústnom pojednávaní dokazovanie za účelom náležitého zistenia

skutočného stavu veci

4.2.1. výsluchom účastníkov konania a svedkov,

4.2.2. vykonaním ohliadky na mieste priestupku,

4.2.3. vykonaním listinných dôkazov,

4.2.4. vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede

na mieste a pod.),

4.3. vydáva rozhodnutie

4.3.1. o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho

poriadku,

4.3.2. o svedočnom podľa správneho poriadku,

4.3.3. o znalečnom, o tlmočnom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov,

4.3.4. o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona

č. 372/1990 Zb.,

4.3.5. o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku,

4.3.6. o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,

4.3.7. o predvedení podľa správneho poriadku,

4.3.8. o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

4.3.9. o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

4.3.10. o odvolaní podľa správneho poriadku,

4.4. vydáva rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

5. koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch

5.1. rozhoduje o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku,

5.2. koná o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa správneho poriadku,

6. koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru:

6.1. rozhoduje o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre

v znení neskorších predpisov,

6.2. vykonáva opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona

č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

7. spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

8. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky,

9. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,

10. vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

11. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov,

12. prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

13. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa

odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

14. uložené sankcie zadáva do informačného systému,

15. odstraňuje nezrovnalosti a duplicity zadaných pohľadávok z priestupkového konania v integrovanom informačnom systéme SAP,

16. kontroluje dobrovoľné úhrady pohľadávok z priestupkového konania,

17. pripravuje podklady na vymáhanie pohľadávok z priestupkového konania pre centrum podpory,

18. poskytuje súčinnosť centru podpory pri vymáhaní pohľadávok z priestupkového konania,

19. zadáva do príslušných informačných systémov všetky zrealizované úkony

v priestupkovom konaní, uložené sankcie a trovy konania,

 

na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

1. rozhoduje o registrácii verejnej zbierky, ktorá sa má vykonať v jeho územnom obvode podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 162/2014 Z. z.“) a vykonáva zápis do registra verejných zbierok,

2. ukladá pokuty právnickým osobám podľa § 15 ods. 1 zákona č. 162/2014 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

3. vykonáva kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 162/2014 Z. z.

a dodržiavaním podmienok určených v rozhodnutí o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok,

4. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení

neskorších predpisov vo svojom územnom obvode,

5. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších

predpisov; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

6. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona SNR č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,

7. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami vo svojom územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov,

 

na úseku registrácie

1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka (výmaz z registra),

3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky

a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa

Občianskeho zákonníka,

 

na úseku matrík

1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,

2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,

3. usmerňuje činnosť matričných úradov vo svojom územnom obvode, zabezpečuje

odbornú úroveň matrikárov a kontroluje plnenie ich úloh,

4. zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní,

5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,

6. konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov k uzavretiu manželstva predložených cudzincom,

7. rozhoduje o upustení predloženia zákonom ustanovených dokladov k uzavretiu

manželstva, ak je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou,

8. konzultuje s matričným úradom predkladanie dokladov k uzavretiu manželstva

prostredníctvom zástupcu,

9. rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,

10. plní oznamovaciu povinnosť o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,

11. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu,

12. vykonáva opatrenia, ak nemôže matrikár alebo jeho zástupca v obci vykonávať úlohy spojené s vedením matrík,

13. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,

14. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,

15. vyjadruje sa k návrhu obce na vytvorenie, zmenu alebo zrušenie matričného úradu – matričného obvodu,

16. osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte,

17. osvedčuje verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,

18. vypracúva podklady pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnom obvode okresného úradu a zadáva údaje do aplikačného programového vybavenia Financovanie preneseného výkonu štátnej správy,

19. preberá avíza na začatie konania vo veci zmeny mena, alebo priezviska podaných prostredníctvom portálu elektronických služieb matrík,

20. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,

21. vykonáva štátny dozor nad osvedčovaním podpisov a listín obcami;

 

na úseku hlásenia pobytu

1. vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá

opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

2. overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode,

3. predkladá každoročne ministerstvu správu o vykonaní kontroly o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca;

 

na úseku volieb a referenda

1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb do orgánov samosprávy obcí a referenda podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

2. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí,

3. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí;

 

na úseku registra adries

1. zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje v registri adries za nepripojené obce vo svojom územnom obvode podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje obce vo svojom územnom obvode