Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Pozemné komunikácie a mýto

  • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
  • vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
  • č. 349/2009 Z.z. nariadenie vlády o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel,
  • č. 25/2007 Z.z. zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších zmien, komunikácií a o doplnení niektorých zákonov,
  • č. 350/2007 Z.z. nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, v znení Nariadenia vlády SR č. 586/2009 Z.z.,
  • č. 427/2008 Z.z. nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľníc a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t,
  • č. 428/2008 Z.z. nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, pre vozidlá nad 3,5 t,
  • č. 529/2009 Z.z. vyhláška MDPT SR, ktorou sa vymedzujú úseky diaľníc, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta,
  • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.