Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Postup, ktorý musí OÚ Michalovce dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí

Došlá žiadosť alebo žiadosť podaná na úrade sa zaeviduje v podateľni okresného úradu. Zamestnanec úradu, ktorý obdrží žiadosť prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou, jej písomnú formu doručí podateľni na zaevidovanie. Podateľňa okresného úradu zaevidované žiadosti doručí vedúcemu príslušnému odboru, ktorý žiadosť pridelí zamestnancovi na vybavenie.

 Postup a lehoty pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácie:

 • Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, v centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.
 • Zo žiadosti adresovanej okresnému úradu musí byť zrejmé:
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • jeho adresa popbytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, emailom...)

 

 • Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, okresný úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.
 • Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí okresným úradom určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.
 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (viď. sadzobník úhrad).
 • Okresný úrad vybaví žiadosť o informáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných zákonom stanovených dôvodov môže okresný úrad lehotu predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.
 • Predĺženie lehoty okresný úrad oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 • Ak okresný úrad nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa, ak nie je známa, žiadosť odmietne rozhodnutím.  Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 Okresný úrad sprístupňuje informácie najmä:

 • ústne
 • nahliadnutím do spisu
 • vyhotovením odpisu alebo výpisu
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami
 • telefonicky
 • faxom
 • poštou
 • elektronickou poštou 

Postup a lehoty pri vybavovaní iných podaní:

Pri vybavovaní iných podaní okresný úrad dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:

 • v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,
 • v ostatných prípadoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak rozhodne do 30 dní od začatia konania,
 • vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,
 • ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Ak okresný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť. 

Postup a lehoty pri vybavovaní sťažností:

Pri vybavovaní sťažností okresný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

 • okresný úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
 • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže prednosta okresného úradu alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Okresný úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu. 

Postup a lehoty pri vybavovaní petícií:

Pri vybavovaní petícií okresný úrad dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z. z. a to:

Okresný úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa  § 5 odseku 5 zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný okresný úrad písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

 

                                                                                                

                                                                                                Späť