Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Ostatné dôležité zákony

 • zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 428/2002 Z.z- o ochrane osobných úradov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov      
 • č. 63/1993 Z.z. zákon o štátnych symboloch, Slovenskej republiky a ich používaní,
 • č. 270/1995 Z.z. zákon o štátnom jazyku,
 • č. 382/2004 Z.z. zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • č. 514/2003 Z.z. zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov,
 • č. 395/2002 Z.z. zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
 • č. 383/1997 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.