Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Opravné prostriedky

Slobodný prístup k informáciám  |  Sťažnosti  |  Petícia

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku proti rozhodnutiam vydaným povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Miesto podania opravného prostriedku

 • opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu Okresného úradu Malacky o odmietnutí požadovanej informácie možno podať prostredníctvom Okresného úradu Malacky na odbor opravných prostriedkov Okresného úradu Bratislava

 • z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé:

- kto podáva odvolanie,

- proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

- zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva,

- návrh, ako má odvolací orgán rozhodnut. 

Spôsob podania opravného prostriedku

 • písomne,
 • ústne do zápisnice,
 • telegraficky (faxom, elektronickou poštou) ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice. 

Lehota na podanie opravného prostriedku

 • v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,
 • pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.   

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci  -  sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže napadnuté rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť vec žalovanému obvodnému úradu,  alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

 • rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,
 • návrh môže podať len účastník konania,
 • návrh (žaloba) na preskúmanie musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak obvodný úrad nerozhodol.

Voči rozhodnutiam vydaným správnym orgánom v správnom konaní možno okrem riadnych opravných prostriedkov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať  mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

 • obnova konania,
 • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 • protest prokurátora.

Obnova konania

 • účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených,
 • miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni,
 • lehota -  tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia,
 • spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.