Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

1. V súlade s ustanovením § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení sa uvádza sadzobník úhrad vo výške materiálových nákladov na zhotovenie kópie informácie, zadováženie technických nosičov a odoslanie informácie žiadateľovi:

NÁKLAD

Výška úhrady

Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4  

0,021 €

Vyhotovenie jedného obojstranného listu formátu A4

0,031 €

Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3

0,041 €

Vyhotovenie jedného obojstranného listu formátu A3

0,061 €

CD 1 ks

1,65 €

Obálka formátu A4

0,08 €

Obálka formátu A5

0.05 €

Obálka formátu A6

0,03 €

Poštovné

podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Úrad stanoví celkovú finančnú úhradu nákladov súčtom jednotlivých nákladov. Okresný úrad Michalovce bude požadovať úhradu nákladov spojených s poskytnutím informácií, ak ich výška presahuje 6,63 € pri súčte položiek uvedených v sadzobníku.

         Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím, ktorá pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, znáša okresný úrad.

3. Žiadateľ uhradí náklady, ktoré úradu vzniknú sprístupnením informácií nasledovným spôsobom: 

  • poštovou poukážkou
  • bezhotovostným prevodom na účet: 7000179882/8180 vedený v Štátnej pokladnici, pri platobnom styku so zahraničím sa používa IBAN SK0581800000007000179882, variabilný symbol: 530, poznámka: poplatok za poskytnutie informácií  
  • platbou v hotovosti do pokladne okresného úradu.

 

                                                                                                 

                                                                                                Späť