Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Úradné hodiny  |  Pracoviská okresného úradu  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám

Postup, ktorý musí okresný úrad (ďalej len povinná osoba) dodržať pri vybavovaní podaní fyzických osôb a právnických osôb, vrátane príslušných lehôt na vybavenie.

 • Ak je žiadosť podávaná ústne, vyhotoví sa z nej formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, na centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie. 
 • Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo je nezrozumiteľná, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby takúto žiadosť doplnil. 
 • Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia. 
 • Vec sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie. 
 • Povinná osoba vybaví žiadosť o informáciu bezodkladne ak ide o jednoduchú vec, inak do 8 dní od jej podania. 
 • Ak nie je možné dodržať 8-dňovú lehotu na vybavenie, možno ju v zákonom stanovených prípadoch predĺžiť o 8 dní a povinná osoba to bezodkladne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov. 
 • Ak povinná osoba nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania vecne príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa, ak jej nie je známa, vydá do 8 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí. 
 • Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi. 
 • Pri vybavovaní ostatných podaní povinná osoba dodržiava lehoty na vybavenie veci podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to: 
  • v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne, 
  • v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne do 30 dní od začatia konania, 
  • vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní, 
  • ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť nadriadený (odvolací) orgán.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Povinná osoba sprístupní informáciu 

 • ústne,
 • umožnením nahliadnutia do spisu, 
 • vyhotovením odpisu alebo výpisu, 
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát, 
 • sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami, 
 • faxom, 
 • telefonicky, 
 • poštou, 
 • elektronickou poštou.