Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií

Úradné hodiny  |  Pracoviská okresného úradu  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a stanovísk, na základe ktorých obvodné úrady konajú a rozhodujú, alebo upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. (§5 ods.1 písm.e, zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov)

I. organizačný odbor

a) na úseku organizačnom 

 • zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, 
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z., 
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) na úseku administratívno-ekonomických činnostiach

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, 
 • opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 
 • výnos Ministerstva financií SR č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, opatrenie Ministerstva financií SR č MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, 
 • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, 
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení neskorších predpisov, 
 • usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie výdavkov spojených s prípravou a vykonaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí, 
 • výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/02288 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky, 
 • výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. decembra 2006 č. 207-2006/03902, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík, 
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 
 • opatrenie Ministerstva vnútra č. 381/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu, 
 • zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako zriaďovateľa pri hospodárení obvodných úradov riešiť odkazom na internetovú stránku ministerstva vnútra, 
 • zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • okrem uvedených údajov sú obvodné úrady na úseku ekonomickom povinné zverejňovať údaje uvedené v § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 
 • informácie o uzatvorených nájomných zmluvách do 20 dní po ukončení štvrťroka, 
 • informácie o nehnuteľnom majetku v správe obvodného úradu, 
 • informácie o prebytočnom nehnuteľnom majetku v správe obvodného úradu,

c) vo vzťahu k územnej samospráve 

 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • obvodný úrad v sídle kraja na úseku vzťahu k územnej samospráve ďalej 
 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, c

d) na úseku správy registratúry 

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákon č. 503/2007 Z. z.), 
 • vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • smernica MV SR č. SVS-204-2007/01101 z 15. októbra 2007, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán obvodných úradov, 
 • smernica MV SR č. SVS-204-2007/01121 z 29. októbra 2007, ktorou sa určuje postup obcí, obvodných úradov a štátnych archívov pri príprave vyraďovacieho konania a vyraďovaní štátnych matrík a zbierok listín, 
 • usmernenie MV SR pre obvodné úrady č. SVS-204-2004/445 z 2. júna 2004 o vyhotovovaní odpisov, výpisov alebo písomných informácií z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov v úradnej úschove (registratúra), 
 • usmernenie MV SR pre obvodné úrady č. SVS-204-2004/446 z 2. júna 2004 o osvedčovaní odpisov (fotokópií), výpisov alebo písomných informácií, 
 • metodický pokyn MV SR č. SVS-204-2003/567 z 1. decembra 2003 pre krajské úrady a obvodné úrady na ďalšiu správu registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti krajských úradov a okresných úradov v rokoch 1996 až 2003, 
 • usmernenie MV SR č. SVS-204-2007/566 z 10. apríla 2007 pre krajské úrady a obvodné úrady o vyraďovaní registratúrnych záznamov,

II. odbor všeobecnej vnútornej správy 

 • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, 
 • Ústavný zákon č. 244/1998 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., 
 • Ústavný zákon č. 9/1999 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., 
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov, 
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 152/1998 o sťažnostiach, 
 • zákon č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 254/2007 Z.z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z.z., 
 • zákon č. 335/2007 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov, 
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

a) na úseku priestupkov

 • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška MV SR č. 411/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku, 
 • Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, 
 • zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z.z., 
 • zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,

b) na úseku matrík 

 • zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov 

 • zákon SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška MV SR č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách, 
 • zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č, 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška MV SR č. 347/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb,

obvodný úrad v sídle kraja na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov ďalej 

 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001,

d) na úseku volieb a referenda 

 • zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z. 
 • zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z., 
 • zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov,

e) na úseku registrácie 

 • zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č.207/1996 Z.z. v znení zákona č. 335/2007 Z.z., 
 • zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, 
 • Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 
 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

III. odbor živnostenského podnikania

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY

- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona č. 132/1994 Z. z., zákona č. 200/1995 Z. z., zákona č. 216/1995 Z. z., zákona č. 233/1995 Z. z., zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 164/1996 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 289/1996 Z. z., zákona č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č.143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z. a zákona č. 338/2000 Z. z. 223/2001 Z. z., 279/2001 Z. z., 488/2001 Z. z ., 554/2001 Z. z., 261/2002 Z. z., 284/2002 Z.z.506/2002 Z.z.,279/2001 Z.z.,245/2003 Z.z..219/2003 Z.z.,423/2003 Z.z.,190/2003 Z. z., 515/2003 Z. z., 586/2003 Z. z., 602/2003 Z.z.,279/2001 Z. z., 506/2002 Z. z., 347/2004 Z. z., 350/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 420/2004 Z. z., 533/2004 Z. z., 544/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 624/2004 Z. z., 650/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 8/2005 Z. z., 93/2005 Z. z., 331/2005 Z. z., 340/2005 Z. z., 351/2005 Z. z., 470/2005 Z.z.,473/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 555/2005 Z. z., 567/2005 Z.z.,126/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 17/2007 Z. z., 99/2007 Z. z., 193/2007 Z. z., 218/2007 Z. z., 358/2007 Z. z.,

 • zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

Dotknuté právne predpisy

a) vyplývajúce z jednotlivých ustanovení živnostenského zákona 

 • zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.), 
 • zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon č. 507/2001 Z. z. o pošte v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z.z., 
 • zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. a zákona č. 14/2004 Z.z., 
 • zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z.z. 
 • zákon č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, 
 • zákon č. 566/2001. Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, 
 • zákon č. 149/2001 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 202/1995 Z.z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 
 • zákon SNR č. 38/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 541/2004 Z.z. atomový zákon a zmena niektorých zákonov, 
 • zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007Z.z., 
 • zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ( zákon o súkromnej bezpečnosti ), 
 • zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 311/2001 Z.z.. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 7/2005 Z.z.. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, 
 • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia, 
 • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 510/2004 Z.z.. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 29/1984 Zb., o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 386/1997 Z.z o o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon SNR č. 461/2003 Z.z.. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, 
 • zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 540/2001 Z.z o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 477/2002 Z.z o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií,

b) vyplývajúce z príloh živnostenského zákona 

 • zákon č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva práce ,sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, 
 • vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, 
 • vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky č. 486/1990 Zb., 
 • vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., 
 • zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1995 Z.z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 
 • zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z.z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry v znení vyhlášky č. 300/2000 Z.z., 
 • zákon č.314/2001 Z.z. . o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, 
 • zákon NR SR č. 190/2003 Z.z o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov, 
 • vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z.z ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri výrobe a spracovaní výbušnín, 
 • vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z.z., 
 • zákon č. 338/2000 Z.z.. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon č. 567/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z.z. a o zmene ďalších zákonov v znení zákona č. 567/2005 Z.z. 
 • zákon č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
 • nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
 • zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 217/2004 Z.z o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č257/2007 Z.z. o sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 527/2002 Z.z. dobrovoľných dražbách a doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 355/2007 Z.z., 
 • zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z.

IV. odbor krízového riadenia

a) na úseku civilnej ochrany

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 666/2004 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva, 
 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany, 
 • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok, 
 • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany, 
 • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, 
 • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
 • vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
 • vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, 
 • vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

OPERATÍVNE AKTY RIADENIA 

 • Smernica na zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb počas vykonávania zmien v súvislosti s novým územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky, 
 • Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-2068/5 z 15.4.1999 pre uzatváranie zmlúv krajskými úradmi o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri mimoriadnych udalostiach, 
 • Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30.3 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica na zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb počas vykonávania zmien v súvislosti s novým územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky č. CO-069/21-1 zo dňa 7. októbra 1996, 
 • Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-239-11/OOO-2004 z 12. mája 2004, ktorou sa upravujú podrobnosti na zabezpečenie služobnej alebo pracovnej pohotovosti na krajských úradoch a obvodných úradoch za účelom plnenia neodkladných úloh a opatrení po vyrozumení o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti, 
 • Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-556/VO-2005 o postupe krajských úradov a obvodných úradov pri žiadaní o pomoc zo zahraničia pri mimoriadnych udalostiach, 
 • Metodické pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky CO-V-55-2/2004 pre prevádzku automatizovanej varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany Slovenskej republiky, 
 • Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-458-34/OOO-2003 zo 14. októbra 2003 na delimitáciu geografického informačného systému REGIS z krajských úradov a okresných úradov na Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na zabezpečenie jeho prevádzkovania na krajských úradoch a obvodných úradoch, 
 • Pokyn Úradu civilnej ochrany MV SR č. CO-93-40/2007, ktorým sa vydávajú Aktuálne úlohy na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v roku 2007, 
 • Pokyn Úradu civilnej ochrany MV SR CO-429-2007 na inventarizáciu materiálu CO so stavom k 30.09.2007, 
 • Pokyny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-603 zo 7. 11. 2000 17/XXV/2 na uplatňovanie náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami, 
 • Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/1 čiastka 2 zo 17.4.2003 na personálne zabezpečenie integrovaného záchranného systému, 
 • Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/3 čiastka 6 z 1.10.2003 pre zabezpečenie odbornej prípravy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na rok 2004, 
 • Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/I čiastka 2 zo 4.2.2004 na odmeňovanie skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov obce, 
 • Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/3 čiastka 11 zo 16.8.2004, ktorými sa ustanovuje nomenklatúra materiálu civilnej ochrany, 
 • Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/1 čiastka 2 zo 4.4.2005 na zabezpečenie vedenia dokumentácie krízového riadenia krajského úradu a obvodného úradu, 
 • Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/1 čiastka 6 z 12.7.2007 pre krajské úrady a obvodné úrady na zabezpečenie správy materiálu civilnej ochrany po zrušení krajských úradov, 
 • Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/3 čiastka 11 z 26. 08. 1999 k údržbe a prevádzke stálych úkrytov a havarijných úkrytov, 
 • Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/2 čiastka 4 z 1.3. 2004 k určeniu vlastníckeho práva k zariadeniam civilnej ochrany

b) na úseku krízového riadenia, úseku obrany štátu a úseku hospodárskej mobilizácie

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY 

 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, 
 • zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 98/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
 • vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach, 
 • vyhláška Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie, 
 • vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie,

OPERATÍVNE AKTY RIADENIA

 • Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-252-15/2005 z 15. júna 2005, ktorou sa zjednocuje postup krajských úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení, 
 • Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-97/UO-2005 z 13. júna 2005 na zabezpečenie jednotného postupu plnenia úloh krajských úradov a obvodných úradov po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, 
 • Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy č. KMCO-150/UO-2007, ktorým sa mení metodické usmernenie úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-14/UO-2005 na vedenie evidencie ľudských zdrojov na poskytovanie pracovných síl a evidencie vecných prostriedkov pre potreby krajského úradu a obvodnému úradu, 
 • Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-154/UO-2007 na vypracovanie základnej dokumentácie obvodného úradu po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, 
 • Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy č. KMCO-151/UO-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU - 96/UO-2006pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie, 
 • Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-436/KM-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-210/2006, ktorým sa vydáva metodika činnosti krízového štábu krajského úradu a krízového štábu obvodného úradu, 
 • Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-407/KM-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-296/2006, ktorým sa vydáva metodika odbornej prípravy krízového štábu krajského úradu pri príprave na krízovú situáciu, 
 • Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy č. KMCO-152/UO-2007, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-48-2/UO-2007 pre orgány miestnej štátnej správy na uskutočňovanie civilného núdzového plánovania pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení, 
 • Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-437/KM-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-216-4/2007 , ktorým sa vydáva metodika zabezpečenia a realizácie cvičenia krízového manažmentu pre krajské úrady, 
 • Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-37/UO-2005 na zabezpečenie financovania a nakladania s majetkom hospodárskej mobilizácie na krajských a obvodných úradoch, 
 • Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-45/UO-200 pre financovanie krajského úradu a obvodného úradu pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie a správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie, 
 • Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre obvodné úrady na zjednotenie postupu pri plnení úloh na úseku obrany štátu, č.p.: KMCO-148-1/UO-2007 z 2. 10. 2007,

c) na úseku ochrany utajovaných skutočností

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY 

 • zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z.z. o personálnej bezpečnosti a skúške bezpečnostného zamestnanca, 
 • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z.z. o administratívnej bezpečnosti, (poznámka: od 1. 1. 2008 nadobudne účinnosť vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z.z. o administratívnej bezpečnosti), 
 • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 325/2004 Z.z. o priemyselnej bezpečnosti, 
 • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení neskorších predpisov, 
 • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z.z. o bezpečnosti technických prostriedkov, 
 • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 314/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z.z. , ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní, 
 • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 
 • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobností o šifrovej ochrane informácií,

OPERATÍVNE AKTY RIADENIA 

 • nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 70/2004 o ochrane utajovaných skutočností, 
 • nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 69/2005 o vydaní zoznamu utajovaných skutočností v pôsobností MV SR v znení neskorších predpisov, (poznámka: od 1.1.2008 sa predpokladá účinnosť nového nariadenia), 
 • nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 112/2005 o určení funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, (poznámka: v súčasnosti je predložené na schválenie nové nariadenie o určení funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami), 
 • pokyn R BÚ MV SR č. 2/2007, ktorým sa vydáva metodika k tvorbe bezpečnostnej dokumentácie fyzickej a objektovej bezpečnosti.