Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. marec 2024, piatok
 

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Úradné hodiny  |  Pracoviská  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Pracovné ponuky  |  Zmluvy  |  Zamestnanci  |  Mestá a obce  |  Súhrnná správa VO

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Ak je žiadosť podávaná ústne, vyhotoví sa z nej formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, na centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie. 

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo je nezrozumiteľná, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby takúto žiadosť doplnil. Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia. 

Vec sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie. 

Povinná osoba vybaví žiadosť o informáciu bezodkladne ak ide o jednoduchú vec, inak do 8 pracovných dní od jej podania a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme( Braillovým písmom). Ak nie je možné dodržať 8-dňovú lehotu na vybavenie, možno ju v zákonom stanovených prípadoch predĺžiť o 8 dní a povinná osoba to bezodkladne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov. 

Ak povinná osoba nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania vecne príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa, ak jej nie je známa, vydá do 8 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí. 

Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi. 

Pri vybavovaní ostatných podaní povinná osoba dodržiava lehoty na vybavenie veci podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to: 

-      v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne, 

-      v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne do 30 dní od začatia konania, 

-      vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní, 

-      ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť nadriadený (odvolací) orgán.

        

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Povinná osoba sprístupní informáciu ústne, umožnením nahliadnutia do spisu, vyhotovením odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom,  poštou, elektronickou poštou.