Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Plán rozvoja okresu Svidník na roky 2022-2026

1. Úradná tabuľa

Výzva č. 01/OÚ-SK/2024 (PDF, 735 kB)

Zápisnica z rokovania RV NRO Svidník 22.05.2024 (PDF, 426 kB)

Prezenčná listina z 22.05.2024 (PDF, 377 kB)

 

2. Plán rozvoja

Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu (PDF, 355 kB)

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia RP (PDF, 1 MB)

Aktualizácia č. 1 - Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku (PDF, 663 kB)

Plán rozvoja NRO Svidník v znení Dodatku č.1 (PDF, 2 MB)

  

3. Výzvy

Výzva č. 01/OÚ-SK/2024

Výzva 01/OÚ-SK/2024 (PDF, 735 kB)

Žiadosť o RP (DOCX, 120 kB)

Prílohy k žiadosti:
1. Čestné vyhlásenie (DOCX, 17 kB)
2. Ak má byť regionálny príspevok poskytnutý na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy:
a) povolenia a stanoviská vydané v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebná zákon) napr. stavebné povolenie, oznámene k ohláseniu drobnej stavby
b) projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní ( napr. súhrnná technická správa)
c) preukázanie iného práva k pozemku alebo stavbe ( napr. nájomná zmluva, zmluva o výpožičke)
d) fotodokumentácia súčasného stavu územia
3. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 2023/2831 (ak relevantné) (DOCX, 40 kB)
4. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1408/2013 - Poľnohospodárska prvovýroba (ak relevantné) (DOCX, 47 kB)
5. Zmluva o riadení bankového účtu alebo potvrdenie o vedení účtu vydané príslušnou bankou
6. Vyhodnotenie prieskumu trhu (XLSX, 37 kB)
7. Znalecký posudok (ak relevantné)
8. Rozpočet projektu (XLSX, 18 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu (DOCX, 40 kB)

Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie RP (DOCX, 40 kB)

Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie RP - po doplnení (DOCX, 27 kB)

Vzor hodnotiaceho hárku člena RV pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie RP (XLSX, 25 kB)

 

Výzva č. 02/OÚ-SK/2023

Návrh zoznamu projektov plánu rozvoja okresu Svidník na rok 2023 (PDF, 187 kB)

Výzva 2 - OÚ-SK-2023 - nová výzva (PDF, 766 kB)

 Príloha č. 2 - Hodnotiaci hárok (platný od 16.2.2023) - nové! (XLSX, 25 kB)

Príloha č. 3 - Kontrolný list (platný od 16.2.2023) - nové! (DOCX, 38 kB)

Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (platný od 16.2.2023) - nové (DOCX, 154 kB)

Príloha č. 5 - Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok (PDF, 1 MB)

 

4. Pomôcky k vypracovaniu žiadostí

Schéma minimalnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti III DM 24-2024 (PDF, 775 kB)

Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatkov č. 1 a 2 (schéma pomoci de minimis) DM - 7-2019 (PDF, 2 MB)

Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok - v znení aktualizácie č. 2 z 24.05.2024 (PDF, 1 MB)

 

5. Zápisnice z rokovania RV NRO Svidník

2024

Zápisnica z rokovania RV NRO Svidník 04.04.2024 (PDF, 253 kB)

 

2023

Zápisnica z rokovania RV NRO SK 30.05.2023 (PDF, 493 kB)

Návrh zoznamu projektov plánu rozvoja okresu Svidník na rok 2023 (PDF, 187 kB)

Zápisnica z rokovania RV NRO SK 07.03.2023 (PDF, 284 kB)

 

6. Legislatíva

priložené linky zákonov:

Zákon č. 336/2015

Zákon č. 539/2008

 

 

 

 

------

-----

2022-09-30 - Zápisnica RV NRO SK 26.09.2022 final (PDF, 423 kB)

2022-09-30 - Návrh zoznamu projektov (PDF, 675 kB)

2022-07-27 - Plán rozvoja NRO Svidník 2022-2026 (PDF, 2 MB)

2022-08-31 - Rámcova zmluva o poskytnutí RP s prílohami 1 a 2 (PDF, 719 kB)

2022-08-31 - Príloha č.3 k zmluve o poskytnutí RP (PDF, 291 kB)

2022-08-31 - Žiadosť o platbu (XLSX, 57 kB)

2022-08-22 - Zapisnica  z rokovania RV NRO SK (PDF, 361 kB)

2022-08-23 - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku NRO Svidnik (PDF, 496 kB)

2022-08-23 - Príloha č.1 Žiadosť o poskytnutie RP 2022 (PDF, 530 kB)

2022-08-23 - Príloha č.2 Hodnotiaci hárok 2022 (XLSX, 25 kB)

2022-08-23 - Príloha č.3 Kontrolný list 2022 (PDF, 385 kB)

2022-08-23 - Príloha č.4 Zoznam merateľných ukazov. projektov 2022 (PDF, 290 kB)

2022-08-23 - Príloha č.5 Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti ll dm_18_2021 v zneni dodatku č.1 (PDF, 910 kB)

2022-08-23 - Príloha č.6 Schéma minimálnej pomoci na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatkov 1 a 2 (PDF, 2 MB)

2022-08-23 - Zoznam povinných príloh k žiadosti o RP (PDF, 252 kB)

2022-08-23 - Návod ako postupovať pri žiadosti o RP (PDF, 291 kB)

2022-08-23 - Návod na podanie cez UPVS pre RP (PPTX, 786 kB)

2022-08-23 - Čestné vyhlásenie žiadateľa o RP (PDF, 183 kB)

2022-08-23 - Čestné vyhlásenie - spolufinancovanie (PDF, 184 kB)

2022-08-23 - Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc v sektore poľnohospodárstva (PDF, 448 kB)

2022-09-12 - Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc - podnikatelia (DOCX, 60 kB)

2022-08-23 - Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie RP (PDF, 691 kB)

2022-08-23 - Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (XLSX, 80 kB)

2022-06-20 - Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Svidník (PDF, 534 kB)

2022-03-30 - Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Svidník za ekonomickú oblasť za člena RV NRO Svidník (PDF, 353 kB)

2022-03-30 - Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Svidník za sociálnu oblasť za člena RV NRO Svidník (PDF, 353 kB)

2022-03-30 - Oznámenie o výsledku volieb zástupcu obcí a miest patriacich do NRO Svidník za člena RV NRO Svidník (PDF, 334 kB)

2022-03-30 - Rozhodnutie zriadenia RV NRO Svidník (PDF, 990 kB)

2022-03-30 - Zápisnica z volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Svidník za ekonomickú oblasť za člena RV NRO Svidník (PDF, 1 MB)

2022-03-30 - Zápisnica z volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Svidník za sociálnu oblasť za člena RV NRO Svidník (PDF, 1 MB)

2022-03-30 - Zápisnica z volieb zástupcu obcí a miest patriacich do NRO Svidník za člena RV NRO Svidník (PDF, 888 kB)

2022-03-03 - Štatút riadiaceho výboru Svidník február 2022 (PDF, 350 kB)