Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Oznamy odboru

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

  1. 1.       Register účtovných závierok

S účinnosťou od 01.01.2015 okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu, vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby.

O vydanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok môže požiadať oprávnená osoba, ktorá preukáže relevantný doklad, len osobne.

Kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok vydá okresný úrad, odbor živnostenského podnikania len za obdobie r. 2013 a novšie. Kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok za obdobie r. 2012 a staršie vydáva miestne príslušný daňový úrad.

Na základe žiadosti vydá okresný úrad žiadateľovi po zaplatení správneho poplatku (0,33 € za každú stranu, minimálne vo výške 1,50 €) kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu nie je v registri uložený.

Pre vydávanie kópií dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok nie je určená miestna príslušnosť okresných (živnostenských) úradov v postavení jednotných kontaktných miest.

 

   1.   2.    Obchodný register

S účinnosťou od 01.09.2014 okresný úrad (odbor živnostenského podnikania) vydáva výstup z informačného systému verejnej správy – výpis z obchodného registra  (ďalej len „VOR“) v postavení osvedčujúcej osoby.  VOR je na základe § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rovnocenný,  vrátane všetkých právnych účinkov, s výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky vydávaného podľa § 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. VOR je opatrený osvedčovacou doložkou okresného úradu, ktorá potvrdzuje doslovnú zhodu s údajmi uvedenými v elektronickom odpise povinnej osoby.

Poskytovanie výpisov z Obchodného registra v podobe výstupu z informačného systému verejnej správy podľa § 7 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vykonáva na základe Dohody o spolupráci medzi MV SR a MS SR o poskytovaní výpisov z Obchodného registra v podobe výstupu z informačného systému verejnej správy prostredníctvom okresného úradu.

Vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 2 písm. m) podmienené úhradou správneho poplatku v hodnote 4,- €.

 

   1.   3.   Zmeny v živnostenskom zákone (účinnosť od 01. 01. 2016)

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania informuje podnikateľskú verejnosť, že zákonom č. 440/2015 Z. z. športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016 sa novelizoval aj zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) a f) živnostenského zákona - živnosťou nie je:

- činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu (§ 4 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a    doplnení niektorých zákonov),

-  prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov.

V súlade § 80ab živnostenského zákona (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016):

(1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

(2) Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.

Podľa § 6 ods. 1 písmena a) až e) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) športovým odborníkom je:

a) tréner a inštruktor športu,

b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,

c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (napríklad rozhodca, delegát...),

d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (napríklad funkcionári, členovia realizačných tímov športovcov, pomocný a servisný personál, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia...) alebo

e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),

f) funkcionár športovej organizácie,

g) dopingový komisár.

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka :

- podľa § 6 ods. 2 zákona o športe - oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa ods.1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

- podľa § 6 ods. 3 zákona o športe - športový odborník podľa ods. 1 písm. a) až e) vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak - nie sú naplnené znaky závislej práce alebo

- sa so športovou organizáciou nedohodne inak.

 Zápis do registra fyzických osôb v športe:

- ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje podľa § 80 ods. 2 a 6 zákona o športe (o tejto fyzickej osobe) do registra fyzických osôb v športe na základe jej žiadosti Ministerstvo školstva vedy, výskumu športu SR,

- ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a má príslušnosť k športovej organizácii, zápis údajov podľa § 80 ods. 2, 4 až 7 zákona o športe do registra fyzických osôb v športe (o tejto fyzickej osobe) je povinná vykonať príslušná športová organizácia a to, do desiatich dní      od zápisu týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii.   

Podľa § 107 zákona o športe sa okrem iných predpisov zrušil:

- Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre,

- Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu,

- Vyhláška ministerstva školstva č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.