Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
 

Organizačná štruktúra

1. Organizačný odbor

2. Odbor všeobecnej vnútornej správy sa člení na

     a.   oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

     b.   oddelenie priestupkové (PDF, 17 kB)

3.  Odbor živnostenského podnikania  sa člení na

     a.   oddelenie živnostenskej registrácie (PDF, 41 kB)

     b.   oddelenie živnostenskej kontroly (PDF, 18 kB)

4.  Odbor krízového riadenia sa člení na

     a.   koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, ktoré má postavenie oddelenia (PDF, 31 kB)

     b.   oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia (PDF, 53 kB) 

5. Odbor obrany štátu (PDF, 36 kB)

6.  Majetkovoprávny odbor  (PDF, 24 kB)

7. Odbor výstavby a bytovej politiky sa člení na

     a.   oddelenie územného plánovania (PDF, 15 kB)

     b.   oddelenie štátnej stavebnej správy (PDF, 18 kB)

     c.   oddelenie bytovej politiky (PDF, 18 kB)

8. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

9. Odbor starostlivosti o životné prostredie  sa člení na

    a.    oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

    b.    oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

    c.    oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

10. Pozemkový a lesný odbor

11. Katastrálny odbor sa člení na

    a.    oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, ktoré sa člení na

             - referát opráv chýb a katastrálnych konaní

             - technicko – informačný referát

    b.    oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

    c.    oddelenie registratúry

12. Odbor opravných prostriedkov sa člení na

    a.    referát vnútorných vecí

    b.    referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

    c.    referát starostlivosti o životné prostredie

    d.    referát pôdohospodárstva

    e.    referát katastra nehnuteľností